1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tìm hiểu về Luật Cán Bộ Công Chức (phần 1)

  Phần thứ nhất

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

  I. KHÁI NIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ

  1. Khái niệm công vụ
  - Công vụ là loại lao động đặc thù để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và phục vụ nhân dân của bộ phận nhân lực trong bộ máy nhà nước.Là hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức trong các công sở nhằm giải quyết quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với công dân. Hoạt động công vụ bao gồm: tổ chức công sở, trách nhiệm của công chức khi thi hành công vụ, quan hệ trong công vụ, thủ tục hành chính[2].
  - Ở nước ta, công vụ được xem là một loại lao động đặc thù để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, để thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống và để quản lý, sử dụng có hiệu quả công sản và ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước giao.

  Hoạt động công vụ
  , do đó được định nghĩa là: "chức năng tổ chức và hoạt động quản lý nhằm ổn định và phát triển và đời sống nhân dân thông qua các công sở, đơn vị phục vụ và toàn thể cán bộ công nhân viên nhà nước. Theo nghĩa rộng, là toàn thể các công chức làm việc thường xuyên trong bộ máy nhà nước ở Trung ương và các cơ quan chính quyền địa phương. Theo nghĩa hẹp, là toàn bộ các quy chế công chức”[3].

  - Công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực và pháp lý, do đội ngũ công chức, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong việc quản lý toàn diện các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của một quốc gia.

  2. Nền công vụ

  Công vụ là một phạm trù chung, quan niệm chung mang tính khái quát, còn nền công vụ là khái niệm cụ thể, bao gồm các yếu tố sau:
  - Thể chế, chính sách về công vụ, công chức;
  - Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
  - Hệ thống tổ chức, quản lý công chức, công sở;
  - Tổ chức công sở và hiện đại hóa công sở.
  Như vậy, nền công vụ mang tính tổng hợp các bộ phận cấu thành, bao gồm cả về thể chế, về đội ngũ, về tổ chức và những điều kiện để thực thi công vụ.
  Công vụ là hoạt động phục vụ nhà nước, được sử dụng quyền lực công, được đảm bảo bằng ngân sách Nhà nước, mang tính thường xuyên liên tục trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nền công vụ là hệ thống những luật lệ, những qui tắc để đảm bảo cho hoạt động thực thi công vụ. Nền công vụ bao gồm các thể chế, hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức và những điều kiện làm việc của cơ quan công quyền.

  3. Cán bộ

  Khái niệm “cán bộ” (cadres) được sử dụng khá lâu tại các nước xã hội chủ nghĩa và bao hàm một diện rất rộng các loại nhân sự thuộc khu vực Nhà nước và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Thuật ngữ khi đó thường dùng là “cán bộ, công nhân viên chức”, bao gồm tất cả những người làm công hưởng lương từ Nhà nước, từ những người đừng đầu một cơ quan tới các nhân viên phục vụ như lái xe, bảo vệ hay lao động tạp vụ. Sự đánh đồng như vậy dẫn tới việc không phân định rõ ràng về chức năng và nhiệm vụ, không phân biệt rõ những người thực thi chức năng quản lý nhà nước và những người cung ứng dịch vụ công trong bộ máy nhà nước, thậm chí gây nhầm lẫn trong hoạt động cũng như hành xử công vụ. Thực tiễn cho thấy, ngay cả nhiều quy định về kỉ luật cán bộ cũng khó thực thi bởi chính sự mơ hồ và dễ gây lẫn lộn trong khái niệm này.

  Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế; những thành tựu của sự phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại mà nội hàm “cán bộ’ cũng có thay đổi. Ở nước ta, khái niệm “cán bộ” cũng chưa được hiểu thống nhất và được sử dụng chung để ghép với “công chức” , “viên chức”. Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 của nước ta (Điều 1), những người sau đây là cán bộ, công chức: … “là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm:
  1. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  2. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  3. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên , được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp ngạch vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước, mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng;
  4. Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
  5. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp”.

  Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 mặc dù đã có sự thay đổi và phát triển rõ rệt so với những qui định cũ, song còn nhiều bất cập như có quá nhiều đối tượng có tính chất và hoạt động khác nhau cùng được điều chỉnh, đồng thời chưa làm rõ và phân tích được những đối tượng đó.
  Đến năm 2003, với việc ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã phân định rõ hơn khái niệm công chức, viên chức. Theo đó, công chức là những người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, viên chức đảm nhiệm những công việc chuyên môn và làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Đồng thời, Pháp lệnh cũng đã qui định chế độ công chức dự bị, công chức cấp xã cũng được đưa vào phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh.
  Qua qui định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003, có thể xếp những người sau đây là cán bộ:
  - Những người qua bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  - Cán bộ bầu cử tại xã, phường, thị trấn (ngoài số công chức cơ sở mới được bổ sung gần đây).

  4. Công chức

  Các hoạt động thuộc chức năng công vụ do các công chức của bộ máy hành chính nhà nước thực hiện, đó cũng chính là lý do chủ yếu khi nói đến công vụ, các học giả và các nhà hoạt động thực tiễn luôn đề cập đội ngũ công chức. Mặc dù hiện nay quan niệm và phạm vi công chức ở mỗi quốc gia có khác nhau. Có nơi hiểu công chức theo nghĩa rất rộng như ở Pháp là bao gồm tất cả những nhân viên trong bộ máy hành chính nhà nước, tất cả những người tham gia dịch vụ công. Hay hẹp hơn như tại Anh, nơi công chức là những người thay mặt nhà nước giải quyết công việc công, nhất là ở tại Trung ương, nên phạm vi công chức thu hẹp hơn rất nhiều.

  Lịch sử phát triển của đọi ngũ công chức Việt nam, có thể đưa ra khái niệm công chức là: “những người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên, làm việc trong một cơ quan nhà nước, được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính, trong biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, gồm:

  - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên, được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp ngạch vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước, mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng;
  - Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
  - Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp”.
   
 2. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  15/12/2011
  Bài viết:
  1.997
  Lượt thích:
  3.673
  Kinh nghiệm:
  113
  II. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM TRƯỚC KHI CÓ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

  1. Quá trình phát triển
  Ở nước ta, khái niệm công chức được hình thành, gắn với sự phát triển của nền hành chính nhà nước, qua từng giai đoạn khác nhau:

  Theo điều 1, Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì công chức là “những công dân Việt Nam được chính quyền nhân dân tuyển để giữ một chức vụ thường xuyên trong các cơ quan Chính phủ, ở trong hay ngoài nước đều là công chức theo qui chế này, trừ những trường hợp riêng do Chính phủ qui định”. Như vậy, phạm vi công chức rất hẹp, chỉ là những người được tuyển dụng giữ một chức vụ thường xuyên trong các cơ quan Chính phủ, không bao gồm người làm trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát,…
  Sau đó một thời gian dài (từ đầu thập kỷ 60 đến đầu thập kỉ 80 thế ký XX), ở nước ta gần như “không tồn tại khái niệm công chức” mà thay vào đó là khái niệm “cán bộ, công nhân viên chức nhà nước” chung chung, không phân biệt công chức, viên chức”.

  Đến năm 1990, do yêu cầu khách quan của tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước và đòi hỏi phải chuẩn hóa đội ngũ cho phù hợp với thông lệ quốc tế, thuật ngữ và khái niệm này được qui định trong Nghị định số 169/HĐBT ngày 25/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) như sau: “Công dân Việt Nam được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong một công sở của Nhà nước ở trung ương hay địa phương, ở trong nước hay ngoài nước, đã được xếp vào một ngạch, hưởng lương do ngân sách nhà nước gọi là công chức”. Tuy nhiên tại Điều 2 của Nghị định này, khi qui định những người là công chức và không phải công chức thì lại có một số đối tượng như công an, những người làm nghiên cứu khoa học, giáo viên, nhà báo, nghệ sỹ… chưa được xếp loại nào.

  Tháng 2 năm 1998, Pháp lệnh cán bộ, công chức được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành. Điều 1 của Pháp lệnh qui định: “Cán bộ, công chức được qui định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước…”. Qui định này khẳng định quan điểm và nhận thức mới về đội ngũ cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay, song vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa cán bộ và công chức.

  Tháng 11 năm 1998, Nghị định số 95/CP[4] về “tuyển dụng và sử dụng, quản lý công chức” được ban hành. Tiếp đó cùng với việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh cán bộ, công chức vào năm 2003, một số Nghị định, Thông tư mới được ban hành, các Nghị định, Thông tư này đã làm rõ hơn khái niệm công chức bao gồm: “những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công việc thường xuyên, được phân loại theo một trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước… Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp”. Như vậy, có những điểm chung cơ bản giữa Nghị định này với Nghị định 169/HĐBT trên đây.

  Ngay từ ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm sâu sắc đến hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức. Trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước trưởng thành, công tác quản lý đã dần đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1998, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2003) là cột mốc pháp lý quan trọng để tổ chức và quản lý các hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Qua thời gian thực hiện, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, việc thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ đã góp phần làm thay đổi diện mạo của nền hành chính, tạo tiền đề cho nước ta hội nhập sâu, rộng trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội với các nước trong khu vực và trên thế giới.


  Từ năm 1998 đến nay, các quy định về chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức trong giai đoạn này so với giai đoạn trước năm 1998 đã được đổi mới và triển khai có hiệu quả. Quá trình thực hiện vừa bảo đảm được tính ổn định, vừa bảo đảm được sự phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Đó là việc phân định cán bộ, công chức làm việc trong khu vực hành chính, khu vực sự nghiệp với những người làm việc trong các tổ chức kinh tế; xác định cụ thể các nhóm cán bộ, công chức phù hợp với đặc thù của thể chế chính trị ở Việt Nam và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước; nghĩa vụ, quyền lợi và những việc cán bộ, công chức không được làm đã được quy định. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức được chuyển từ chế độ phân phối học sinh tốt nghiệp và phân công công tác theo kế hoạch trước đây sang chế độ thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai và khách quan; việc thăng tiến về mặt chức nghiệp của cán bộ, công chức đều phải do cơ quan xem xét cử tham dự kỳ thi nâng ngạch; đã từng bước thay đổi tư duy về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng "có vào, có ra", "có lên, có xuống" với quy định thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, hết thời hạn có thể bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại; quy định và đưa dần vào nền nếp chế độ đánh giá cán bộ, công chức; quy định và thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức với các quy trình, thủ tục, thẩm quyền cụ thể; chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được coi trọng; việc sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn; cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ, nhiệm vụ bên cạnh được khen thưởng còn được nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn; việc biệt phái cán bộ, công chức được thực hiện có thời hạn; chính sách tiền lương đã từng bước được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước. Khu vực sự nghiệp công lập đã được phân định so với khu vực hành chính công quyền và được giao quyền tự chủ trong việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức. Người được tuyển dụng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2003 tới nay, thực hiện chế độ tuyển dụng có thời hạn, theo hợp đồng làm việc, không thực hiệc chế độ tuyển dụng suốt đời như trước đây.
   
  phuongcham88 thích điều này.
 3. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  15/12/2011
  Bài viết:
  1.997
  Lượt thích:
  3.673
  Kinh nghiệm:
  113
  2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức
  2.1. Tổng quan về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức
  Tính đến thời điểm năm 2006, tổng số biên chế cán bộ, công chức (không kể cấp xã) của cả nước là 1.778.734. Trong đó, biên chế hành chính thuộc Chính phủ quản lý là 237.654; biên chế hành chính thuộc Văn phòng Quốc hội là 467; biên chế hành chính thuộc Văn phòng Chủ tịch nước là 86; biên chế hành chính thuộc Tòa án nhân dân là 12.024 và của Viện Kiểm sát nhân dân là 11.840. Biên chế các cơ quan Đảng và đoàn thể do Ban Tổ chức Trung ương quản lý là 82.003 người.
  Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số biên chế cán bộ, công chức của cả nước là 1.971.172 người, trong đó cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 1.778.734 người (trong số này đội ngũ viên chức sự nghiệp công là 1.434.660). Ở cấp xã, cán bộ, công chức là 192.438 người (trong đó, cán bộ bầu cử là 111.124 người; công chức chuyên môn nghiệp vụ là 81.314 người). Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở nước ta đã tạo thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần tích cực đưa đất nước ta từ một nước nghèo, lạc hậu sang đất nước có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  2.2. Số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
  2.2.1. Về số lượng đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố.
  - Tính đến ngày 03/12/2007 cả nước có 10.995 xã, phường, thị trấn, trong đó 9.105 xã, 1.276 phường, 614 thị trấn. Tổng số 125.710 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó 81.202 thôn, 44.508 tổ dân phố.
  - Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 29/12/2005 của Chính Phủ đã phân loại hành chính cấp xã, trong đó 2981 xã loại I, 5657 xã loại II, 2292 xã loại III (số liệu tính tại thời gian phân loại cấp xã 30/12/2006).
  - Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn hiện nay đều có các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.
  2.2.2. Số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.
  - Tổng số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn toàn quốc tại thời điểm 01-10-2005 có 192.438 người (chưa kể số lượng cán bộ tỉnh, huyện tăng cường), trong đó: Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử (sau đây gọi tắt là cán bộ bầu cử) có 111.124 người chiếm 57,75%. Công chức chuyên môn cấp xã (sau đây gọi tắt là công chức) có 81.314 người chiếm 42,25%.
  So với dân số tại thời điểm điều tra thì cán bộ, công chức cấp xã (chưa tính cán bộ không chuyên trách) chiếm 0,23%. Như vậy, cứ 10.000 dân có 23 cán bộ, công chức cấp xã.
  - Về độ tuổi cán bộ, công chức cấp xã:
  + Cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử: dưới 30 tuổi có 7.716 người, chiếm 6,94%. Từ 30-45 tuổi có 42.397, chiếm 39,15%, từ 46 đến 60 tuổi có 55.535 người, chiếm 49,98% và trên 60 tuổi có 5.476 người, chiếm 4,93%.
  + Công chức cấp xã: dưới 30 tuổi có 20.243 người chiếm 24,89%, từ 30-45 tuổi có 39.215 người chiếm 48,23%, từ 46-60 tuổi có 21.486 người, chiếm 26,42% và trên 60 tuổi có 370 người chiếm 0,46%.
  - Về cán bộ công chức là nữ: chiếm 16,21%. Một số nơi khá cao như TP Hồ Chí Minh 40%, Hà Nội 29%; một số tỉnh chỉ dưới 8% như: Sơn La, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau...
  - Về cán bộ, công chức là đảng viên: chiếm 84,67% nhưng không đồng đều, nhiều nơi như thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc trên 90%. Nhưng có nơi chỉ đạt 60% như các tỉnh: Khánh Hoà, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu.
  - Trình độ học vấn: Cán bộ, công chức xã chưa biết chữ có 253 người chiếm 0,13%, tiểu học 5644 người chiếm 2,93%, trung học cơ sở có 41.343 người chiếm 21,48%, trung học phổ thông có 145.198 người chiếm 75,45%. Nhìn chung trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ cơ sở còn thấp, tỉnh nào cũng có cán bộ trình độ học vấn tiểu học, nhất là các tỉnh miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên như: Lai Châu 42%, Lào Cai 30%, Hà Giang 20%, KonTum 21%.
  - Trình độ chuyên môn: Số cán bộ có trình độ trên đại học là 0,04%. Cao đẳng và đại học là 9,04%; Trung học 32,37%; Sơ cấp 9,81%; còn lại 48,74% chưa được đào tạo. Số cán bộ có trình độ đại học ở các thành phố khá cao như: TP Hồ Chí Minh 21%, Hải Phòng 14%, Đà Nẵng 19%. Các tỉnh trung du, miền núi, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tỉ lệ này chỉ dưới 2%.
  - Trình độ lý luận chính trị: Cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị là 4,09%; Trung cấp 38,15%; Sơ cấp 22,94%; còn lại 34,82% chưa được đào tạo về trình độ lý luận chính trị.
  - Trình độ quản lý hành chính nhà nước và ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ cơ sở còn rất thấp: 55,53% chưa được đào tạo về quản lý hành chính nhà nước, 98,81% chưa có trình độ ngoại ngữ và trên 87% chưa có trình độ tin học.
  - Kiến thức an ninh-quốc phòng: có 19,37% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức an ninh, 12,16% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng.
  - Về thâm niên công tác: Số cán bộ có thâm niên công tác giữ chức vụ hiện tại dưới 5 năm là 64,49%; từ 5-10 năm có 24,11%; trên 10 năm có 11,38%.
  - Về thời gian công tác của cán bộ: dưới 5 năm có 49,74%; từ 5-10 năm có 33,65%; từ 16-30 năm có 14,05%; trên 30 năm có 2,56%.
  - Về nguồn cán bộ: Có 90,45% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử là người tại chỗ; 3,23% là cán bộ tăng cường; 6,03% là cán bộ hưu trí, mất sức.
   
  phuongcham88 thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. tìm hiểu luật công chức năm 2003

Đang tải...
TOP