lady

  1. LEQUOCAN

    LADY (Lời Dịch Anh Việt) Kenny Rogers & Lionel Richie

    LADY Kenny Rogers & Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/273878437105114/ Lady, I'm your knight in shining armor and I love you Nàng à, ta là kỵ sĩ trong giáp bào sáng choang, và ta yêu nàng You have made me what I am and I'm yours Nàng cho ta là chính ta và ta là...
  2. LEQUOCAN

    LADY (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie

    LADY Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/273793013780323/ Lady, I'm your knight in shining armor and I love you Nàng à, ta là kỵ sĩ trong giáp bào sáng choang, và ta yêu nàng You have made me what I am and I'm yours Nàng cho ta là chính ta và ta là của nàng My...
Top