Soạn nhạc máy đen trắng.! những bài hay

Trong chuyên mục 'Thủ thuật điện thoại' đăng bởi doly_chun, 24/2/2011. — 47.330 Lượt xem

 1. doly_chun

  doly_chun Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Soạn nhạc máy đen trắng.! những bài hay

  Để bắt đầu bạn cần tìm hiểu các phím tương ứng:
  - trong các nốt nhạc bạn sẽ thấy có 1 chữ cái, các phím tương ứng : 1C,2D,3E,4F,5G,6A,7B
  - Nốt lặng " - " tương đương phím số 0;
  -Dấu chấm(.) thì dữ phím mấy giây là dc. VD bạn muốn soạn 4.c1 thì bạn dữ nguyên phím số 1 khoảng 3s là ok
  - Sử dụng phím " # " để hiển thị các nốt có dấu #

  MỖI NỐT NHẠC ĐƯỢC CẤU TẠO BỞI 2 CHỮ SỐ VÀ 1 CHƯ CÁI( là các chữ tương ứng ở trên đó)
  bên phải chữ cái là cao độ để thay đổi cao độ ta nhấn phím *
  bên trái chữ cái là trường âm để thay đổi ta ấn 8 để tăng, 9 để giảm

  vd: để thay đổi 4c1 thành 4c2 hay 4c3 ta ấn *
  thay đổi 4c1 thành 8c1 16c1....nhấn 8 hoặc 9
  dưới đây là những bài mình sưu tầm:

  Chờ
  4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4c3 4a2 4g2 2a2 4g2 4f2 2g2 4a2 4c3 2c3 4a2 4c3 4d3 4e3 4f3 4g3 2e3 4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4f3 4e3 4c3 2a2 4g2 4f2 4.g2 4a2 4c3 4a2 4c3 4a2 4e3 2d3

  Teen Vọng Cổ
  8f1 32f1 16.a1 16.f1 4d1 16.d1 8c1 32.c1 16.f1 16.e1 8f1 32f1 16.a1 16.f1 4d1 16.d1 8c1 32e1 16f1 16.e1 8f1 32.f1 16.a1 16.f1 4.d1 16c1 16g1 8.g1 16.a1 16.f1 16.d1 8.g1 16.a1

  Tha thứ:
  8a2 8a2 8a2 4f3 8f3 8f3 8f3 8e3 8d3 4e3 2a2 8a2 8a2 8c3 4d3 8d3 8f3 8d3 8c3 8a2 4g2 2a2 8a2 8a2 8a2 8g2 4d3 4d3 8a2 8a2 8a2 8a2 4d3 4e3 8d3 8d3 8e3 8f3 8d3 8d3 8d3 8c3 8a2 8a2 4c3 2d3

  Giả vờ yêu
  4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2 8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 4c3 4e3 2a2 4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2 8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 8c3 8d3 4e3 2d3

  Boom Boom Boom
  68# 58 4 69# 58 4 2* 2# 2 2# 4 2 69**# 6# 58 4 69# 58 499 28* 2 69# 488 4 4 1* 1 699**# 588 5 5 6# 1* 29 6**# 28# 2# 2# 2# 2# 68# 299* 2 1 69**# 488 4 4 # 68 58 4 69 # 58 4 2 * 2 # 2 2 # 4 2 69 ** # 6 # 58 4 69 # 58 499 28 * 2 69 # 488 4 4 1 * 1 699 ** # 588 5 5 6 # 1 * 29 6 ** # 28 # 2 # 2 # 2 # 2 # 68 # 299 * 2 1 69 ** # 488 4 4

  Chúc mừng sinh nhật
  8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d24c2 4g2
  2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 32-
  8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d2 4c2 4g2
  2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2-


  Thần thoại
  4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 8c3 4d3 4f3 4g3 1a3 32- 4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 4d3 8f3 4g3 16f3 2f3 1-

  Chiếc khăn gió ấm:

  8c2 8d2 8e2 8e2 8e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8d2 4.g2 8g2 8e2 8d2 8e2 8c2 8c2 8c2 4c2 8a1 8b1 8c2 8b1 8e2 4e2 8g1 8a1 8c2 8a1 8a1 8b1 4c2 8b1 8c2 8d2 8b1 8b1 8c2 4d2 8b1 8c2 8d2 4c2 16a1 16b1 8c2 8d2 842 4.d2

  Cô bé mùa đông
  4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 4c3 16e2 32- 8c3 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 16c3 32-16c3 32- 16e3 32-
  16e3 32- 8d3 8c3 8d3 8a2 4g2 4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 16c3 32- 8c3 16e2 32- 16e3 32- 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4d3


