[Lyrics] Pain - Three Days Grace

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like it rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all

You're sick of feeling down
You're not the only one
I'll take you by the hand
And I'll show you a world that you can understand
This life is filled with hurt
When happiness doesn't work
Trust me and take my hand
When the lights go out you will understand

Pain, without love
Paint, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all
Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all

Anger and agony
Are better than misery
Trust me I've got a plan
When the lights go off you will understand

Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all
Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing
Rather feel pain

I know (I know I know I know I know)
That you're wounded
You know (You know you know you know you know)
That I'm here to save you
You know (You know you know you know you know)
I'm always here for you
I know (I know I know I know I know)
That you'll thank me later

Pain, without love
Pain, can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all
Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all
Pain, without love
Pain, I can't get enough
Pain, I like rough
'Cause I'd rather feel pain than nothing at all
Rather feel pain than nothing at all
Rather feel pain
Đau khổ

Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm

Bạn phát bệnh với việc cảm thấy hụt hẫng
Bạn không phải là người duy nhất
Tôi sẽ nắm lấy tay của bạn
và tôi sẽ cho bạn thấy một thế giới mà bạn có thể hiểu
Cuộc sống này toàn những đều xúc phạm
Khi niềm hạnh phục không còn tác dụng
Hãy tin tôi và nắm tay tay tôi
Khi ánh sáng vụt tắt bạn sẽ hiểu

Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm

Tức giận và quằn quại
Thì đỡ hơn là bất hạnh
Hãy tin tôi tôi đã có kế hoạch
Khi ánh sáng vụt tắt bạn sẽ hiểu

Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
thà chịu đau đớn

Tôi biết (Tôi biết Tôi biết Tôi biết Tôi biết )
Rằng bạn đang bị tổn thương
Bạn biết (Bạn biết Bạn biết Bạn biết Bạn biết )
Rằng tôi ở đây để cứu bạn
Bạn biết (Bạn biết Bạn biết Bạn biết Bạn biết )
Tôi sẽ luôn ở đây vì bạn
Tôi biết (Tôi biết Tôi biết Tôi biết Tôi biết )
Rằng bạn sẽ cám ơn tôi sau khi mọi đã qua

Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
Đau, khi không có tình yêu
Đau, khi tôi không có đủ
Đau, tôi thích cái thô sơ của nó
Vì tôi thà chịu đau đớn còn hơn vô cảm
thà chịu đau
 
×
Quay lại
Top