[Lyrics] Alice - Pogo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Alice

Read to a lover, a brother
Read to a lover, a brother
Read to a lover, a brother
Read to a lover, a brother

Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel

Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel

But I -
To London...
To London...
To London...
To London...

Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel

Mary sailed all the way to London to a brothel
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -
Mary sailed all the way to London to a brothel
But I -

To London...
To London...
To London...
To London...
Alice

Kể thầm cho một người tình, một người anh em
Kể thầm cho một người tình, một người anh em

Kể thầm cho một người tình, một người anh em
Kể thầm cho một người tình, một người anh em

Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -

Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Đến London...
Đến London...
Đến London...

Đến London...

Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ

Nhưng tôi -
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Mary vượt mọi nẻo đường để đến London, đến một nhà thổ
Nhưng tôi -
Đến London...
Đến London...
Đến London...
Đến London...


 
×
Quay lại
Top