papa don't preach

  1. LEQUOCAN

    PAPA DON'T PREACH (Madonna) Lời Dịch Anh Việt

    PAPA DON'T PREACH Madonna - 1986 (Song 57) Papa I know you're going to be upset Ba ơi con biết ba sẽ buồn lòng 'Cause I was always your little girl Vì con luôn là con gái bé bỏng But you should know by now Nhưng giờ ba nên biết rõ I'm not a baby Con đâu còn nhỏ You always taught me...
Top