tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam

  1. A

    Chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan

    Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của lịch sử. Để chứng minh được là tất yếu, ta cần phải làm rõ 2 nội dung chính: Một, thế giới: - Đảng cộng sản ở trên thế giới bấy giờ là lựa chọn số một của các nước đấu tranh giải phóng dân tộc: + Cách mạng thánh Mười Nga (vai trò, vị...
  2. anhnt.anh

    Tư tưởng HCM về Đảng cộng sản Việt Nam.

    Chương này gồm các vấn đề sau: I. Quan điểm của HCM về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam. II. Tt. HCM về xây dựng Đảng cs VN trong sạch, vững mạnh. Các bạn chia sẻ những bài viết liên quan đến vấn đề này vào đây nhé! Thank you!
Quay lại
Top