Số liệu thu thập và chi tiêu hộ gia đình có thể tìm ở đâu tại Tổng cục Thống kê?

TTTV và DVTK

Thành viên mới
Tham gia
21/10/2021
Bài viết
6
Thu nhập và chi tiêu là hai chỉ tiêu chính trong hệ thống các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực mức sống dân cư. Theo định nghĩa chuẩn từ Tổng cục Thống kê:

- Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng được tính bằng cách chia tổng thu nhập trong năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. Thu nhập của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.

- Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng được tính bằng cách chia tổng chi tiêu trong năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. Chi tiêu của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật (kể cả các khoản do hộ tự sản xuất) mà hộ dân cư và các thành viên của hộ đã chi vào mục đích tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.

Tại Tổng cục Thống kê thông tin về thu nhập bình quân đầu người và chi tiêu đầu người được tính toán từ cơ sở dữ liệu điều tra Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam- VHLSS (Trên thực tế khi tìm kiếm có nhiều cách gọi khác nhau theo thời gian do các nhà nghiên cứu đề cập: Bộ dữ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình, Bộ dữ liệu Điều tra mức sống dân cư, Bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình, Bộ dữ liệu VHLSS) được tiến hành 2 năm/lần vào các năm chẵn bắt đầu từ năm 2002. Trước đó, các cuộc điều tra vào các năm 1992/1993 và 1997/1998 với sự hỗ trợ của Worldbank là cơ sở đầu tiên xây dựng về phương pháp luận cho các cuộc điều tra sau này.

Mức độ có thông tin theo các phân tổ của thu nhập và chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng có thể tham khảo trong bảng dưới đây:
Kem bai 04.jpg
(1) Nguồn thu gồm: Thu từ tiền lương, tiền công; Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản; Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; Các khoản thu khác.

(2) Khoản chi gồm: Tổng chi tiêu; Chi cho đời sống, hút; Chi ko phải ăn uống, hút; Chi tiêu khác.

Trong Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng còn có chỉ tiêu Chi cho đời sống phân tổ theo thành thị/nông thôn, giới tính chủ hộ, 5 nhóm thu nhập và vùng kinh tế.​
 
Top