Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

luuthingaqh2017ektqt

Thành viên
Tham gia
1/12/2019
Bài viết
10
1, Loại hình công ty trách nghiệm hữu hạn được chia ra làm 2 loại: Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty THHH 1 thành viên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một doanh nghiệp, trong đó:
● Thành viên có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng thành viên không vượt quá 50;
● Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.
● Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định.
● Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Loại hình công ty TNHH một thành viên có các tính chất như sau:
● Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nghiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty
● Công ty TNHH một thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
● Công ty TNHH một thành viên không có quyền phát hành cổ phần.
2,Loại hình công ty cổ phần có những đặc điểm như sau
● Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần
● Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa;
● Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
● Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp 2014.
● Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
● Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
3, Loại hình công ty hợp danh có các đặc điểm sau đây:
● Phải có ít nhất là 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
● Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
● Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
● Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
● Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
4, Loại hình doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm được nêu dưới
đây:

● Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
● Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được phát hành bất kỳ loại chứng
khoán nào;
● Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
● Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn của công ty hợp danh, công ty trách nghiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Bài viết trên đây cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về các loại hình doanh nghiệp một cách khái quát nhất. Tính chất của từng loại hình doanh nghiệp, những vấn đề mới gặp trong quá trình thành lập doanh nghiệp sẽ được cung cấp chi tiết hơn ở những bài viết khác.
 
×
Quay lại
Top