“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”, ai cũng có quê hương, nguồn cội.

Top