Việc làm mới: HR team Leader (HCM)

Tham gia
20/12/2011
Bài viết
0
HR Team Leader, làm việc tại HCM
Mô tả:
- Trc tiếp trin khai và giám sát hot đng tác nghip hàng ngày ca phòng HCNS;
- T chc xây dng và cp nht quy đnh chc năng nhim v và mô t công vic các chc danh trong toàn Công ty.
- Chu trách nhim trong vic xây dng và phát trin ngun nhân lc, phân công và s dng ngun nhân lc mt cách hp lý nhm đáp ng được nhu cu nhân s ca công ty.
- Xây dng qui chế đánh giá nhân s, giám sát vic đánh giá trên toàn h thng.
- Thc hin công tác đánh giá nhân viên sau th vic, đánh giá đnh kỳ hàng tháng - quý đ làm căn c cho vic xét thi đua khen thưởng cui năm; Là thành viên thường trc Hi đng thi đua khen thưởng, k lut ca công ty;
- Thiết lp thang bng lương, kim tra giám sát bng lương và vic thanh toán lương
- Xây dng chính sách lương phúc li và giám sát thc hin
- Đng viên khuyến khích và duy trì ngun lao đng.
- Đánh giá hiu qu công vic
- Trin khai chiến lược đào to ngun nhân lc kế tha;
- Đào to, hun luyn nghip v chuyên môn cho nhân viên thuc phòng;
…..
Yêu cầu:
- Ít nht 3 năm kinh nghim trong công tác qun tr nhân s đc bit là C&B và Training
- Có kh năng chu áp lc cao trong công vic.
- Trung thc, nhit tình công tác, tính cu tiến cao.
- Sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
- Năng đng, hin đi hóa trong qun lý.
- Liên hệ và gửi CV qua email: Minh.nguyen@dulieuvieclam.com
- Cty kỷ Nguyên Vàng
- 607 – 609 Nguyễn Kiệm, P9, Phú Nhuận

- Xem chi tiết công việc tại: http://www.dulieuvieclam.com/jobseeker/index.php?do=view_request&id=142407&print=Y
 
Top