Lời Dịch - Where Have All The Flowers Gone - Peter, Paul & Mary

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone, long time passing?
Where have all the young girls gone, long time ago?
Where have all the young girls gone?
Gone for husbands, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone, long time passing?
Where have all the husbands gone, long time ago?
Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

[ Softly: ]
Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những bông hoa đi đâu mất rồi?
Những cô gái trẻ đã hái chúng hết, mọi bông hoa
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi?
Đi lấy chồng, mọi người đều thế
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những người chồng đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những người chồng đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những người chồng đi đâu mất rồi?
Đi lính hết rồi, mọi người đều đi hết.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những người lính đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những người lính đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những người lính đi đâu mất rồi?
Họ chết hết rồi, mọi người đều chết hết.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những nghĩa địa đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những nghĩa địa đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những nghĩa địa đâu mất rồi?
Đã hóa thành những bông hoa, mọi thứ đều thế.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

[Nhẹ nhàng]
Những bông hoa đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những bông hoa đi đâu mất rồi?
Những cô gái trẻ đã hái chúng hết, mọi bông hoa
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

 
Top