Luận văn, tiểu luận, đồ án tốt nghiệp

information

Banned
Tham gia
2/7/2011
Bài viết
0
1) Chiến lược kinh doanh hiệu quả :
http://hocmai.infogate.vn/book/Chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-i12348.html

2)Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới. Vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay :
http://hocmai.infogate.vn/book/Kinh-nghiem-quan-tri-chat-luong-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.-Van-dung-vao-nganh-cong-nghiep-thuc-pham-o--nuoc-ta-hien-nay-i12312.html
3) Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước trong AFTA :
http://hocmai.infogate.vn/book/Day-manh-xuat-khau-hang-hoa-cua-Viet-Nam-sang-cac-nuoc-trong-AFTA-i12313.html

4) XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA :
http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-CHIEN-LUOC-KINH-DOANH-CHO-CONG-TY-CO-PH%E1%BA%A6N-DUONG-BIEN-H%C3%92A-i12308.html

5) Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội : http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-IMEXIN-Ha-noi-i12299.html
6) DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÒ GẠCH THÀNH LONG :
http://hocmai.infogate.vn/book/DU-AN-D%E1%BA%A6U-TU-XAY-DUNG-L%C3%92-GACH-THANH-LONG-i12271.html
7) Bài giảng, đề cương dinh dưỡng và thức ăn thủy sản :
http://hocmai.infogate.vn/book/Bai-giang,-de-cuong-dinh-duong-va-thuc-an-thuy-san-i12345.html

8) Bệnh truyền nhiễm
link download : http://hocmai.infogate.vn/book/Benh-truyen-nhiem-i12343.html

