phương pháp học mác-lê nin

  1. Linh Nhi

    Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin

    Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin là tài liệu thuộc các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong các trường Đại học và Cao đẳng, giúp sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ hoặc các kỳ thi khác. Nội dung ôn tập được trình bày theo hình...
  2. Linh Nhi

    Phương pháp học tốt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin

    I. Học những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin khó hay dễ? Điều này tùy thuộc vào mỗi người, bởi “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”. Qua thực tế nhiều năm cho thấy: Chỉ có một số ít sinh viên hứng thú học các môn học này, còn số đông dường...
Top