[Lyrics] The Elements - Tom Lehrer

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium,
And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium
And nickel, neodymium, neptunium, germanium,
And iron, americium, ruthenium, uranium,
Europium, zirconium, lutetium, vanadium
And lanthanum and osmium and astatine and radium
And gold, protactinium and indium and gallium (inhale)
And iodine and thorium and thulium and thallium.

There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium
And boron, gadolinium, niobium, iridium
And strontium and silicon and silver and samarium,
And bismuth, bromine, lithium, beryllium and barium.

There's holmium and helium and hafnium and erbium
And phosphorous and francium and fluorine and terbium
And manganese and mercury, molybdenum, magnesium,
Dysprosium and scandium and cerium and cesium
And lead, praseodymium, and platinum, plutonium,
Paladium, promethium, potassium, polonium, and
Tantalum, technetium, titanium, tellurium, (inhale)
And cadmium and calcium and chromium and curium.

There's sulfur, californium and fermium, berkelium
And also mendelevium, einsteinium, nobelium
And argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc and rhodium
And chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin and sodium

These are the only ones of which the news has come to Havard,
And there may be many others but they haven't been discavared.
Có chất antimon, asen, nhôm, sêlen,
Và hiđrô và ôxi và nitơ và rheni
Và niken, neođimy, neptuni, gecmani
Và sắt, americi, rutheni, urani
Europi, zirconi, luteti, vanađi
Và Lantan và osmi và astatin và rađi
Và vàng, protactini và inđi và gali (lấy hơi)
Và I-ốt và thori và thuli và tali

Có yttri, yterbi, actini, rubiđi
Và bo, gadolini, niobi, iridi
Và stronti và silic và bạc và samari,
Và bitmut, brôm, liti, beri và bari

Có holmi và heli và hafni và erbi
Và phốt pho và franxi và flo và terbi
Và mangan và thủy ngân, môlypđen, magiê,
Dysprosi và scanđi và xêri và xêzi
Và chì, Praseodymi, và bạch kim, plutoni,
Palađi, prometi, kali, poloni và
Tantali, tecneti, titan, telua, (lấy hơi)
Và cadmi và canxi và crôm và curi

Có lưu huỳnh, californi và fermi, berkeli
Và cũng có cả menđelevi, anhxtanhni, nôbenli
Và argon, krupton, neon, radon, xenon, kẽm và rhođi
Và clo, cacbon, coban, đồng, vonfram, thiếc và natri

Đây là những nguyên tố duy nhất mà nghiên cứu đã đến Havard
Và có lẽ còn rất nhiều nguyên tố khác nhưng chúng vẫn chưa được phát hiện

 

×
Quay lại
Top