9)Bảo tồn đa dạng sinh học
http://hocmai.infogate.vn/book/Bao-ton-da-dang-sinh-hoc-i12336.html
10) Báo cáo tài chính cty sữa cồ phần Vinamilk :
http://hocmai.infogate.vn/book/Bao-cao-tai-chinh-cty-sua-co-phan-Vinamilk-i12333.html
11) Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước trong AFTA
http://hocmai.infogate.vn/book/Day-manh-xuat-khau-hang-hoa-cua-Viet-Nam-sang-cac-nuoc-trong-AFTA-i12313.html
12) Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới. Vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay : http://hocmai.infogate.vn/book/Kinh-nghiem-quan-tri-chat-luong-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi.-Van-dung-vao-nganh-cong-nghiep-thuc-pham-o--nuoc-ta-hien-nay-i12312.html
13) Luận văn - Thực trạng và giải pháp Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam
http://hocmai.infogate.vn/book/Luan-van---Thuc-trang-va-giai-phap--Hoat-dong-cua-doi-tau-van-tai-container-Viet-Nam-i12325.html
14) XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i
http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-PH%E1%BA%A6N-MEM--XEP-HANG-GIAI-VO-DICH-B%C3%93NG-DA-KET-NOI-CO-SO-DU-LIEU-VOI-ORACLE-9i-i12307.html
15) Pháp luật kinh tế
http://hocmai.infogate.vn/book/Phap-luat-kinh-te-i12306.html
16) Hóa phân tích lý thuyết và thực hành - đào tạo trung học dược
http://hocmai.infogate.vn/book/Hoa-phan-tich-ly-thuyet-va-thuc-hanh---dao-tao-trung-hoc-duoc-i12305.html
17) Hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm
http://hocmai.infogate.vn/book/Ho-tro-xay-dung-he-thong-thi-trac-nghiem-i12303.html
18) Hệ thống tìm kiếm thông tin xuyên ngôn ngữ Việt - Anh - Hoa
http://hocmai.infogate.vn/book/He-thong-tim-kiem-thong-tin-xuyen-ngon-ngu-Viet---Anh---Hoa-i12301.html
19) Giáo trình sinh lý bệnh
http://hocmai.infogate.vn/book/Giao-trinh-sinh-ly-benh-i12300.html
20) Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội
http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-tai-cong-ty-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-IMEXIN-Ha-noi-i12299.html
21) Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa - Thành lập bản đồ số địa hình từ dữ liệu đo của các máy toàn đạc điện tử
http://hocmai.infogate.vn/book/Do-an-tot-nghiep-chuyen-nganh-Tin-hoc-Trac-dia---Thanh-lap-ban-do-so-dia-hinh-tu-du--lieu-do-cua-cac-may-toan-dac-dien-tu-i12297.html
22) Thống kê sinh học
http://hocmai.infogate.vn/book/Thong-ke-sinh-hoc-i12295.html
23) PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NÂNG CAO
http://hocmai.infogate.vn/book/PHAN-TICH-HOAT-DONG-TAI-CHINH-NANG-CAO-i12294.html
24) KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO
http://hocmai.infogate.vn/book/KIEM-TOAN-VA-DICH-VU-C%C3%93-DAM-BAO-NANG-CAO-i12293.html
25) KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
http://hocmai.infogate.vn/book/KE-TOAN-TAI-CHINH,-KE-TOAN-QUAN-TRI-NANG-CAO-i12292.html
26) THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO
http://hocmai.infogate.vn/book/THUE-VA-QUAN-LY-THUE-NANG-CAO-i12291.html
27) TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO
http://hocmai.infogate.vn/book/TAI-CHINH-VA-QUAN-LY-TAI-CHINH-NANG-CAO-i12290.html
28) Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp (có bài tập)
http://hocmai.infogate.vn/book/Phap-luat-ve-kinh-te-va-luat-doanh-nghiep-i12289.html
29) CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN MẠNG GSM
http://hocmai.infogate.vn/book/CAU-TRUC-VA-THANH-PH%E1%BA%A6N-MANG-GSM-i12288.html
30) LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ GỐC HÁN TRONG TIẾNG VIỆT
http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN-THAC-SY-NGU-VAN---MOT-VAI-D%E1%BA%B6C-DIEM-NGON-NGU-CUA-THANH-NGU--GOC-HAN-TRONG-TIENG-VIET-i12280.html
31) HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
http://hocmai.infogate.vn/book/HIEN-TRANG-HOAT-DONG-CUNG-CAP-DICH-VU-VIEN-THONG-i12279.html
32) TIỂU LUẬN ĐẤU TRANH GIAI CẤP
http://hocmai.infogate.vn/book/DAU-TRANH-GIAI-CAP-i12603.html
33) Tiểu luận : Tại sao phải đưa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở .
http://hocmai.infogate.vn/book/Tai-sao-phai-dua-ra-van-de-giu-gin-ban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-thoi-ky-nen-kinh-te-mo-.-i12602.html
34) 102 Bí quyết Thương mại điện tử
http://hocmai.infogate.vn/book/102-Bi-quyet-Thuong-mai-dien-tu-i12601.html
35) Ngoại Ngữ : 101 Helpful Hints for IELTS (File Text & Audio)
http://hocmai.infogate.vn/book/101-Helpful-Hints-for-IELTS-(File-Text---Audio)-i12600.html
36) 20 Nữ doanh nhân Trung Quốc
http://hocmai.infogate.vn/book/20-Nu-doanh-nhan-Trung-Quoc-i12597.html
37) Luận văn : SỬ DỤNG GIAO TIẾP CỔNG COM VÀ SOUND CARD LÀM HỘP THƯ
http://hocmai.infogate.vn/book/SU-DUNG-GIAO-TIEP-CONG-COM-VA-SOUND-CARD-LAM-HOP-THU-i12277.html
38) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC (GIÁO TRỈNH & BÀI TẬP 7 CHƯƠNG)
http://hocmai.infogate.vn/book/NHUNG-VAN-DE-CO-BAN-VE-KINH-TE-H%E1%BB%8CC-(GIAO-TRINH---BAI-TAP-7-CHUONG)-i12276.html
39) GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ
http://hocmai.infogate.vn/book/GIAO-TRINH-CHINH-TRI-i12272.html
40) LUẬN VĂN THẠC SỸ - ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN CẤY MÁU ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM
http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN-THAC-SY---DANH-GIA-DIEU-TRI-KHANG-SINH-TRONG-VIEM-NOI-TAM-MAC-NHIEM-KHUAN-CAY-MAU-AM-TINH-TAI-BENH-VIEN-TIM-MACH-VIET-NAM-i12270.html

41) ĐỒ ÁN CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH SỐ DIGITALSOUND
http://hocmai.infogate.vn/book/DO-AN-CHUONG-TRINH-XU-LY-AM-THANH-SO-DIGITALSOUND-i12268.html
42) Luận văn - Báo cháy và chống cháy qua mạng Internet
http://hocmai.infogate.vn/book/lUAN-VAN---Bao-chay-va-chong-chay-qua-mang-Internet-i12266.html
43) ĐỒ ÁN CHUYÊN VIÊN MÔN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG (PHẦN MỀM KÈM THEO)
http://hocmai.infogate.vn/book/DO-AN-CHUYEN-VIEN-MON-DON-HANG-GIA-CONG-(PH%E1%BA%A6N-MEM-K%C3%88M-THEO)-i12265.html
44) XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠM XĂNG DẦU AN CHÂU
http://hocmai.infogate.vn/book/XAY-DUNG-DU-AN-TRAM-XANG-D%E1%BA%A6U-AN-CHAU-i12264.html
45) Xây dựng dự án kinh doanh vật tư nông nghiệp cho HTX An Phú
http://hocmai.infogate.vn/book/Xay-dung-du-an-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-cho-HTX-An-Pha-i12263.html
46) DỰ ÁN THÀNH LẬP CỬA HÀNG THỨC ĂN GIA SÚC CẤP 2
http://hocmai.infogate.vn/book/DU-AN-THANH-LAP-CUA-HANG-THUC-AN-GIA-SUC-CAP-2-i12262.html
47) MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC CHO LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 79
http://hocmai.infogate.vn/book/MOT-SO-Y-KIEN-NH%E1%BA%B0M-HOAN-THIEN-CONG-TAC-TO-CHUC-LAO-DONG-KHOA-H%E1%BB%8CC-CHO-LAO-DONG-QUAN-LY-TAI-CONG-TY-CO-KHI-79-i11346.html
48) Những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng khoán công trình ở công ty cơ giới và xây lắp số 12 trong giai đoạn hiện nay
http://hocmai.infogate.vn/book/Nhung-giai-phap-nham-hoan-thien-va-nang-cao-chat-luong-khoan-cong-trinh-o-cong-ty-co-gioi-va-xay-lap-so-12-trong-giai-doan-hien-nay-i11345.html
49) Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO
http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-bien-phap-nham-thac-day-hoat-dong-nhap-khau-cua-cong-ty-kinh-doanh-va-san-xuat-vat-tu-hang-hoa-MATECO-i11344.html
50) Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I Thăng Long
http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-luong-tai-cong-ty-cau-I--Thang-Long-i11339.html
51) Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải
http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-dau-thau-o-Cong-ty-cau-14--Tong-cong-ty-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-I,-Bo-giao-thong-van-tai-i11334.html
52) Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng
http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cac-chinh-sach-ho-tro-tieu-thu-san-pham-cua-Cong-ty-Cao-su-Sao-vang-i11328.html
51) Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương
http://hocmai.infogate.vn/book/Hoan-thien-cong-tac-xay-dung-va-quan-ly-quy-tien-luong-i11325.html
52) Thực trạng về quản lí chiến lược của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam
http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-ve-quan-li-chien-luoc-cua-tong-cong-ty-buu-chinh-vien-thong-Viet-nam-i11324.html
53) Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội
http://hocmai.infogate.vn/book/Cac-giai-phap-nham-cung-co-va-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-hang-hoa-cua-Cong-ty-bia-Ha-Noi-i11322.html
54) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng
http://hocmai.infogate.vn/book/Mot-so-kien-nghi-nham-hoan-thien-mang-luoi-kenh-phan-phoi-o-Cong-ty-Giay-Bai-Bang-i11318.html
55) Thực trạng công tác thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong thời gian qua
http://hocmai.infogate.vn/book/Thuc-trang-cong-tac-thu-nop-quy-BHXH-Viet-Nam-trong-thoi-gian-qua-i12620.html
 

thiettuyet

Thành viên mới
Tham gia
21/11/2013
Bài viết
0
mọi người ơi ai có bài quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa không vậy mà phân tích thiết kế hệ thống thông tin ý. ai có mail lại cho mình nha. thankyou mọi người nhiều
 
Top