  Yêu lầm
  4d2 4a1 4d2 32b2 4.a2 32b2 4g2 4f2 4g2 4g2 4a2
  4d2 8- 8d2 8e2 4f2 4g2 8e2 8d2 4c2 4d2 4e2 4g1
  32a1 4a1 4- 4d2 4a1 4d2 32b2 4a2 4g2 4f2 4g2
  4g2 4a2 4g2 8- 8d2 8e2 4f2 4g2 8e2 8d2 4c2 4d2 4e2 4c2 32d2 4.d2


  Love story
  32b2 4c3 4e2 4e2 4c3 4c3 4- 4e2 4e2
  4c3 4c3 4e2 4f2 4e2 4d2 4d2 4d2 4b2 4b2
  4- 4d2 4d2 4b2 4b2 4d2 4e2 4d2 4c2 4c2 4c24a2
  4a2 4- 4c2 4c2 4a2 4a2 4c2 4d2 4c2 4b1
  4b1 4g2 4g2 2- 4.a2 4.b2 4.f2 4.e2


  Tây du kí
  4#d2 8d2 4g2 8f2 8f2 16g2 16f2 2.#d2 8d2 4c2 8d2 4.f2 8g2 8#d2 1c2 4.g2 4.c3 8g2 4c3 8#a2 8#g2 2g2 4.#d2 8f2 4g2 8#g2 8g2 1c2 4f2 8g2 8f2 8g2 4c2 2.#d2 4g2 8f2 4d2

  Chợt nghe bước em về
  8#c3 8#c3 8#c3 16e3 4b2 8b2 8b2 16e3 4a2 8a2 8#g2 16#c3 2#g2 8#f2 8#f2 8a2 16#f3 8e3 4#c3 16#c3 8b2 8#c3 8d3 16#c3 2b2 8#c3 8#c3 8#c3 16e3 4b2 8b2 8b2 16e3 4a2 8a2 8#g2 16#c3 2#g2 8#f2 8#f2 8a2 8#f3 8e3 4a2 16#c3 8b2 8#c3 8d3 16b2 2a2

  Tình đơn phương 2
  8c1 8f1 8g1 4#g1 8g1 4#g1 4#a1 2c2 8#g1 8#a1 4c2 8#a1 4#g1 4#d2 2c2 8#a1 8c2 4#a1 8#g1 2g1 4f1 8#d1 4f1 4#g1 2f1 8c1 8f1 8g1 4#g1 8g1 4#g1 4#a1 2c2 8#g1 8#a1 4c2 8#a1 4#g1 4#d2 2c2 8#a1 8c2 4#a1 8#g1 2g1 4f1 8#d1 4f1 4#g1 2f1

  Chim sáo ngày xưa
  16d1, 16e1, 8a1, 8a1, 8a1, 8b1, 4d2, 8d2, 8b1, 8b1, 8a1, 8e1, 8a1, 4d1, 16d1, 16e1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 16e1, 16#f1, 4a1, 8b4, 8#f1, 8e1, 8e1, 8e1, 8b4, 2a4, 16p1, 16d1 16e1 8a1 8a1 8a1 8b1 4d2 16d2 16#f2 8e2 8e2 8d2 16b1 16a1 16g1 16a1 4g1 4d1 8g1 16a1 16b1 8a1 8b1 4#c2 16b4 16e1 16g1 16b1 8a1 8e1 8a1 8e1 1d1 16P1 4d2 2d2 8a1 8e1 8a1 8d2 16a1 8b1 8b1 4a1 16#f1 16e1 8d1 8a4 8d1 16d1 16e1 2a1 16P1 16d2 16#f2 2e2 8d2 8a1 8d2 8e2 16#c2 16e2 8#c2 16b1 16#c2 4e1 8b1 8b1 8b1 16a1 16b1 2a1

  Bạn tôi
  8a1 4e2 16g2 16a2 8d2 4e2 8d2 8e2 2a1 8- 8a1 4e2 16g2 16a2 8d2 8e2 8g2 8g2 8g2 2a2 8- 8a2 8c3 8a2 2c3 8- 16a2 16c3 8g2 8a2 2e2 8-
  8e2 8e2 16b2 4b2 16b2 16a2 8g2 8e2 8b2 8g2 2a2
  999 đóa hoa hồng
  8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 16d3 16b3 8d3 8d3 16b2 8a2 8g2 8e2 8- 16d3 16d3 8d3 8d3 8b2 8a2 8g2


  túy quyền
  4g2 4#a2 8g2 8#a2

  8g2 8f2 2g2 4g2

  4#a2 8g2 8#a2 8f2

  8g2 2c3 4d3 4#a2

  4c3 4f3 4d3 2c3

  8#a2 8c3 8g2 8#a2

  2f2 8f2 4g2 8#a2

  4c3 8#a2 8g2 4f2

  8g2 8#a2 2f2  ĐÂY LÀ MÌNH SƯU TẦM NHÉ, CẢM ƠN TIỀN BỐI ĐÃ MÀY MÒ CHÔ CHÚNG TA.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP