Tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto

ttnguyenblog

Thành viên
Tham gia
10/6/2023
Bài viết
3
Cơ sở của không gian vecto

Trong toán học, không gian vecto là một không gian mà trong đó các phần tử được biểu diễn bằng các vecto. Mỗi vecto trong không gian vecto có thể biểu diễn bằng một tập hợp các phần tử được gọi là cơ sở của không gian vecto.

Cơ sở của không gian vecto là một tập hợp các vecto tuyến tính độc lập tuyến tính mà bằng cách kết hợp tuyến tính, chúng có thể biểu diễn tất cả các vecto khác trong không gian đó.

Để tìm cơ sở và số chiều của không gian vecto, chúng ta có thể sử dụng phương pháp khử Gauss hoặc phương pháp khác tương tự. Việc tìm cơ sở này rất quan trọng để xác định không gian vecto và tính toán trong không gian này.

Số chiều của không gian vecto

Số chiều của không gian vecto được xác định bằng số vecto tuyến tính độc lập tuyến tính trong cơ sở của không gian đó. Cụ thể, số chiều của không gian vecto chính bằng số vecto trong cơ sở của không gian đó.

Nếu cơ sở của không gian vecto có một số hữu hạn các vecto, chúng ta có thể hiểu rằng không gian vecto đó có số chiều hữu hạn và có thể biểu diễn trong không gian n chiều.

Nếu không gian vecto có cơ sở vô hạn, chúng ta có thể hiểu rằng không gian vecto đó có số chiều vô hạn và không thể biểu diễn trong một không gian không gian n chiều.

Ví dụ, nếu không gian vecto có một cơ sở gồm hai vecto tuyến tính độc lập tuyến tính, ta có thể kết luận rằng không gian vecto đó có số chiều là 2 và nó có thể biểu diễn trong không gian hai chiều.

Ví dụ số chiều và cơ sở của không gian vecto

Ví dụ sau sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về số chiều và cơ sở của không gian vecto.

Xét không gian vecto trong không gian hai chiều. Cơ sở của không gian vecto này có thể là hai vecto tuyến tính độc lập tuyến tính, ví dụ: {v1 = (1, 0), v2 = (0, 1)}. Bất kỳ vecto trong không gian này đều có thể biểu diễn như một tổ hợp tuyến tính của v1 và v2.

Khi chúng ta có một không gian vecto trong không gian ba chiều, cơ sở của không gian vecto có thể là ba vecto tuyến tính độc lập tuyến tính, ví dụ: {v1 = (1, 0, 0), v2 = (0, 1, 0), v3 = (0, 0, 1)}. Từ đó, bất kỳ vecto nào trong không gian này cũng có thể được biểu diễn bằng một tổ hợp tuyến tính của v1, v2 và v3.

Vì vậy, cơ sở của không gian vecto và số chiều của không gian vecto có sự tương quan mật thiết và việc hiểu rõ về chúng là rất quan trọng trong các bài toán liên quan đến không gian vecto.
 
Quay lại
Top