thanh toán

 1. gaconueh2005

  Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế 1.Hối phiếu Định nghĩa Đặc điểm Vấn đề pháp lí Phân loại Các nghiệp vụ cơ bản trong lưu thông hối phiếu Chấp nhận HP Kí hậu HP 2.Séc Khái niệm Phân loại Tính chất Đặc điểm Nội dung .... Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới STSlide
 2. gaconueh2005

  20 đề thi tự luận thanh toán quốc tế và đáp án

  20 đề thi tự luận thanh toán quốc tế và đáp án .... Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới ST
 3. gaconueh2005

  Bài tập tham khảo môn thanh toán quốc tế

  Tài liệu gồm một số câu hỏi tham khảo và đáp án môn thanh toán quốc tế. 1.Nội dung của LC và những thông tin cần kiểm tra đối với nguời xuất khẩu 2. nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF. Hàng hóa bị hỏng hóc do chất lượng bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai? 3.So sánh hình...
 4. gaconueh2005

  Cán cân thanh toán quốc tế

  1.Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế a.Khái niệm hay quan niệm về CCTTQT Là bảng cân đối, so sánh và đối chiếu giữa các khoản tiền thu được từ ở nước ngoài với các khoản tiền phải chi trả cho nước ngoài Là một biểu tổng hợp phản ánh tất cả các giao dịch dưới hình thức tiền tệ của một...
 5. gaconueh2005

  Tài liệu tham khảo môn thanh toán quốc tế

  ST
Top