mà hình đồ họa của một máy tính có độ phân giải : 640x480

ngocthuy03037

Thành viên KSV
Tham gia
2/7/2020
Bài viết
57
Màn hình đồ họa của một máy tính có độ phân giải: 640x480. Biết rằng, mỗi điểm trên màn hình chiếm 1 byte. Hỏi cần bao nhiêu byte để lưu trữ một vùng có kích thước bằng 1/10 màn hình đồ họa đó?

Có 2 sinh viên viết chương trình giải bài toán này như sau:

Program Sinhvien1;

Var a,b:Word;

s: LongInt;

Begin

a:=640; b:=480;

s:=a;

s:=s*b;

s:=s DIV 10;

writeln(s); readln;

End.Program Sinhvien2;

Var a,b:Word;

s: LongInt;

Begin

a:=640; b:=480;

s:=a*b DIV 10;

writeln(s); readln;

End.

Hãy cho biết 2 chương trình trên cho kết quả đúng hay sai? Tại sao?
 
Top