Almost

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Ex: It's almost time for lunch

Cách sử dụng của “almost”
Từ “almost”, là trạng từ mang nghĩa “gần như/ chưa hoàn thành” ( = ‘nearly’, not completely’ hoặc ‘not quite’)

Với vai trò là trạng t ừ, chúng ta sử dụng “almost” để bổ sung nghĩa cho động từ và đứng trước động từ.
Ví dụ: ‘I almost finished the exam, but in the end I ran out of time’. Tuy nhiên, nếu động từ ‘to be’, thì ‘almost’ đứng sau “to be”. Ví dụ: ‘It is almost 9 o’clock’.
Thứ hai, ta sử dụng ‘almost’ với tính từ, như là:
‘I am almost ready to leave’.
‘He is almost certain to be late.’

Ta cũng dùng almost với các từ như: every, all, nothing, and no-one. Đây là vấn đề mà người học tiếng anh hay nhầm lẫn, do vậy nên chú ý nhiều đến những ví dụ sau:
Almost everyone uses the Internet these days.
I buy a newspaper almost every day.
Almost all of the students passed the exam.
I was disappointed because almost no-one came to my art exhibition.
There’s almost nothing in the fridge so I’d better go shopping.

Thêm vào đó, chúng ta cũng sử dụng “almost” với những cách diễn đạt chỉ thời gian, như ví dụ lúc trước ‘it is almost 9 o’ clock’, và với khoảng thời gian hoặc số lượng của cái gì đó.
Ví dụ:
‘I spent almost three months in New York’,
‘The house I want to buy costs almost two hundred thousand pounds’.

Almost cũng có thể được sử dụng với các từ như ‘always’ và ‘never’, nhưng không dùng với ‘sometimes’, ‘often’ hay ‘occasionally’.
I almost always go to work by bus.
I almost never go to the theatre.

Cuối cùng, một điểm thú vị nữa là “almost” có thể dược dùng để nói về 2 sụ vật/ sự việc tương tự nhau hoặc giống nhau . Ví dụ như sau:.
My pet dog is almost like a member of the family.
Writing to bbclearningenglish.com is almost like having a personal teacher.
 
Top