1. ChiChii

    ChiChii Thành viên mới

    [help] Vận dụng quy luật phủ định của phủ định để giải quyết 1 tình huống tn, xh, tư duy

    Anh/Chị nào giúp em giải quyết 1 trong cac đề bài này điiiii