[Lyrics] All I Ness Is You - Hillsong

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

All I need is you

Left my fear by side of the road
Hear You speak, won't let go
Fall to my knees as I lift my hands to pray
Got every reason to be here again
Father's love, that draws me in
And all my eyes wanna see is a glimpse of You


All I need is You
All I need is You Lord, is You Lord
All I need is You

One more day and it's not the same
Your spirit calls my heart to sing
Drawn to the voice of my Savior once again
Where would the world be without Your Son
Gave His life to save the earth

Rest in the thought that You're watching over me

All I need is You
All I need is You Lord, is You Lord
All I need is You

You hold the universe
You hold everyone on earth
You hold the universe
You hold, You hold

Tất cả Tôi cần là Ngài

Bỏ lại nỗi sợ hãi bên đường
Nghe tiếng Ngài và sẽ chẳng để đi mất
Sụp trên gối và nâng tay cầu nguyện
Lấy từng lý do để có mặt nơi đây
Cha của yêu thương đã tiếp nhận tôi
và mắt tôi muốn được thóang nhìn xem Ngài


Tất cả tôi cần là Ngài
Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi
Tất cả tôi cần là Ngài

Một ngày nữa và không giống như thế
Tâm hồn Ngài giục tâm tôi hát lên
Cất cao giọng vì Cứu Chúa tôi một lần nữa
Thế giới về đâu mà không có con Ngài
Trao sự sống để cứu lấy thế gian

Luôn đinh ninh rằng Ngài luôn dõi theo tôi

Tất cả tôi cần là Ngài
Tất cả tôi cần là Ngài , ôi Chúa tôi
Tất cả tôi cần là Ngài

Ngài giữ lấy hành tinh này
Ngày giữ lấy từng kẻ trên đất
Ngài giữ lấy hành tinh này
Ngài giữ , Ngài giữ lấy


 

×
Quay lại
Top