xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Đề thi Môn QL&PT Tổ chức HCNN năm 2008

Câu 1: Anh, chị hiểu thế nào về quyền lực trong tổ chức?
Câu 2: Tại sao lại có hành chính nhà nước ở trung ương và hành chính nhà nước ở đia phương? Nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ giữa tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương là gì?
 

Đề thi môn: Quản lý và phát triển tổ chức HCNN
Năm 2009 - Buổi sáng - Thời gian: 120'

Câu 1: Anh (chị) hiểu thế nào là quyền lực trong tổ chức?
Câu 2: Tại sao có HCNN trung ương và HCNN địa phương? Các nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ của tổ chức HCNN trung ương và tổ chức HCNN địa phương là gì?
 
ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HCNN - 2009
BUỔI CHIỀU - THỜI GIAN 120'
---000---


Câu 1 : Hiệu quả của tổ chức là gì? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN và phân tích 1 yếu tố mà anh (chị) cho là quan trọng nhất.
Câu 2 : Hãy thể hiện bằng sơ đồ hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp của nước CHXHXN Việt Nam?
 
Đề thi Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2010

Câu 1-Trình bày khái niệm văn hóa tổ chức, các kiểu văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước ?

Câu 2- Vẽ sơ đồ và trình bày các mô hình tổ chức theo nhóm ủy viên, mô hình điều hành hoạt động quản lý thông qua ủy ban do hội đồng bầu?
 
Đề thi QL&PT TC HCNN năm 2011 - KS9 - Buổi chiều

Câu 1. Hãy nêu những góc độ tiếp cận nghiên cứu về tổ chức và phân tích một yếu tố mà anh chị quan tâm.

Câu 2. Anh chị hiểu thế nào về thuật ngữ Chính phủ và cho biết chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ.
 
Đề thi môn Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy HCNN
KS9 - Buổi sáng, 01 - 2011


Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp?
Câu 2: Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN.
 
Đề thi môn TCBMHCNN-6/12/2011
KS10-QLC-Buổi sang (180 phút)


Câu 1: Trình bày các đặc điểm của mô hình Tổng thống đứng đầu hành pháp và Thủ tướng đứng đầu hành pháp? Mối quan hệ giữa ngành quyền hành pháp và lập pháp có ảnh hưởng ntn đến con đường hình thành Chính phủ ở mỗi mô hình?

C âu 2: Trình bày các chức năng của TCBMHCNN?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đề thi môn TCBMHCNN - 02/01/2013
KS11 - QUẢN LÝ CÔNG & XÃ HỘI & THANH TRA
Buổi sáng - Thời gian: 180 phút
Câu 1: Quyền hành pháp là gì? Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam.
Câu 2: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đề thi môn TCBMHCNN - 02/01/2013
KS11 - KINH TẾ & ĐÔ THỊ & TÀI CHÍNH CÔNG
Buổi chiều - Thời gian: 180 phút

Câu 1: Vẽ sơ đồ, trình bày các mô hình cơ cấu của tổ chức. Cho ví dụ minh họa các mô hình trên.
Câu 2: Trình bày khái quát các nguyên tắc hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước. Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top