1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dwelling place - Chốn nương thân - Tommy Walker


    God of glory, God of wonder, God of beauty, You reign through all eternity Before the mountains Or the earth had been formed You were our everlasting Lord. You’ve been our home You’ve been our shelter safe For young and old to generations past We stand in awe of a God so great We stand in thanks, oh yes we do Lord, of Your faithfulness O Lord, You’ve been our dwelling place. God of glory, God of wonder, God of beauty, You reign through all eternity Before the mountains Or the earth had been formed You were our everlasting Lord. You’ve been our home You’ve been our shelter safe For young and old to generations past We stand in awe of a God so great We stand in thanks for Your faithfulness O Lord, You’ve been our dwelling place. Đức Chúa Trời vinh hiển, Đức Chúa Trời quyền bính, Đức Chúa Trời cao trọng Chúa cai trị từ trước vô cùng Trước khi núi non và trái đất được dựng nên Thì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của dân tộc tôi Ngài là nơi cư trú Là cánh an toàn Cho người trẻ tuổi cùng người già cả Trải qua các thế hệ Chúng tôi kính sợ trước một Đức Chúa Trời vĩ đại Chúng tôi chúc tạ sự thành tín Ngài Ôi, Chúa chúng tôi ơi Thật Chúa
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP