Hỏi: Cách tạo nhóm.

Bạn có thể trả lời được câu hỏi này không ?

  • Có.

    Số phiếu: 1 33,3%
  • Không.

    Số phiếu: 2 66,7%

  • Số người tham gia
    3
Top