[Lyrics] Love Is Sweet (幸福 微甜) - Super Junior M

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
zhè chéng shì yè wǎn nào hòng;hōng hòng;hōng
rén cháo xiàng kuài zhuǎn de;dì;dí shí zhōng
zhè bú shì wǒ yào;yāo de;dì;dí gǎn dòng
lián jià de;dì;dí zhuāng dōu;dū tài nóng
zhè gǎn jué wǒ bù zhī zěn mó xíng róng


jiē dào shàng shǎn shuò de;dì;dí ní hóng
jiù xiàng shì duǎn;duān zàn de;dì;dí xiào róng
néng bù néng gěi wǒ yī fēn zhōng
ān ān jìng jìng gēn nǐ gōu tōng
qīn ài de;dì;dí wǒ zhēn de gēn tā mén bù tóng


huà bù duō wǒ tiān shēng màn shú
bú shì bù xiǎng qiān nǐ shǒu
zhǐ shì zài děng nǐ wēi xiào diǎn tóu
duì nǐ wǒ shǐ zhōng wēn róu


qǐng bié guài wǒ chén mò hài xiū màn shú wéi yōng bào zhǎo lǐ yóu
wǒ zhēn de ài shàng bù luó;luō suo kě yǐ hěn yǒng gǎn dà shēng dì;de shuì


* xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián
kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn
xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián
<a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Flatestvideolyrics.blogspot.com%2F2011%2F02%2Fsuper-junior-m-love-is-sweet-lyrics.htmlw%C7%92" target="_blank" rel="nofollow">https://latestvideolyrics.blogspot.co...lyrics.htmlwǒ</a> qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn
wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn


zhè chéng shì yè wǎn nào hòng;hōng hòng;hōng
rén cháo xiàng kuài zhuǎn de;dì;dí shí zhōng
zhè bú shì wǒ yào;yāo de;dì;dí gǎn dòng
lián jià de;dì;dí zhuāng dōu;dū tài nóng
zhè gǎn jué wǒ bù zhī zěn mó xíng róng


jiē dào shàng shǎn shuò de;dì;dí ní hóng
jiù xiàng shì duǎn;duān zàn de;dì;dí xiào róng
néng bù néng gěi wǒ yī fēn zhōng
ān ān jìng jìng gēn nǐ gōu tōng
qīn ài de;dì;dí wǒ zhēn de gēn tā mén bù tóng


huà bù duō wǒ tiān shēng màn shú
bú shì bù xiǎng qiān nǐ shǒu
zhǐ shì zài děng nǐ wēi xiào diǎn tóu
duì nǐ wǒ shǐ zhōng wēn róu


qǐng bié guài wǒ chén mò hài xiū màn shú wéi yōng bào zhǎo lǐ yóu
wǒ zhēn de ài shàng bù luó;luō suo kě yǐ hěn yǒng gǎn dà shēng dì;de shuì


* xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián
kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn
xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn
wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn


Rap
nǐ yào;yāo shén;shí mó qí shí qí shí wǒ dǒng nà;nèi liàn ài jiù gāi fàng qīng sōng
pǎo chē lā fēng bù xū yào yǎn hóng guò duō de;dì;dí zhǎng shēng shì zhǒng xū róng nǐ yě dǒng
wǒ bù huì biān zhī nà;nèi měi mèng dàn què huì ràng nǐ hěn shòu chǒng gěi de;dì;dí zhēn xīn hěn shòu yòng
* xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
kāi xīn míng xiǎn wǒ mén wǎng;wàng duì fāng de;dì;dí shēn shàng hù nián
kuài lè bù bì xián wǒ mén zhù zài bǐ cǐ xīn lǐ miàn yī tiān tiān lěi;lèi;léi jī juàn liàn
xìng fú shàng yǎn jù qíng wēi tián wǒ qīng cháng nǐ de;dì;dí liǎn
jié;jiē jú xiān yàn gù shì lǐ wǒ mén yī qǐ zǒu hěn yuǎn
wán měi yī zhěng biàn ài gāng chū lú zhèng;zhēng xīn xiān wǒ qīng yǎo xià yǒng yuǎn


[汉字/Chinese Characters]


這城市 夜晚鬧哄哄
人潮像 快轉的時鐘
這不是 我要的感動
廉價的妝 都太濃
這感覺 我不知怎麼形容


街道上 閃爍的霓虹
就像是 短暫的笑容
能不能 給我一分鐘
安安靜靜 跟妳溝通
親愛的 我真的跟他們不同


話不多 我天生慢熟
不是不想 牽妳手


只是在 等妳 微笑點頭
對妳 我始終溫柔
請別怪我 沉默 害羞 慢熟 為擁抱找理由
我真的 愛上不囉嗦 可以很勇敢 大聲地說


*幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
開心明顯 我們往 對方的身上互黏
快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀


幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠
完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠


這城市 夜晚鬧哄哄
人潮像 快轉的時鐘
這不是 我要的感動
廉價的妝 都太濃
這感覺 我不知怎麼形容


街道上 閃爍的霓虹
就像是 短暫的笑容
能不能 給我一分鐘
安安靜靜 跟妳溝通
親愛的 我真的跟他們不同


話不多 我天生慢熟
不是不想 牽妳手


只是在 等妳 微笑點頭
對妳 我始終溫柔
請別怪我 沉默 害羞 慢熟 為擁抱找理由
我真的 愛上不囉嗦 可以很勇敢 大聲地說


*幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
開心明顯 我們往 對方的身上互黏
快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀


幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠
完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠


Rap


妳要什麼 其實其實我懂 那戀愛就該放輕鬆
跑車拉風 不需要眼紅 過多的掌聲是種虛榮 妳也懂
我不會編織那美夢 但卻會讓妳 很受寵 給的真心很 受用


*幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
開心明顯 我們往 對方的身上互黏
快樂不避嫌 我們住在彼此 心裡面 一天天 累積眷戀


幸福上演 劇情微甜 我輕嚐妳的臉
結局鮮艷 故事裡 我們一起走很遠
完美一整遍 愛剛出爐 正新鮮 我輕咬下永遠


[English Translation]


This city is noisy at night
People are like a clock that is fast
This is not the emotion I want
Even the cheap makeup is too thick
This feeling, I do not know how to express it.


The flashing neon lamps
Are just like short-lived smiles
Can you give me one minute
To quietly communicate with you
Beloved, I am really not the same as them


Few words, I am naturally slow and mature
It is not that I do not wish to hold your hand
It is just that I am waiting for you to smile and nod
To you I am gentle


Please don’t blame me for being quiet shy slow, for looking for reasons to hug
I am really in love with not saying much, being courageous and speaking loudly


*Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face
Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies)
Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing


Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face
The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance
Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever


This city is noisy at night
People are like a clock that is fast
This is not the emotion I want
Even the cheap makeup is too thick
This feeling, I do not know how to express it.


The flashing neon lamps
Are just like short-lived smiles
Can you give me one minute
To quietly communicate with you
Beloved, I am really not the same as them


Few words, I am naturally slow and mature
It is not that I do not wish to hold your hand
It is just that I am waiting for you to smile and nod
To you I am gentle


Please don’t blame me for being quiet shy slow, for looking for reasons to hug
I am really in love with not saying much, being courageous and speaking loudly


*Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face
Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies)
Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing


Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face
The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance
Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever


Rap


Whatever you want I actually actually know that love should be held loosely
On the bicycle pulling against the wind there is no need for red eyes; too much applause is a kind of vanity you know this too
I do not know how to weave that beautiful dream but I will let you be pampered and the sincerity given will be put to good use


*Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I lightly taste your face
Happy and prominently we stick to each other(‘s bodies)
Happiness does not hide from being suspicious; we live in each other’s heart, day by day piling up our longing


Happiness goes on show, the drama is mildly sweet and I gently taste your face
The ending is fresh; in the story we will walk together for a long distance
Going through it perfectly once through, love is fresh from the oven, I lightly bite down on forever
Thành phố này thật náo nhiệt về đêm
Dòng người hối hả chạy đua với thời gian
Đó không phải là những xúc cảm mà anh muốn có
Những thứ đồ trang điểm lòe loẹt rẻ tiền
Anh không biết làm sao để diển tả được những cảm giác này


Những ánh đèn nhấp nháy trên phố
Giống như những nụ cười ngắn ngủi vội tắt ngay
Em có thể dành cho anh một phút được không?
Một phút ngắn ngủi đưa anh đến gần với em hơn
Người yêu ơi, con người anh thật sự không giống họ


Anh xưa nay ít nói và luôn chậm chạp, kĩ càng
Không phải vì anh không muốn nắm lấy tay em
Mà chỉ vì anh muốn đợi em mỉm cười gật đầu
Anh muốn trở thành chàng trai lịch thiệp trong mắt em


Xin đừng trách anh sao luôn im lặng, ngại ngùng, ngốc nghếch, luôn phải tìm một lí do để ôm em vào lòng
Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói ra, và anh cũng không đủ dũng cảm để lớn tiếng nói ra thành lời.


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em
Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau
Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em
Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc
Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã.


Thành phố này thật náo nhiệt về đêm
Dòng người hối hả chạy đua với thời gian
Đó không phải là những xúc cảm mà anh muốn có
Những thứ đồ trang điểm lòe loẹt rẻ tiền
Anh không biết làm sao để diển tả được những cảm giác này


Những ánh đèn nhấp nháy trên phố
Giống như những nụ cười ngắn ngủi vội tắt ngay
Em có thể dành cho anh một phút được không?
Một phút ngắn ngủi đưa anh đến gần với em hơn
Người yêu ơi, con người anh thật sự không giống họ


Anh xưa nay ít nói và luôn chậm chạp, kĩ càng
Không phải vì anh không muốn nắm lấy tay em
Mà chỉ vì anh muốn đợi em mỉm cười gật đầu
Anh muốn trở thành chàng trai lịch thiệp trong mắt em


Xin đừng trách anh sao luôn im lặng, ngại ngùng, ngốc nghếch, luôn phải tìm một lí do để ôm em vào lòng
Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói ra, và anh cũng không đủ dũng cảm để lớn tiếng nói ra thành lời.


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em
Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau
Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em
Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc
Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã.


Rap


Bất cứ điều gì em muôn, anh hiểu rằng tình yêu cần được bảo vệ
Trên chiếc xe đạp đang gồng mình vượt qua giông tố, em đâu cần phải khóc, em quá hiểu những lời tán dương trống rỗng của họ
Anh không biết cách để dệt nên những giấc mộng đẹp nhưng anh sẽ chiều chuộng và thật lòng với em.


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt em
Hạnh phúc đang hiện hữu, đôi ta sát lại gần nhau
Niềm hạnh phúc không còn bất cứ nghi ngờ nào, chúng ta sống trong trái tim của mỗi người, ngày qua ngày xây nên những ước mơ về tương lai tốt đẹp


Hạnh phúc trào dâng như bộ phim tình cảm ngọt ngào và anh nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt em
Kết thúc cho câu chuyện tình yêu đôi ta sẽ là cái kết có hậu, khi đó anh và em sẽ cùng nhau nắm tay bước trên con đường hạnh phúc
Tất cả sẽ thật hoàn hảo, tình yêu mãi trong sáng như nhũng ngày đầu tiên, và anh sẽ không bao giờ gục ngã.

 
×
Quay lại
Top