1. learnlink

  learnlink Banned Thành viên thân thiết

  [Hội thoại tiếng Hàn theo tình huống] Đây là cái gì? (cunghoc.org)

  회화: (HỘI THOẠI)
  *이것은 무엇입니까?? (Cái này là cái gì?)
  –책상입니다. (Là cái bàn)
  *저것은 무엇입니까? (Cái kia là cái gì?)
  –저것은 의자입니다. (Cái kia là cái ghế)
  문법: (NGỮ PHÁP)
  1. 이것 (그것/저것) 은 무엇입니까? : CÁI NÀY (CÁI ĐÓ/ CÁI KIA) LÀ CÁI GÌ?
  이것은 무엇입니까? (CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?)
  저것은 무엇입니까? (CÁI ĐÓ LÀ CÁI GÌ?)
  2. (이것/그것/저것) N 입니다. (LÀ ……..)
  이것은 책입니다. (CÁI NÀY LÀ CUỐN SÁCH)
  저것은 옷입니다. (CÁI KIA LÀ CÁI ÁO)
  CHÚ Ý:
  a.Khi đặt câu hỏi:
  ***Nếu đồ vật gần người nói, xa người trả lời thì dùng 이것 (CÁI NÀY) để hỏi và dùng 그것 (CÁI ĐÓ) để trả lời
  ***Nếu đồ vật xa người nói, gần người trả lời thì dùng 그것 (CÁI ĐÓ) để hỏi và dùng 이것 (CÁI NÀY) để trả lời
  ***Nếu đồ vật gần người nói và người trả lời thì đều dùng 이것 (CÁI NÀY) để hỏi và trả lời
  ***Nếu đồ vật xa cả người nói và người trả lời thì dùng 저것 (CÁI ĐÓ) để hỏi và trả lời
  b.Ngoài ra khi trả lời chúng ta có thể bỏ 이것/그것/저것 cũng được.
  TỪ MỚI TRONG BÀI:
  과 (BÀI HỌC)
  이것 (CÁI NÀY)
  은 (TRỢ TỪ CHỦ NGỮ)
  책상 (CÁI BÀN)
  의자 (CÁI GHẾ)
  발음 (PHÁT ÂM)
  문법 (NGỮ PHÁP)
  책 (SÁCH)
  창문 (CỬA SỔ)
  볼펜 (BÚT CHÌ)
  문 (CỬA)
  연필 (BÚT CHÌ)


  Đọc nhiều hơn tại:
  http://cunghoc.org/category/thu-vien/tai-li%E1%BB%87u-ti%E1%BA%BFng-han/
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP