Thị trường vốn quốc tế

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
1.Khái quát về thị trường vốn quốc tế

a.Khái niệm:
Là nơi thực hiện chuyển giao hay mua bán vốn với thời hạn trên một năm giữa những người cư trú và không cư trú

b.Đặc điểm:
Đặc trưng của thị trường vốn với mục đích đầu tư phát triển dài hạn
Tham gia vào thị trường vốn quốc tế: Chính phủ các nước, các công ty đa quốc gia, các ngân hàng thương mại lớn và các tổ chức quốc tế

c.Cấu trúc và hoạt động
Bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu quốc tế
Hoạt động của thị trường vốn quốc tế bao gồm tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới được hình thành từ việc quốc tế hoá thị trường vốn của một số nước có nền tài chính mạnh hoặc một số nước có vị thế kinh tế chính trị đặc biệt

2.Khái niệm và vai trò của thị trường trái phiếu quốc tế

a.Khái niệm:

Là nơi mua bán trái phiếu giữa các chủ thể cư trú và không cư trú
Thị trường trái phiếu quốc tế trong nước và ở nước ngoài

b.Vai trò:

-Góp phần bổ sung nguồn lực tài chính trung và dài hạn, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và ổn định kinh tế của các nước
-Đáp ứng khả năng thanh toán của các chủ thể khác nhau khi tham gia vào các hoat động tài chính quốc tế
-Góp phần hình thành và phát triển hệ thống thị trường tài chính quốc tế

c.Các chủ thể phát hành trái phiếu quốc tế

Chính phủ các nước:

-Chính phủ và các cơ quan chức năng được uỷ quyền
-Chính quyền các địa phương hay tiểu bang

Các tổ chức quốc tế

-Ngân hàng thế giới (WB)
-Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

Ngân hàng châu Âu (EIB)

Các doanh nghiệp lớn

IBM,
Deutsche bank, v.v…

d.Các chủ thể đầu tư trái phiếu quốc tế

Đầu tư trái phiếu quốc tế chủ yếu là khu vực tư nhân
Các cá nhân
Các doanh nghiệp
Các định chế tài chính

Ngân hàng trung ương hay chính phủ các nước cũng tham gia đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các nước khác

e.Các công cụ trên thị trường trái phiếu quốc tế

Căn cứ vào đặc điểm của trái phiếu

Trái phiếu được đảm bảo
Trái phiếu chuyển đổi
Trái phiếu thả nổi, v.v…

Căn cứ vào thị trường (đồng tiền ghi trên trái phiếu)

Trái phiếu nước ngoài (global bonds)
Trái phiếu châu Âu (Eurobond)

Căn cứ vào thu nhập

Các công cụ nợ thu nhập cố định
Các công cụ nợ với thu nhập biến đổi (lãi suất thả nổi)

3.Thị trường trái phiếu nước ngoài

a.Khái niệm:

Là thị trường mua bán trái phiếu do người không cư trú (chính phủ, các công ty nước ngoài) phát hành tại một nước ghi bằng đồng tiền nước đó để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nội địa

b.Thị trường chào bán công khai:

Trái phiếu được đăng ký và giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán - phải thoả mãn các điều kiện nhất định (chất lượng hay tín nhiệm, bảo lãnh, v.v…)

Là kênh rất quan trọng để cung cấp vốn trung – dài hạn cho các chủ thể không cư trú có nhu cầu sử dụng vốn

c.Thị trường chào bán không công khai:

Nhà phát hành trái phiếu không cần phải đăng ký với sở giao dịch và có thể được bán trực tiếp cho nhà đầu tư
Quy mô nhỏ và số lượng các nhà đầu tư tham gia cũng ít hơn.

4.Thị trường trái phiếu châu Âu

a.Khái niệm:

Là thị trường mua bán trái phiếu do người không cư trú (công ty, ngân hàng, chính phủ và các tổ chức quốc tế) phát hành nằm ngoài nước phát hành đồng tiển được ghi trên trái phiếu
Được ghi bằng USD khi bán cho các nhà đầu tư ở châu Âu, châu Á, v.v…, (ngoài Mỹ) và được ghi bằng EUR khi bán cho các nhà đầu tư ở Mỹ, v.v…, (ngoài EU)

b.Đặc điểm:

Đây là thị trường trái phiếu quốc tế lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới và được phát hành ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế và chủ yếu được ghi bằng USD.
Chủ thể phát hành phải có hệ số tín nhiệm cao
Thời hạn dài, do vậy là kênh rất quan trọng cung cấp vốn dài hạn cho các chủ thể phát hành

c.Các công cụ:

Trái phiếu gắn với cổ phiếu
Trái phiếu lưỡng tệ
Trái phiếutiền tệ đa quốc gia

d.Sự tham gia vào thị trường trái phiếu quốc tế

Đối với chính phủ các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, các ngân hàng và các công ty đa quốc gia lớn:

Chủ thể phát hành phải có hệ số tín nhiệm cao
Có khả năng quản lý và sử dụng vốn hiệu quả
Có khả năng trả nợ
Chi phí phát hành và sử dụng vốn thấp, đồng thời phát huy được những lợi thể của việc huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Đối với chính phủ của các nước đang phát triển và các chủ thể phát hành chưa có uy tín lớn

Chi phí phát hành lớn
Ghi danh bằng ngoại tệ mạnh
khả năng quản lý sử dụng kém
Không thể tận dụng ưu thế nợ luận chuyển
Gánh nặng nợ nước ngoài

6.Khái quát về thị trường cổ phiếu quốc tế

a.Khái niệm:

những nơi mua bán cổ phiếu được phát hành bởi các công ty nước ngoài
Phân biệt với “Room” cho nhà đầu tư nước ngoài tại các sở giao dịch trong nước

b.Cơ sở hình thành:

-Công ty nước này niêm yết ở sở giao dịch chứng khoán nước khác
-Các công ty đa quốc gia có thể cùng lúc niêm yết tại nhiều sở giao dịch ở các nước khác nhau
-Sự hợp tác hay quốc tế hoá sở giao dịch cổ phiếu của một số nước: Euronext, Singapore, NYSE, v.v…

c.Ưu thế khi tham gia thị trường cổ phiếu quốc tế:

Tăng khả năng gọi vốn đầu cho các công ty ở các nước khác nhau, do vậy tận dụng lợi thế về cổ đông, quy mô đồng thời hạn chế rủi ro
Đa dạng hoá quyền sở hữu, nâng cao vị thế và uy tín cho các công ty

Một số lưu ý:

Cổ phiếu của cùng một công ty nhưng được mua bán tại các sở giao dịch khác nhau có thể khác nhau bởi các yếu tố xác định giá trị và tỷ giá


Việc mua bán cổ phiếu tại các sở giao dịch tại các múi giờ khác nhau, do vậy giá của thị trường này có thể là tham chiếu cho thị trường khác


Câu hỏi nghiên cứu và thảo luận

Phân tích vai trò của thị trường vốn quốc tế đối với sự ổn định và phát triển nền kinh tế các nước

Xu thế phát triển và kiểm soát hoạt động của thị trương vốn quốc tế

Phân tích khả năng và thực trạng tham hoạt động trái phiếu quốc tế của Việt Nam và các biện pháp để hạn chế gánh nặng nợ nước ngoài từ việc phát hành trái phiếu chính phủ tại nước ngoài.

Phân tích khả năng niêm yết của các công ty của Việt Nam trên các thị trường chứng khoán nước ngoài và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

Phân tích khả đầu tư vào cổ phiếu của các công ty nước ngoài niêm yết tại các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.
ST
 
×
Top Bottom