1. NgThinhVuong

  NgThinhVuong Thành viên mới

  Trách nhiệm của nghề quản trị mạng, cơ sở dữ liệu, web và quản lý hệ thống thông tin

  1. Quản lý hệ thống thông tin
  • Người quản lí hệ thông tin quản lí toàn thể vận hành của hệ thống tính toán cho một công ti (trung tâm dữ liệu hay CNTT và các kết cấu nền mạng liên quan). Người đó chịu trách nhiệm về vận hành chung và bảo trì hệ thống phần cứngvà phần mềm chạy trên chúng. Phần lớn người quản lí hệ thông tin làm việc cho Giám đốc thông tin (CIO) hay giám đốc CNTT để hỗ trợ cho việc gióng thẳng công nghệ thông tin (CNTT) và doanh nghiệp để chắc rằng nó có thể giúp cho kinh doanh của công ti đạt tới các đích tài chính và hiệu năng thị trường. Người quản lí hệ thông tin phải chắc rằng hệ thống CNTT vận hành như được mong đợi và cung cấp giá trị doanh nghiệp cho công ti.
  [​IMG]
  Quản lý hệ thống thông tin (Ảnh minh họa)​

  • Người quản lí hệ thông tin không phải là người lập trình hay người phát triển phần mềm, mặc dầu người đó có tri thức lập trình chung mà sẽ cho phép người đó viết các kịch đoạn cơ sở cho nhiệm vụ quản trị nhưng phần lớn người quản lí hệ thông tin không lập trình. Tri thức về lập trình của người đó giúp cho người đó hiểu vấn đề CNTT và cách máy tính làm việc với phần mềm chạy trên chúng. Việc chính của người đó là quản lí và chắc rằng hệ thống CNTT làm việc đúng. Để làm điều đó, người đó cần tri thức về các hệ điều hành. (Chẳng hạn, Unix, Linux, Novel và Microsoft Windows.) Người đó cũng cần có tri thức tốt về phần mềm chạy trên máy tính và cách chúng tương tác với các máy tính khác và máy phục vụ trên mạng.

  • Người quản lí hệ thông tin thường làm việc cùng với các chuyên viên kĩ thuật khác như người quản trị hệ thống để ra quyết định về hiệu năng hệ thống (sao lưu, lưu giữ, tối ưu hoá) và chuyên viên an ninh để ra quyết định về an ninh của hệ thống (tường lửa, chống virus). Phần lớn các công ti lớn đều có các chức vụ tách biệt cho chuyên viên an ninh, và người quản trị hệ thống nhưng với công ti nhỏ, người quản lí hệ thông tin có thể phải làm cả ba việc như sao lưu, cài đặt tường lửa và an ninh máy tính.

  2. Quản trị cơ sở dữ liệu
  • Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm quản lí và bảo dưỡng cơ sở dữ liệu của công ti. Việc làm này yêu cầu tri thức chiều sâu về phần mềm cơ sở dữ liệu được cài đặt bởi công ti cũng như chịu trách nhiệm sao lưu mọi dữ liệu công ti. Phần lớn những người quản trị làm việc cho người quản lí hệ thông tin.

  3. Quản trị mạng
  • Người quản trị mạng chịu trách nhiệm cho kết cấu nền mạng cho công ti như duy trì hub, bộ chuyển mạch và bộ định tuyến cũng như đi cáp trong toà nhà. Việc này yêu cầu tri thức sâu về các qui tắc và qui chế áp dụng cho kết cấu nền mạng vật lí. Người quản trị an ninh mạng cũng chịu trách hiệm về an ninh trên mạng, điều sẽ bao gồm truy nhập vật lí vào phòng máy phục vụ. Người đó chịu trách nhiệm về tường lửa và bảo trì hệ thống an ninh. Phần lớn người quản trị mạng làm việc cho người quản lí hệ thông tin.

  [​IMG]
  Nghề quản trị mạng (Ảnh minh họa)
  4. Quản trị web
  • Người quản trị Web duy trì các dịch vụ phục vụ (như Apache hay IIS) cho phép truy nhập nội bộ hay bên ngoài vào trạm web. Các nhiệm vụ bao gồm quản lí nhiều trạm, quản trị an ninh, và lập cấu hình các cấu phần và phần mềm cần thiết. Phần lớn những người quản trị Web làm việc cho người quản lí hệ thông tin.
  Nguồn: Khoa CNTT Đại học Duy Tân
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP