Hãy biết mở rộng lòng mình!!!

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

sweet268

Invisible person
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2010
Bài viết
114
Trong cuoäc soáng, ai roài cuõng seõ coù luùc maéc loãi. Ñeå soáng maø khoâng maéc loãi laø ñieàu khoâng theå, neáu maéc loãi maø bieát nhaän loãi thì chaúng ai muoán traùch moùc ngöôøi ñoù laøm gì. Ñaùnh keû chaïy ñi, chöù khoâng ai ñaùnh keû chaïy laïi caû, nhöng ñoâi khi laïi coù nhöõng loãi laàm khoù coù theå tha thöù ñöôïc. Neáu muoán laøm ñieàu ñoù chuùng ta caøng phaûi môû roäng loøng mình vaø hoïc caùch tha thöù cho nhau.

Toâi ñaõ nghó cho duø trôøi ñaát coù saäp, toâi cuõng seõ khoâng bao giôø tha thöù cho nhöõng haønh ñoäng taøn nhaãn cuûa Ba ñoái vôùi toâi. Naêm chín tuoåi, toâi ñöôïc Ba taëng cho moät chuù chim boà caâu traéng, troâng raát xinh vaø nhaát laø ñoái vôùi moät ñöùa con gaùi nhö toâi, ñöôïc Ba taëng quaø ñaõ laø haõnh dieän vaø sung söôùng nhaát roài. Khi Ba ñöa con Bong Boùng (con chim boà caâu) veà, toâi ñaõ thöïc söï raát vui vaø nhaûy cöõng leân oâm hoân Ba tíu tít nhö chöa bao giôø ñöôïc oâm hoân ai ñoù vaäy. Toâi vaø Ba ñaõ kieám cho con Bong Boùng moät caùi loàng saét raát to vaø naëng, toâi nghó ñaây seõ laø ngoâi nhaø môùi cuûa Bong Boùng vaø toâi seõ luoân yeâu thöông noù heát möïc. Gaëp ai toâi cuõng khoe vaø keå veà nhöõng ñieàu toâi vaø Ba ñaõ laøm cho Bong Boùng. Vì Bong Boùng coù maøu traéng, laïi ñöôïc ôû trong moät ngoâi nhaø(caùi loàng) raát loäng laãy neân ai thaáy ñeàu cuõng raát ghen tò, coøn toâi thì ñöôïc dòp veânh maët vôùi luõ baïn. Moãi laàn hoïc veà tuïi noù laïi tuï naêm, tuï baûy ruû nhau ñeán nhaø toâi ñeå thaêm Bong Boùng, ñoái vôùi toâi nhöõng ngaøy ñoù thaät meät moûi nhöng cuõng thaät vui. Meät vì luõ baïn suoát ngaøy keùo leân choã toâi ngoài tíu tít hoûi thaêm Bong Boùng nhö theá naøo?. Hoâm nay tuïi mình ñeán thaêm Bong Boùng coù ñöôïc khoâng? .Nhöng cuõng vui vì toâi nghó con Bong Boùng vaø toâi khaù hôïp nhau, toâi laïi coù theâm moät ngöôøi baïn ñeå vui chôi vaø lo laéng chaêm soùc. Toâi ñaõ raát yeâu Ba vì ñaõ taëng cho toâi con Bong Boùng,tröôùc ñoù cöù ñi hoïc veà laø toâi laïi luûi thuûi moät mình, chaúng baïn beø gì caû. Nhöng khi coù Bong Boùng, noù ñaõ laáp heát noãi troáng traûi vaø coâ ñôn trong toâi. Maø cuõng nhôø vaäy maø toâi laïi coù theâm nhöõng ngöôøi baïn ôû tröôøng hoïc, noù khieán toâi thöïc söï haïnh phuùc.
Nhöng roài moïi thöù keát thuùc, khi Ba ñöa Bong Boùng ñi cho. Tröôùc ñoù Bong Boùng ñaõ beänh raát naëng vaø coù leõ seõ cheát neáu khoâng ñöôïc chöõa ngay. Toâi ñaõ raát töùc giaän Ba vì ñaõ ñöa con Bong Boùng ñi maø khoâng noùi moät lôøi naøo vôùi toâi, ñaõ theá coøn ñôïi luùc toâi ñi hoïc roài ñöa noù ñi moät caùch bí maät, khoâng cho toâi gap Bong Boùng laàn cuoái. Toâi nghó raèng hình aûnh ngöôøi cha hoaøn haûo trong toâi ñaõ hoaøn toaøn bieán maát, thay vaøo ñoù laø moät ngöôøi cha ñoäc aùc, ích kæ chæ bieát suy nghó cho baûn thaân. Toâi ñaõ khoùc raát nhieàu khi veà ñeán nhaø maø Bong Boùng ñaõ bieán maát khoûi chieác loàng, toâi ñi tìm noù, la loái heát caû leân nhö moït ngöôøi ñieân, nhöng chaúng ích gì Ba ñaõ ñöa noù ñi roài. Toâi töï höùa seõ khoâng bao giôø noùi chuyeän vôùi Ba, tha thöù hay baát keå caùi lieân quan tôùi Ba thì toâi seõ gaït phaêng. Ba cuõng ra söùc giaûi thích raèng Bong Boùng caàn moät choã toát hôn, chuùng ta khoâng bieát caùch chaêm soùc noù laøm sao cho toát… .Nhöng toâi khoâng nghe gì caû, khi coøn gì nöõa ñaâu, Bong Boùng ñaõ ra ñi roài. Khi ñeán lôùp tuïi baïn laïi xuùm xuøm hoûi toâi veà Bong Boùng, noù laïi khieán toâi muoán khoùc vaø nhôù noù nhieàu hôn. Nhöõng ngaøy ñaàu khi maát noù thaät teä, nhöng roài khi ñöôïc moïi ngöôøi traán an vaø doã daønh toâi caûm thaáy ñôõ hôn. Tuïi baïn khoâng vì maát Bong Boùng maø chuùng nghæ chôi vôùi toâi, vaû laïi chuùng coøn raát vui veû, coøn môøi toâi ñeán nhaø chôi. Toâi caûm thaáy noãi maát maùt daàn maát ñi, toâi cuõng daàn queân ñi hình aûnh cuûa Bong Boùng vaø trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng.

Nhöng coù moät ñieàu maø toâi vaãn chöa laøm ñöôïc laø tha thöù cho Ba, ngöôi ñaõ ñöa toâi leân roài moät luùc keùo toâi xuoáng moät caùch khoâng thöông tieác. Toâi ñöôïc moïi ngöôøi khuyeân raèng haõy tha thöù cho Ba ñi. Ba chæ muoán ñieàu toát ñeïp ñeán vôùi con thoâi maø. khoâng phaûi laø toâi khoâng tha thöù cho Ba, töø khi toâi laáy ñöôïc laïi caân baèng, toâi ñaõ tha loãi cho ba roài ñaáy chöù, chæ coù ñieàu laø toâi khoâng theå laøm sao noùi ra thoâi. Noùi theá naøo khi moãi laàn nhìn Ba toâi laïi nhôù hình aûnh cuûa Bong Boùng, noù ñaõ ñem laïi cho toâi raát nhieàu haïnh phuùc, ban beø, vuøi laáp noãi coâ ñôn trong toâi baáy laâu nay. Cho duø toâi gheùt Ba côõ naøo, toâi seõ quyeát ñònh tha loãi cho Ba. Nhöng khoâng phaûi xí xoùa heát ñaâu, vì toâi vaãn coøn nhôù Bong Boùng laém. Hoâm ñoù sau khi Ba ñi laøm veà, toâi ñaõ noùi vôùi Ba taát caû nhöõng suy nghó töø tröôùc tôùi giôø cuûa toâi veà Ba, Ba laéng nghe roài hoûi toâi seõ tha thöù cho haønh ñoäng thieáu suy nghó cuûa Ba chöù?. Toâi chaúng theå naøo noùi khoâng ñöôïc, vì nhìn aùnh maét Ba luùc ñaáy ñaày chaân thaønh vaø söï hoái loãi. Toâi ñaõ noùi “con ñoàng yù, nhöng Ba seõ khoâng bao giôø ñöôïc laøm con buoàn nöõa, Ba höùa ñi”. Ba cuõng khoâng suy nghó gì caû, lieàn gaät ñaàu caùi ruïp,roài keùo toâi vaøo loøng vaø oâm ghì toâi nhö theå ñaõ mong öôùc ñieàu naøy töø laâu vaø cuoái cuøng mong öôùc cuûa Ba ñaõ thaønh söï thaät. Ba vaø toâi ngoaéc tay nhau nhö tröôùc kia vaãn thöôøng laøm,höùa seõ khoâng laøm cho ñoái phöông ñau buoàn gì nöõa caû. Toâi khoâng ngôø raèng tha thöù cho ai ñoù xong lai thoaûi maùi vaø phaán chaán nhö vaäy, khi suy nghó mình phaûi tha thöù laøm sao thì thaät khoù nhöng neáu ñaõ laøm ñöôïc roài, thì chính baûn thaân mình vaø ngöôøi ñöôïc tha loãi seõ cöïc kyø haïnh phuùc.
Giôø ñaây, Bong Boùng vaø toâi laïi trôû laïi laøm baïn nhö xöa. Sau khi tha thöù loãi laàm cho nhau xong, Ba noùi toâi coù muoán cuøng ñi ñoùn Bong Boùng veà khoâng?. Thaät ra trong thôøi gian qua ,Ba ñaõ nhôø moät ngöôøi baïn, chuù aáy raát gioûi trong vieäc chaêm soùc chim, chuù coù caû moät khu vöôøn roäng ñeå thoûa maõn söï yeâu thích cuûa mình laø chôi vaø laøm baïn vôùi nhöõng chuù chim. Chuù cuõng raát vui khi bieát toâi coù cuøng sôû thích vôùi chuù. Sau moät hoài meâ maån trong ngoâi vöôøn cuûa chuù toâi tìm thaáy Bong Boùng. Giôø thì Bong Boùng coù caû moät ñaøn con nhoû roài cô ñaáy, toâi quyeát ñònh seõ ñeå chuù aáy chaêm soùc cho Bong Boùng vaø ñaøn con nhoû cuûa noù, taát nhieân laø khi naøo raûnh hoaëc caûm thaáy nhôù Bong Boùng toâi seõ ñeán ñaây thaêm noù, ôû ñaây noù ñöôïc chaêm soùc bôûi moät tieán só veà chim cô maø.
Khi trôû veà, toâi chæ bieát noùi moãi hai caâu vôùi Ba raèng “con xin loãi ñaõ hieåu laàm Ba”, “con caùm ôn vì taát caû nhöõng gì ñaõ ñem laïi cho con, con yeâu Ba”. Theá laø keát thuùc chuoãi ngaøy daøi giaän doãi treû con. Sau taát caû moïi vieäc toâi thaáy mình ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng ñieàu maø khoâng ai nghóù tôùi, toâi thaáy mình tröôûng thaønh hôn, ñaõ bieát môû roäng loøng mình ra ñeå coù theå tha thöù. Hoïc ñöôïc söï khoan dung töø Ba. Coù nhöõng thöù toâi nghó laø muoán maát noù ñi nhöng roài toâi caûm thaáy haïnh phuùc khi coù noù, ñoù chính laø Ba, thaät khoâng traûi qua nhöõng chuyeän nhö theá naøy, toâi laøm sao maø hoïc ñöôïc caùch tha thöù cho ai ñoù. Vaø ñieàu quan troïng nhaát toâi nghieäm ñöôïc ñoù laø tình
yêu thöông voâ bôø beán cuûa Ba daønh cho toâi. Ai cuõng chæ coù moät ngöôøi Ba ñeå ñöïôc yeâu thöông vaø chieàu chuoäng vì theá ñöøng coù suy nghó gheùt hay khoâng theå tha thöù nhö toâi. Haõy môû roäng loøng mình ñeå luoân ñoùn nhaän ñöôïc tình yeâu cuûa moïi ngöôøi xung quanh chuùng ta nheù.

 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Top