Tuyển tập sách lý luận chính trị

Trong chuyên mục 'Tủ sách của bạn' đăng bởi chichiphan, 7/6/2018. — 12.461 Lượt xem

 1. chichiphan

  chichiphan Thành viên mới

  Tuyển tập sách lý luận chính trị

  PHÒNG, CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC - TẬP 1: PHÒNG, CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  Hiện nay, các thế lực thù địch không chỉ dùng sức mạnh quân sự xâm lược một quốc gia - dân tộc có độc lập, chủ quyền mà còn dùng sức mạnh phi quân sự để xâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thay đổi thể chế chính trị của các quốc gia độc lập có chủ quyền theo kịch bản: "cách mạng màu", "cách mạng nhung", "cách mạng hoa hồng", "mùa xuân ả Rập"… "Diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn để thực hiện mưu đồ ấy, nó đã và đang trở thành một nguy cơ trực tiếp đe dọa sinh mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, sự "tồn, vong" của nhiều quốc gia - dân tộc tiến bộ trên thế giới.
  Đối với nước ta, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xôviết ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, các thế lực thù địch đã xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá. Vì vậy, các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam bằng các biện pháp phi quân sự là chính, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... nhằm hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nhận rõ nguy cơ đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình"; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", một số tổ chức, lực lượng và một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thậm chí còn có biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của "diễn biến hòa bình". Không ít người còn ngộ nhận, thậm chí chưa ý thức đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, tác hại và sự gay go, ác liệt của cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" cũng như chưa ý thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ công dân trong việc giữ vững độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Mặt khác, đã có một số tổ chức, cá nhân "không dám, không muốn và không biết" đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình". Dẫn đến, nội dung, biện pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" chưa toàn diện, còn biểu hiện lúng túng trong công tác tuyên truyền cũng như cách thức tổ chức sử dụng lực lượng và các hình thức đấu tranh nên tính hiệu quả phòng, chống "diễn biến hòa bình" chưa cao.
  Hiện nay, lợi dụng những khó khăn của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh "diễn biến hòa bình" với nhiều âm mưu, thủ đoạn, hình thức mới, rất tinh vi, thâm độc và xảo quyệt nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với hy vọng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.
  Nhằm góp phần nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản bộ sách "Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gồm 6 tập, do Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. Nguyễn Bá Dương làm Tổng Chủ biên.
  Nội dung Tập 1 của bộ sách với tiêu đề "Phòng, chống "diễn biến hòa bình" - những vấn đề lý luận và thực tiễn" tập trung phân tích, làm rõ quá trình hình thành, quan niệm, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nhận diện, chỉ rõ sự thống nhất và khác biệt của âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị đã và đang mưu toan áp đặt, sử dụng chống phá cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, cuốn sách khẳng định rõ ý chí quyết tâm, kết quả đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chỉ rõ những hạn chế, bất cập và những vấn đề đặt ra đối với cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với những dự báo nhân tố tác động, yêu cầu và giải pháp đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" với tính đồng bộ, thống nhất và khả thi cao.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP