Luận văn, tiểu luận, đồ án tốt nghiệp

Trong chuyên mục 'Hoang Đảo' đăng bởi information, 20/3/2012. — 3.484 Lượt xem

 1. information

  information Banned

  Luận văn, tiểu luận, đồ án tốt nghiệp

  1) Chiến lược kinh doanh hiệu quả :
  http://hocmai.infogate.vn/book/Chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-i12348.html

  2)Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới. Vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay :
  http://hocmai.infogate.vn/book/Kinh-nghiem-quan-tri-chat-luong-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.-Van-dung-vao-nganh-cong-nghiep-thuc-pham-o--nuoc-ta-hien-nay-i12312.html
  3) Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước trong AFTA :
  http://hocmai.infogate.vn/book/Day-manh-xuat-khau-hang-hoa-cua-Viet-Nam-sang-cac-nuoc-trong-AFTA-i12313.html

  4) XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA :
  http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-CHIEN-LUOC-KINH-DOANH-CHO-CONG-TY-CO-PH%E1%BA%A6N-DUONG-BIEN-H%C3%92A-i12308.html

  5) Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội : http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-IMEXIN-Ha-noi-i12299.html
  6) DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÒ GẠCH THÀNH LONG :
  http://hocmai.infogate.vn/book/DU-AN-D%E1%BA%A6U-TU-XAY-DUNG-L%C3%92-GACH-THANH-LONG-i12271.html
  7) Bài giảng, đề cương dinh dưỡng và thức ăn thủy sản :
  http://hocmai.infogate.vn/book/Bai-giang,-de-cuong-dinh-duong-va-thuc-an-thuy-san-i12345.html

  8) Bệnh truyền nhiễm
  link download : http://hocmai.infogate.vn/book/Benh-truyen-nhiem-i12343.html

  9)Bảo tồn đa dạng sinh học
  http://hocmai.infogate.vn/book/Bao-ton-da-dang-sinh-hoc-i12336.html
  10) Báo cáo tài chính cty sữa cồ phần Vinamilk :
  http://hocmai.infogate.vn/book/Bao-cao-tai-chinh-cty-sua-co-phan-Vinamilk-i12333.html
  11) Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước trong AFTA
  http://hocmai.infogate.vn/book/Day-manh-xuat-khau-hang-hoa-cua-Viet-Nam-sang-cac-nuoc-trong-AFTA-i12313.html
  12) Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới. Vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay : http://hocmai.infogate.vn/book/Kinh-nghiem-quan-tri-chat-luong-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.-Van-dung-vao-nganh-cong-nghiep-thuc-pham-o--nuoc-ta-hien-nay-i12312.html
  13) Luận văn - Thực trạng và giải pháp Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam
  http://hocmai.infogate.vn/book/Luan-van---Thuc-trang-va-giai-phap--Hoat-dong-cua-doi-tau-van-tai-container-Viet-Nam-i12325.html
  14) XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i
  http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-PH%E1%BA%A6N-MEM--XEP-HANG-GIAI-VO-DICH-B%C3%93NG-DA-KET-NOI-CO-SO-DU-LIEU-VOI-ORACLE-9i-i12307.html
  15) Pháp luật kinh tế
  http://hocmai.infogate.vn/book/Phap-luat-kinh-te-i12306.html
  16) Hóa phân tích lý thuyết và thực hành - đào tạo trung học dược
  http://hocmai.infogate.vn/book/Hoa-phan-tich-ly-thuyet-va-thuc-hanh---dao-tao-trung-hoc-duoc-i12305.html
  17) Hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm
  http://hocmai.infogate.vn/book/Ho-tro-xay-dung-he-thong-thi-trac-nghiem-i12303.html
  18) Hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ Việt - Anh - Hoa
  http://hocmai.infogate.vn/book/He-thong-tim-kiem-thong-tin-xuyen-ngon-ngu-Viet---Anh---Hoa-i12301.html
  19) Giáo trình sinh lý bệnh
  http://hocmai.infogate.vn/book/Giao-trinh-sinh-ly-benh-i12300.html
  20) Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội
  http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-IMEXIN-Ha-noi-i12299.html
  21) Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa - Thành lập bản đồ số địa hình từ dữ liệu đo của các máy toàn đạc điện tử
  http://hocmai.infogate.vn/book/Do-an-tot-nghiep-chuyen-nganh-Tin-hoc-Trac-dia---Thanh-lap-ban-do-so-dia-hinh-tu-du--lieu-do-cua-cac-may-toan-dac-dien-tu-i12297.html
  22) Thống kê sinh học
  http://hocmai.infogate.vn/book/Thong-ke-sinh-hoc-i12295.html
  23) PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO
  http://hocmai.infogate.vn/book/PHAN-TICH-HOAT-DONG-TAI-CHINH-NANG-CAO-i12294.html
  24) KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO
  http://hocmai.infogate.vn/book/KIEM-TOAN-VA-DICH-VU-C%C3%93-DAM-BAO-NANG-CAO-i12293.html
  25) KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
  http://hocmai.infogate.vn/book/KE-TOAN-TAI-CHINH,-KE-TOAN-QUAN-TRI-NANG-CAO-i12292.html
  26) THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO
  http://hocmai.infogate.vn/book/THUE-VA-QUAN-LY-THUE-NANG-CAO-i12291.html
  27) TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO
  http://hocmai.infogate.vn/book/TAI-CHINH-VA-QUAN-LY-TAI-CHINH-NANG-CAO-i12290.html
  28) Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp (có bài tập)
  http://hocmai.infogate.vn/book/Phap-luat-ve-kinh-te-va-luat-doanh-nghiep-i12289.html
  29) CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN MẠNG GSM
  http://hocmai.infogate.vn/book/CAU-TRUC-VA-THANH-PH%E1%BA%A6N-MANG-GSM-i12288.html
  30) LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT
  http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN-THAC-SY-NGU-VAN---MOT-VAI-D%E1%BA%B6C-DIEM-NGON-NGU-CUA-THANH-NGU--GOC-HAN-TRONG-TIENG-VIET-i12280.html
  31) HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  http://hocmai.infogate.vn/book/HIEN-TRANG-HOAT-DONG-CUNG-CAP-DICH-VU-VIEN-THONG-i12279.html
  32) TIỂU LUẬN ĐẤU TRANH GIAI CẤP
  http://hocmai.infogate.vn/book/DAU-TRANH-GIAI-CAP-i12603.html
  33) Tiểu luận : Tại sao phải đưa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .
  http://hocmai.infogate.vn/book/Tai-sao-phai-dua-ra-van-de-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-thoi-ky-nen-kinh-te-mo-.-i12602.html
  34) 102 Bí quyết Thương mại điện tử
  http://hocmai.infogate.vn/book/102-Bi-quyet-Thuong-mai-dien-tu-i12601.html
  35) Ngoại Ngữ : 101 Helpful Hints for IELTS (File Text & Audio)
  http://hocmai.infogate.vn/book/101-Helpful-Hints-for-IELTS-(File-Text---Audio)-i12600.html
  36) 20 Nữ doanh nhân Trung Quốc
  http://hocmai.infogate.vn/book/20-Nu-doanh-nhan-Trung-Quoc-i12597.html
  37) Luận văn : SỬ DỤNG GIAO TIẾP CỔNG COM VÀ SOUND CARD LÀM HỘP THƯ
  http://hocmai.infogate.vn/book/SU-DUNG-GIAO-TIEP-CONG-COM-VA-SOUND-CARD-LAM-HOP-THU-i12277.html
  38) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC (GIÁO TRỈNH & BÀI TẬP 7 CHƯƠNG)
  http://hocmai.infogate.vn/book/NHUNG-VAN-DE-CO-BAN-VE-KINH-TE-H%E1%BB%8CC-(GIAO-TRINH---BAI-TAP-7-CHUONG)-i12276.html
  39) GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ
  http://hocmai.infogate.vn/book/GIAO-TRINH-CHINH-TRI-i12272.html
  40) LUẬN VĂN THẠC SỸ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN CẤY MÁU ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM
  http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN-THAC-SY---DANH-GIA-DIEU-TRI-KHANG-SINH-TRONG-VIEM-NOI-TAM-MAC-NHIEM-KHUAN-CAY-MAU-AM-TINH-TAI-BENH-VIEN-TIM-MACH-VIET-NAM-i12270.html

  41) ĐỒ ÁN CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH SỐ DIGITALSOUND
  http://hocmai.infogate.vn/book/DO-AN-CHUONG-TRINH-XU-LY-AM-THANH-SO-DIGITALSOUND-i12268.html
  42) Luận văn - Báo cháy và chống cháy qua mạng Internet
  http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN---Bao-chay-va-chong-chay-qua-mang-Internet-i12266.html
  43) ĐỒ ÁN CHUYÊN VIÊN MÔN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG (PHẦN MỀM KÈM THEO)
  http://hocmai.infogate.vn/book/DO-AN-CHUYEN-VIEN-MON-DON-HANG-GIA-CONG-(PH%E1%BA%A6N-MEM-K%C3%88M-THEO)-i12265.html
  44) XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠM XĂNG DẦU AN CHÂU
  http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-DU-AN-TRAM-XANG-D%E1%BA%A6U-AN-CHAU-i12264.html
  45) Xây dựng dự án kinh doanh vật tư nông nghiệp cho HTX An Phú
  http://hocmai.infogate.vn/book/Xay-dung-du-an-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-cho-HTX-An-Pha-i12263.html
  46) DỰ ÁN THÀNH LẬP CỬA HÀNG THỨC ĂN GIA SÚC CẤP 2
  http://hocmai.infogate.vn/book/DU-AN-THANH-LAP-CUA-HANG-THUC-AN-GIA-SUC-CAP-2-i12262.html
  47) MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC CHO LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 79
  http://hocmai.infogate.vn/book/MOT-SO-Y-KIEN-NH%E1%BA%B0M-HOAN-THIEN-CONG-TAC-TO-CHUC-LAO-DONG-KHOA-H%E1%BB%8CC-CHO-LAO-DONG-QUAN-LY-TAI-CONG-TY-CO-KHI-79-i11346.html
  48) Những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng khoán công trình ở công ty cơ giới và xây lắp số 12 trong giai đoạn hiện nay
  http://hocmai.infogate.vn/book/Nhung-giai-phap-nham-hoan-thien-va-nang-cao-chat-luong-khoan-cong-trinh-o-cong-ty-co-gioi-va-xay-lap-so-12-trong-giai-doan-hien-nay-i11345.html
  49) Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO
  http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-bien-phap-nham-thac-day-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-kinh-doanh-va-san-xuat-vat-tu-hang-hoa-MATECO-i11344.html
  50) Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I Thăng Long
  http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-luong-tai-cong-ty-cau-I--Thang-Long-i11339.html
  51) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải
  http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-dau-thau-o-Cong-ty-cau-14--Tong-cong-ty-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-I,-Bo-giao-thong-van-tai-i11334.html
  52) Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng
  http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cac-chinh-sach-ho-tro-tieu-thu-san-pham-cua-Cong-ty-Cao-su-Sao-vang-i11328.html
  51) Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương
  http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cong-tac-xay-dung-va-quan-ly-quy-tien-luong-i11325.html
  52) Thực trạng về quản lí chiến lược của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam
  http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-ve-quan-li-chien-luoc-cua-tong-cong-ty-buu-chinh-vien-thong-Viet-nam-i11324.html
  53) Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội
  http://hocmai.infogate.vn/book/Cac-giai-phap-nham-cung-co-va-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-hang-hoa-cua-Cong-ty-bia-Ha-Noi-i11322.html
  54) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng
  http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-kien-nghi-nham-hoan-thien-mang-luoi-kenh-phan-phoi-o-Cong-ty-Giay-Bai-Bang-i11318.html
  55) Thực trạng công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong thời gian qua
  http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-cong-tac-thu-nop-quy-BHXH-Viet-Nam-trong-thoi-gian-qua-i12620.html
   
 2. thiettuyet

  thiettuyet Thành viên mới

  Tham gia:
  21/11/2013
  Bài viết:
  0
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  mọi người ơi ai có bài quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa không vậy mà phân tích thiết kế hệ thống thông tin ý. ai có mail lại cho mình nha. thankyou mọi người nhiều
   
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP