A lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
images


Những cách diễn đạt trên đều mang nghĩa tương tự như: much, many và most, nhưng về mặt ngữ pháp thì không hẳn giống nhau. Theo sau các từ a lot, lots, plenty, a large amount và a great deal là giới từ Of.

* Plenty of shops open on Sunday mornings. (không phải là: Plenty shops …)

* Many shops open on Sunday mornings. (không phải là: Many of shops …)

* There is not a lot of rice left. (không phải là: There is not a lot rice left.)

* There is not much rice left. (không phải là: There is not much of rice left.)

A lot of - lots of

Không có sự khác nhau nhiều giữa a lot of lots of. A lot oflots of đều mang tính chất thân mật, suồng sã, đứng trước danh từ không đếm được, danh từ số nhiều, và trước đại từ. Khi a lot of / lots of đứng trước chủ ngữ số nhiều, thì động từ cũng chia tương ứng với dạng số nhiều

* A lot of my friends live abroad.
* Lots of time is needed to learn a language.

Plenty of

Plenty of mang nghĩa : “đủ và nhiều hơn nữa”, theo sau đó là danh từ không đếm được và danh từ số nhiều.

* There is plenty of time.
* Plenty of shops accept credit cards.

A large amount of, a great deal of , a large number of

Cách diễn đạt này mang tính tương đối trang trọng. Sau A large amount of a great deal of là danh từ không đếm được.

* She has spent a great deal of time in Europe.

Sau A large number of là trước danh từ số nhiều, và động từ theo sau nó cũng chia theo chủ ngữ số nhiều:

* A large number of issues still need to be addressed.

VietnamLearning
 
Top