1. autodoor2010

  autodoor2010 Thành viên mới

  Hướng dẫn cài đặt máy tính trung tâm cửa tự động

  1. Thông số kỹ thuật:


  SupplyVoltage


  AC24V±10%orDC24V

  Điện áp

  DCCurrent  Motor :about3.3A

  Logic:0.7A(except ExternalOutputCurrent)

  Nguồn hiện hành  Mô tơ: Khoảng 3.3A


  MotorEncoder


  ExclusiveEncoder used

  Bộ mã hóa mô tơ


  Sử dụng bộ mã hóa riêng

  MotorSpec.


  60W~90W(DCMotor)

  Công suất mô tơ

  MotorLock


  Selectedbyuser

  Khóa mô tơ


  Người sử dụng lựa chọ thêm

  SafetySensor


  ExclusiveSafety Sensor used

  Cảm biến an toàn


  Sử dụng bộ cảm biến an toàn riêng

  Display


  7-Segment(11.7*19mm)

  Displayfrom 000to 999(OnlyNumber)

  Hiển thị


  Hiển thị số từ 000 đến 999

  Button


  4 Buttons (Menu, Setup, Up, Down)

  Nút bấm


  4 Nút (Lựa chọn, Cài đặt, Lên, Xuống)

  StatusLED


  2 LED (RedColor)

  (External Safety Sensor Input, Open Input)

  Trạng thái đèn LED


  2 Đèn (Màu đỏ)

  (Nguồn vào cảm biến an toàn, nguồn vào mở cửa)

  ExternalOutputVoltage


  DC12V(Max.1A)

  Điện áp ngoài

  Buzzer


  Ok

  Còi báo động

  Max.Speed


  About 1m/s (60W, Weight: 100Kg)

  Tốc độ tối đa


  Khoảng 1m/giây

  [​IMG]ControllerView: Bảng điều khiển

  Case Size - Kích cỡ hộp: 323mm * 60mm

  Board Size – Kích cỡ bảng: 340mm * 56mm

  - Press [Menu]buttonand the basic functionsettingmodewillappear.


  Continue to press [Menu] button and the function setting mode will change and displayed.

  Then press [Up] or[Down]buttonto changethe settingvalue, and thisvalue issaved bypressing[Setup]button. Afterwards, the basic functionsettingmodewillautomaticallydisappearafter 5seconds.

  - Bấm nút [Menu], Màn hình cài đặt chức năng cơ bản xuất hiện.

  Tiếp tục bấm [Menu], màn hình cài đặt chức năng sẽ thay đổi và hiển thị các chức năng theo thứ tự.

  Khi màn hình hiển thị đến chức năng cần cài đặt, bấm nút [Up] hoặc [Down] để thay đổi giá trị cài đặt, sau đó bấm nút [Setup] để lưu lại.

  Sau khi cài đặt xong, Màn hình cài đặt sẽ tự động mất đi sau 5 giây.


  BasicFunctionMenu: Lựa chọn các chức năng cơ bản

  No.

  TT


  Menu

  Lựa chọn


  Range

  Khoảng


  Initial Value

  Giá trị chuẩn


  Function

  Chức năng

  01


  Openingspeed  1~9  5  Adjusts automaticdoor’s openingspeed  Tốc độ mở


  Điều chỉnh tốc độ mở cửa tự động

  02


  Closing speed


  1~9  5


  Adjusts automaticdoor’s closing speed  Tốc độ đóng


  Điều chỉnh tốc độ đóng tự động

  03


  Openingbreak


  1~9  5


  Establishesopeningbreak location  Độ hãm mở


  Thiết lập vị trí hãm mở

  04


  Closingbreak


  1~9  5


  Establishesclosing break location  Đô hãm đóng


  Thiết lập vị trí hãm đóng

  05


  Breakstrength


  1~9


  5


  Establishesopening/closingbreak strength  Lực hãm


  Thiết lập lực hãm mở/đóng

  06


  OpeningLowspeed


  1~9


  3


  Adjusts openinglowspeedsectionspeed  Tốc độ mở thấp


  Điều chỉnh quãng tôc độ mở thấp

  07


  Closing Lowspeed


  1~9


  3


  Adjusts closing lowspeedsectionspeed  Tốc độ đóng thấp


  Điều chỉnh quãng tốc độ đóng thấp

  08


  Openinghold time


  1~20sec.


  1


  Establishesautomaticdoor’s openingtime  Thời gian giữ mở


  Thiết lập thời gian cửa mở

  09


  Safety sensor


  0,1


  0


  Establisheswhetherinternalsafety sensorisused  Cảm biến an toàn


  Thiết lập cảm biến an toàn

  10


  Openingdirection


  0,1


  0


  Establishesleft&right openingdirection  Hướng mở cửa


  Thiết lập hướng mở trái, phải.

  - Press [Setup]buttonformorethan 3secondsand the special functionsettingmodewillappear. Itsmenucan be changedbyusing [Menu]button,and press [Up] or[Down]buttonto change theestablishedvalue, whilethe establishedvalue issaved bypressing[Setup]button.Afterwards, the special functionsettingmodewillbe automaticallyfreed after 5seconds.

  - Bấm nút [Setup] và giữ trong 3 giây, Màn hình cài đặt chức năng đặc biệt xuất hiện.

  Để cài đặt bấm nút [Menu], sau đó bấm nút [Up] hoặc [Down] để thay đổi giá trị thiết lập, sau đó bấm nút [Setup] để lưu lại.

  Sau khi cài đặt xong, Màn hình cài đặt sẽ tự động mất đi sau 5 giây.


  No.

  STT


  Menu

  Lựa chọn


  Range

  Khoảng


  Initial Value

  Giá trị chuẩn


  Function

  Chức năng

  11


  Reset/Initial: Cài lại  0, 1


  0


  Reset/Initial [Basic Menu:01~08]

  12


  Toggle


  0, 1


  0  13


  Motor Power: Công suất


  6, 9


  6


  60W,90W

  14


  Door Width: Độ rộng cửa mở


  0, 5, 7


  0


  50%,70%,100%

  15


  Prevention of door opening


  0, 1


  0


  Bảo vệ cửa mở. 0: Chậm, 1: Nhanh

  16


  Factory Initialization


  0, 1


  0


  Cài đặt tại nhà máy

  **.Settingpreventionofdoor opening: Cài đặt bảo vệ cửa mở

  0:Lowspeedoperationduringthe door’s forcedopening: Tốc độ thấp khi mở cửa


  1:Highspeedoperationduringthe door’s forcedopening: Tốc độ cao khi mở cửa


  Itappearsduringautomaticdoor’s initialopening: Mã thông báo lỗi xuất hiện trong lúc cửa chạy test.  E00:When automaticdoor’s settingisnot established

  - Khi việc cài đặt cửa chưa được thiết lập.

  E01:When there’s problemwithautomaticdoor’s encoder

  - Khi Bộ mã hóa có vấn đề.

  E11:When there’s problemwiththe settingofautomaticdoor’s operationpower. (Problemoccurs duringinitialoperation)

  - Khi nguồn hoạt động có vấn đề

  EEE:When there’s needforconstructor’srequestdue to seriousproblem.

  - Khi cần sự hỗ trợ của nhà sản xuất  5.ConnectorSetting: Cài đặt kết nối


  Forthe main controller,the connectorleadingto outsideisdividedasbelow

  Đối với bộ điều khiển chính, việc kết nối với các thiết bị ngoại vi khác được phân chia như sau:  1)Powerconnector

  Asthe connectorto be suppliedwithitsown exclusive power, ithas AC24Vinput

  Kết nối nguồn cấp: Bộ kết nối cung cấp nguồn vào riêng biệt AC24V


  2)Motorconnector

  It’scomposedofa4-pin connectorto supply powerwithmotor,that includes2pins ofmotorpowerand

  2pins ofmotorlock.

  Kết nối mô tơ: Được hợp thành từ 4 đầu nối để cấp nguồn cho mô tơ, trong đó 2 đầu dùng cho nguồn mô tơ, 2 đầu cho khóa Mô tơ.


  3)Motor encoderconnector

  Asthe connectorto check motorrotation,it’smanufacturedforitsexclusive use

  Kết nối bộ mã hóa mô tơ:


  4)Outside6pin connectingterminal: Bộ kết nối 6 cọc đấu  1.DC12VOutput: Nguồn ra DC 12V


  2.GND: Dây trung tính


  3.Open: Sensor


  4.Open: Sensor


  5.External Safety Sensor: Cảm biến an toàn


  [​IMG]  6.ExternalSafety Sensor: Cảm biến an toàn  5)Safetysensorconnector

  Touse itsown safety sensor,thisautomaticdoorcontrollerisequippedwithan exclusive connector

  Kết nối cảm biến an toàn: Bộ điều khiển cửa tự động được trang bị một bộ kết nối riêng để dùng cho cảm biến an toàn,.


  6)Downloadconnector

  Thisautomaticdoorcontrollerisequippedwithan exclusive connectorforupgradingprograms

  Kết nối tải dữ liệu: Bộ điều khiển cửa tự động được trang bị một bộ kết nối riêng để nâng cấp chương trình.

  1)When powerisallowedafter the automaticdoorconstruction,the doorwilloperatedependingon the initial settingto check itscondition

  Khi cấp nguồn cho bô cửa đã được lắp đặt, cửa sẽ hoạt động theo chế độ cài đặt sẵn để kiểm tra trạng thái hiện tại của cửa.

  2)When the settingends, the "~beep"buzzersoundwillappear

  Khi cài đặt xong, sẽ xuất hiện tiếng ‘bíp”.  3)Afterenteringthe basic functionsettingmodeusing automaticdoor’s[Menu]button,establishthe use ofsafety sensorinNo.9,Clause 10and the door’s direction.There’sno needto establishagai ifitsuse isunnecessaryorthe currentdoordirectioniscorrect.Changethe doordirectionswhen they are different,and press [Setup] buttoninformattingthe automaticdoor’s settingto reflect it

  Sau khi nhập xong hình thức cài đặt chức năng cơ bản bằng nút [Menu], . Không cần thiết lập lại nếukhông cần thiết hoặc hướng cửa hiện tại đã đúng. Thay đổi hướng của cửa khi có sự khác biệt, sau đó bấm nút [Setup] trong bảng định dạng cài đặt để đổi lại


  4)For<Openingspeed>,use [Menu]buttonto adjustmotorspeedinmenu01Xconditionbyusing

  [Up],[Down]buttons.

  Themotorspeedcan be establishedthroughstages1~9, where stage1islowspeedand stage9ishigh speed

  Đối với tốc độ mở, sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh tốc độ mô tơ trong bảng trạng thái 01X bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down].

  Tốc độ Mô tơ được thiết lập trong khoảng từ 1 đến 9. Tốc độ 1 là thấp, tốc độ 9 là cao.


  5)For<Closingspeed>,use [Menu]buttonto adjustmotorspeedinmenu02Xconditionbyusing

  [Up],[Down]buttons.

  Themotorspeedcan be establishedthroughstages1~9, where stage1islowspeedand stage9ishigh speed

  Đối với tốc bộ đóng: Sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh tốc độ Mô tơ bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down]trong bảng trạng thái 02X.

  Tốc độ Mô tơ có thể được thiết lâp trong khoảng từ 1 đến 9. Tốc độ 1 là thấp, tốc độ 9 là cao.


  6)In<Openingbreak>and <Closingbreak>,use[Menu]buttonto changethe motor’sbreak location inmenus03Xand 04Xconditionsbyusing[Up],[Down]buttons.

  Thebreak lengthisestablishedshort when set atstage1,and it’sestablishedlong when set atstage

  inadjustingthe automaticdoor’s lowspeedsection

  Với “Độ hãm cửa mở” và “Độ hãm cửa đóng”, sử dụng nút [Menu] để thay đổi vị trí hãm Mô tơ bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bảng trạng thái 03X và 04X.

  Chiều dài độ hãm được thiết lập ngắn khi cài ở bậc 1, Được thiết lập dài khi cài đặt điều chỉnh trong vùng tốc độ thấp.


  7)In<Break strength>,use [Menu]buttonto establishthe motor’sbreak strengthinmenu05Xcondition byusing [Up],[Down]buttons.Adjust break strengthdependingon automaticdoor’s weightto optimizedoorcondition.

  Với “Lực hãm”, sử dụng nút [Menu] để thiết lập lực hãm Môtơ trong bảng trạng thái 05X bằng cách sử dụng nút [Up] hoặc [Down]. Điều chỉnh lực hãm phụ thuộc vào tải trọng cánh cửa.

  8)In<Openinglowspeed>and <Closinglowspeed>,use[Menu]buttonto adjustthe speedoflowspeed sectionafter the automaticdoor’s break inmenus06Xand 07Xconditionsbyusing[Up],[Down]buttons.

  Với “ Tốc độ mở thấp” và “Tốc độ đóng thấp”, sử dụng nút [Menu] để điều chỉnh vùng tốc độ thấp bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bảng trạng thái 06X và 07X.


  9)In<Openinghold time>,set the openedtime when automaticdoorisduringopeningoperationto establish time in08Xconditionbyusing[Up],[Down]buttons,where settingispossiblebetween1~20seconds

  Với “Thời gian gữ cửa mở”, cài đặt thời gian cửa được giữ mở để thiết lập thời gian bằng cách bấm nút [Up] hoặc [Down] trong bẳng trạng thái 08X. Thời gian giữ mở trong vòng từ 1 đến 20 giây.


  10)In<Safetysensor>,use [Menu]buttonto set 0,1(No,Yes)inmenu09Xbyusing[Up],[Down]buttons.

  Asitsown exclusive safety sensorisused, generalsafety sensorcannotbe used

  Với “ Cảm biến an toàn”, sử dụng nút [Menu] để cài 0 hoặc 1 (Không, Có) bằng cách bấm [Up] hoặc [Down] trng bảng 09X.

  Khi bộ cảm biến an toàn riêng được sử dụng thì bộ cảm biến an toàn chung sẽ không sử dụng được.


  11)In<Openingdirection>,use [Menu] buttonto set the automaticdoor’s openingdirectioninmenu10X

  conditionbyusing [Up],[Down]buttons.

  Với “Hướng mở cửa”, sử dụng nút [Menu] để cài đặt hưỡng mở cửa bằng cách bấm [Up] hoặc [Down] trong bảng 10X.

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]1)Whenthere’saperson orobject intheautomaticdoor:

  Forthe safety ofhumansand objects,thisautomaticdoorcontroller immediatelystopsoperationand proceedswithopeningactionwhen there’s an objectbetweenthe automaticdoor.

  When proceedingwithclosing action, break isactivatedbeforedetectionlocationto operateinlowspeed

  - Khi có người hoặc vật cản trên hành trình hoạt động của cửa:

  Để đảm bảo cho người hoặc vật, Bộ phận điều khiển cửa sẽ lập tức dừng hoạt động và tiếp tục mở cửa khi có người hoặc vật ở giữa cửa.

  - Khi cửa tiếp tục đóng, hệ thống phanh được kích hoạt trước khi nhận ra vùng hoạt động tốc độ thấp.


  2)Incaseof2successivestandardlocation errorstotheautomaticdoor:

  Forthe protectionofcontroller,thisautomaticdoorcontrollerstopsoperationwhen 2successivestandard locationerrors occur. Allactionsstop when 2successivestandardlocationerrors occur asinthe case of openingwhilethere’s an objectcaughtinbetweenduringclosing action, thus impedingopeningof automaticdooruntilopenstandardlocation.Atthispoint, the automaticdoorwilloperatenormally

  when <Openingcontactpoint>isprovided.

  - Trường hợp có 2 lỗi chuẩn lần lượt xuất hiện:

  Để bảo vệ bộ điều khiển, Cửa sẽ dừng hoạt động khi 2 lỗi chuẩn cùng xuất hiện. Tất cả các hoạt động sẽ dừng lại khi 2 lỗi chuẩn cùng xuất hiện trong trường hợp có vật bị mắc kẹt trên hành trình đóng.


  [​IMG]3)Whenintendingtesting ofautomaticdoor foronce

  Press [Down]buttonofthisautomaticdoorto operateopeningofautomaticdooronce. It’safunctionthat can be usedwhen intendingto operateright awaywithoutseparateopeningcontactpoint

  - Khi muốn test cửa 1 lần.

  Bấm nút [Down] để kích hoạt cửa mở 1 lần. Đó là chức năng được sử dụng khi muốn mở cửa sang phải mà không dùng các nút riêng lẻ.


  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]4)Setting View  Open Close

  Door

  Opening/ClosingEndpointeroftheDoor


  Openingbrakeposition Closingbrakeposition Openinglowspeedsection Closinglowspeedsection
   
 2. autodoor2010

  autodoor2010 Thành viên mới

  Tham gia:
  5/6/2013
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Nghề nghiệp:
  Giảng viên
  Cài đặt lại chương trình theo định kỳ hàng quý
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hướng dẫn cài Diễn đàn Date
Link Mega Tải AutoCAD 2011 Full Crac 64bit-32bit » Hướng Dẫn Cài Đặt Phần mềm hữu ích 23/11/2019
Link Mega Tải AutoCAD 2012 Full Crac 64bit-32bit » Hướng Dẫn Cài Đặt Phần mềm hữu ích 23/11/2019
AutoCAD 2018 Full – Hướng dẫn cài đặt Phần mềm hữu ích 20/11/2019
AutoCAD 2016 Full – Hướng dẫn cài dặt Phần mềm hữu ích 20/11/2019
[Hướng dẫn] Cài đặt office 2019 bản quyền trên Windows Phần mềm hữu ích 19/11/2019
AutoCAD 2017 Full (32bit | 64bit) Miễn Phí » Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết Phần mềm hữu ích 18/11/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP