Những câu danh ngôn cuộc sống bằng tiếng anh

ranjeny

Bình yên
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
460
1. Live your beliefs and you can turn the world around.
( Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.)
2. Love comes to those who still hope even though they've been disappointed, to those who still believe even though they've been betrayed, to those who still love even though they've been hurt before.
( Tình yêu đến với những ai vẫn hi vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.)
3.we all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.
( Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.)
4. You'll never be brave if you don't get hurt.
You'll never learn if you don't make mistakes.
You'll never be successful if you don't encounter failure.

( Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương.
Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi.
Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.)

5. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.
( Đừng đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy nắm thời điểm và làm cho nó hoàn hảo.)
6. We can't change yesterday, but we can make the choice to make today a wonderful day.
( chúng ta không thể thay đổi ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm cho hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời.)
7. It is attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything ekse, will affect its successful outcome.
( Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một công việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.)
8. Success is not final, failure is not fatal; it us the courage to continue that counts.
( Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người; lòng can đảm đi tiếp tục mới quan trọng.)
9.Don't waste your time on a man/ woman, who isn't willing to waste their time on you.
( Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.)
10. In this life we cannot do great things. We can only do small thinvs with great love.
(
Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.)
 
Top