hành vi xã hội

  1. gaconueh2005

    Xã hội học:Hành động xã hội

    -Theo quan điểm của M.Weber, G.Mead, T. Parsons, hành động xã hội là cơ sở của mối quan hệ giữa con người và xã hội, đồng thời là cơ sở nền tảng trong hoạt động của đời sống con người. Phân biệt giữa hành vi và hành động xã hội. Định nghĩa hành vi xã hội theo thuyết hành vi : Hành vi con...
Quay lại
Top