Phân biệt NO và NOT, có thể bạn chưa biết? :)

hatmit93

Banned
Tham gia
22/11/2013
Bài viết
6
Phân biệt NO và NOT, có thể bạn chưa biết? :)

Khi giao tiếp tiếng anh, có rất nhiều bạn đôi khi không biết bao giờ dùng "NO", bao giờ dùng "NOT". vậy chúng ta sẽ cùng phân biệt sự khác nhau giữa 2 từ này để sử dụng cho đúng nhé!

No trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để diễn tả số lượng như 'all', 'every', 'many', 'some', 'any', 'each', 'either', 'one', 'another' và nó được dùng trước các danh từ số ít và số nhiều. Nó cũng có nghĩa tương tự như 'not a' hoặc 'not any' và thường được dùng nếu chúng ta muốn nhấn mạnh vào những gì mình đang nói. Hãy so sánh các câu sau:

· 'I have no idea what he is referring to.' (nhấn mạnh hơn)

· 'I don't have any idea what he is referring to.' (ít nhấn mạnh hơn)

· 'No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam.' (nhấn mạnh hơn)

· 'There weren't any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam.' (ít nhấn mạnh hơn)

· 'I'm sorry. I've got no time for that this afternoon.' (nhấn mạnh hơn)

· 'I'm sorry. I haven't any time for that this afternoon.' (ít nhấn mạnh hơn)


Not được dùng trong câu hay mệnh đề phủ định và thường được dùng với động từ 'to be' kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very thường được dùng sau not để làm trung hòa bớt tính phủ định của mệnh đề. Chúng ta có các ví dụ sau:

· 'It was not difficult to understand why she was in love with him.'

· 'It is not always true that people who are in love like the same things.'

· 'He swims well, but not very evenly.'

· 'It was not a huge meal, but enough for two people.'

· 'I know I'll probably fail my driving test, but I'm not in the least bit nervous about it.'

'Good' có lẽ là tính từ duy nhất có thể kết hợp với no và any, và có thể kết hợp với cả not, mặc dù đôi khi có sự khác biệt rất tinh tế về cách dùng và nghĩa của nó. Hãy so sánh các câu sau:

· 'Is the milk good?' 'No, it's not good.'

Ở đây câu chuyện là về sữa có tươi/ngon không và trong trường hợp này tôi chọn dùng Not với nghĩa phủ định.

· 'Was the play any good?' 'It was no good at all. The acting was poor and the direction was terrible.'

Trong ví dụ này, no good trong câu trả lời phản ánh ý trong câu hỏi any good - có hay không - với ý chẳng hay tí nào.

· 'It's no good. I can't see how we can repair this fence. We shall have to buy a new one.'

Còn ở ví dụ này 'It's no good' có thể được thay thế bằng 'It's no use' - chẳng được tích sự gì.

Xin lưu ý là good, giống use hay point, thường được dùng với động từ có -ing theo sau:

· 'It's no good trying to apologise. You have really offended me.'

· 'It's no use complaining about the service in this hotel. It will never improve.'

· 'There was no point (in) carrying on with this. We decided to end the investigation.'

Cần nhớ phải dùng 'there's' với 'no point''it's' với 'no good/no use'.
( sưu tầm)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top