Sản xuất kỷ niệm chương pha lê, quà tặng pha lê giá rẻ tp hcm, biểu trưng pha lê đẹp

tmtien

Banned
Tham gia
29/5/2015
Bài viết
0
NGUYÊN THI?U Kính thua Quý khách,


Chúng tôi chuyên s?n xu?t các t?ng ph?m t? phalê và thu? tinh nhu:
- Cúp pha lê giá r?

- Bi?u trung giá r?

- K? ni?m chuong giá r?

- Cúp th?y tinh giá r?

- Quà t?ng pha lê giá r?

- Các lo?i cúp, v?t ph?m tuyên duong d?i tác, nhân viên...

· Cúp pha lê, cúp th?y tinh, cúp mica

· Pha lê 3D

· K? ni?m chuong d?ng, k? ni?m chuongpha lê, k? ni?m chuong th?y tinh, k? ni?m chuong mica

- Quà t?ng d? bàn có c?m bút và d?ng h?
- Các lo?i bi?u trung
- Các quà t?ng luu ni?m

- Cúp pha lê, th?y tinh

- Bi?u trung pha lê, th?y tinh

- K? ni?m chuong pha lê, th?y tinh


- Các lo?i cúp, v?t ph?m tuyên duong d?i tác, nhân viên...


- K? ni?m chuong pha lê, cúp làm luu ni?m

- Cúp qu? c?u, bi?u tu?ng pha lê, cúp th?y tinh

- Cúp kh?i pha lê, pha lê kh?i, cúp ngôi sao pha lê

- Pha lê b?n 3d, ch?n gi?y pha lê, c?m bút pha lê


V?i nhi?u nam kinh nghi?m trong ngành, du?c nhi?u khách hàng là công ty l?n l?a ch?n và s? d?ng.
Thanks & Best Regards,
NGUYÊN THIÊ?U - VÂ?T PHÂ?M NHÂ?N DIÊ?N THUONG HIÊ?U
Nguy?n Qu?c Ti?n (Mr.)
[C] : 0938 993 551
Tel/Fax: 08 62939790 * 08 62915287 * 08 62915318 EXT: 108
[E] : Tien.NguyenThieu@gmail.com ??[W] : www.NGUYENTHIEU.COM
[A] : 171 Bis Tr?n Huy Li?u, P.8, Q. Phú Nhu?n, TPHCM
 
Top