Giáo trình ASP.NET từ cơ bản đến nâng cao

princess89

Thành viên mới
Tham gia
27/2/2012
Bài viết
2
Đây là cuốn Giáo trình ASP.NET từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm 9 bài học lớn:

Bài số 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ASP.NET 3.51. ASP.NET là gì?.............................................. .................................................. ..................2
1.1 ASP.NET tích hợp với NET Framework .................................................. ...................................2
1.2 ASP.NET là đa ngôn ngữ............................................. .................................................. ..............2
1.3 ASP.NET là hướng đối tượng (Object-Oriented) .................................................. ......................2
1.4 ASP.NET được biên dịch............................................ .................................................. ...............2
1.5 ASP.NET được lưu trữ trên máy bởi Common Language Runtime........................................... .3
1.6 ASP.NET dễ dàng triển khai và cấu hình .................................................. ..................................3
2. Các tính năng mới trong ASP.NET 3.5............................................... .............................3
2.1 ASP.NET AJAX .................................................. .................................................. ......................4
2.2 Các Control mới............................................. .................................................. ............................4
2.3 LINQ .................................................. .................................................. ........................................4
2.4 Các Assembly mới .................................................. .................................................. ...................4
2.5 ASP.NET Dynamic Data .................................................. .................................................. .........4
2.6 ASP.NET MVC (Model View Control) .................................................. ....................................4
3. Cách tạo trang web trong Visual Studio 2008 .................................................. ..............5
3.1 Khởi động Visual Studio 2008 hoặc Visual Web Developer 2008 (hình 1)................................5
3.2 Cách tạo dự án mới .................................................. .................................................. ..................5
3.3 Ví dụ 1................................................. .................................................. .......................................7
4. Giới thiệu về sự kiện (Event) trong ASP.NET........................................... ......................9
4.1 Một số tệp cơ bản trong ASP.NET .................................................. ............................................9
4.2 Chu kỳ sống của trang web trong ASP.NET (ASP.NET Page Life Cycle)................................9
4.3 Một số các sự kiện của trang web (Page Event) .................................................. ........................9
4.4 Sự kiện ứng dụng (Event Application) .................................................. ....................................10
5. Tài liệu tham khảo............................................ .................................................. .............11

Bài số 2: Giới thịêu về cać h thức truy c̣âp dữ lịêu1 Tổng quan .................................................. .................................................. ...........................2
2 Truy cập dữ liệu ADO.NET .................................................. .................................................. ......3
3 Truy cập dữ liệu XML .................................................. .................................................. .............4
4 Truy cập dữ liệu với SqlDataSource..................................... .................................................. .....5
5 Truy cập dữ liệu LINQ.............................................. .................................................. .................7
5.1 LINQ cơ bản............................................. .................................................. .................................7
5.1.1 Cách làm việc của LINQ.............................................. .................................................. .7
5.1.2 Cú pháp LINQ.............................................. .................................................. .................8
5.1.3 Dùng filter và sorting với LINQ.............................................. ........................................8
5.2 LinqDataSource.................................... .................................................. .....................................8
6 Truy cập dữ liệu với web services .................................................. ..........................................11
7 Truy cập dữ liệu với Ajax .................................................. .................................................. .....12
8 Câu hỏi ôn tập............................................. .................................................. ........................14
9 Tài liệu tham khảo............................................ .................................................. ..................14

Bài số 3: Tổng quan về ASP.NET MVC Framework


1 Tại sao sử dụng ASP.NET MVC............................................... .............................................2
1.1 ASP.NET MVC là gì............................................... .................................................. ................2
1.1.1 Mô hình MVC cơ bản............................................. .................................................. .....2
1.1.2 Một vài đặc tính trong ASP.NET MVC............................................... ............................2
1.2 Sự khác biệt với WebForm........................................... .................................................. ........3
2 Ví dụ xây dựng ứng dụng với ASP.NET MVC Framework ................................................4
2.1 Tạo Project vơi ASP.NET MVC Web Application ́ .................................................. ......................4
2.2 Tìm hiểu định tuyến URL .................................................. .................................................. ........8
2.3 Xây dựng mô hiǹ h dữliêụ .................................................. .................................................. ......9
2.3.1 Tao c ̣ ơ sở dữliêụ .................................................. .................................................. ......9
2.3.2 Sử duṇ g mô hiǹ h LINQ to SQL............................................... ......................................10
2.4 Tìm hiểu về Controllers .................................................. .................................................. ........14
2.5 Tìm hiểu về Views............................................. .................................................. ......................16
2.6 Tìm hiểu về Models............................................ .................................................. ....................18
2.7 Câú truć Views\Shared\Site.Master .................................................. .......................................20
2.8 Kêt́ quả............................................. .................................................. .......................................21
3 Câu hỏi ôn tập............................................. .................................................. ........................21
4 Tài liệu tham khảo............................................ .................................................. ..................22

Bài số 4: Định tuyến URL và điều phối hiển thị
1 URL routing (Định tuyến URL).............................................. ................................................2
1.1 Giới thiệu định tuyến URL............................................... .................................................. ......2
1.1.1 Hệ thống định tuyến trong ASP.NET MVC làm gì?.............................................. ..........2
1.1.2 Các quy tắc định tuyến URL mặc định trong ASP.NET MVC Web Application .............2
1.2 Ví dụ định tuyến URL............................................... .................................................. ..............3
2 Điều phối hiển thị dữ liệu .................................................. .................................................. ......6
2.1 Điêù phôí hiên thi ̉ ̣dữ liêu vơi View Data Dictionary ́ .................................................. .................6
2.2 Điêù phôí hiên thi ̉ ̣dữ liêu vơí cach dung Strongly Typed Classes........................................... ...9
2.2.1 Lợi ich cua viêc̣ dung strongly typed............................................. ................................9
2.2.2 Tao strongly ̣ -typed DuLieuDanhSachSanPham trong folder Models............................9
2.2.3 Dong ViewData dictionary vơi môṭ đôí tượng ViewData strongly typed...................11
3 Câu hoi ôn tâp̣ .................................................. .................................................. ......................11
4 Tài liêu tham khao.............................................. ..................................

Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC
1 Thêm mới dữ liệu trong MVC............................................... ........................................... 2
2 Sửa đổi dữ liêụ trong MVC .................................................. ................................................ 5
3 Xây dựng quy triǹ h test trong ứng duṇ g ASP.NET MVC ................................................ 9
3.1 Tạo một controller để test. .................................................. ......................................... 10
3.2 Test một view được trả về từ một controller........................................ ........................ 14
3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller........................................ ............... 15
3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller ................................................. 16
4 Tài liệu tham khảo............................................ .................................................. ................. 16

Bài số 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application
1 Authentication (X́ac thực người dùng)............................................ .................................... 2
1.1 Tạo người dùng mặc định với ASP.NET MVC Application .............................................2
1.2 Quản lý người dùng với công cụ Website Administration Tool........................................3
1.3 Roles (Phân quyền nhóm người dùng)............................................ ......................................4
2 Cấu hình xác thực người dùng .................................................. ........................................... 7
2.1 Sử dụng SQL Server 2005 .................................................. .................................................. ..8
2.2 Cấu hình truy nhập database trong SQL Server............................................ .......................9
3 Câu hỏi ôn tâp̣ .................................................. .................................................. .................. 10
4 T̀ài liệu tham khảo............................................ .................................................. ................. 10
Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL1. Dynamic Data là gì? .................................................. .................................................. ........2
2. Các tính năng của Dynamic Data.............................................. ...........................................2
3. Xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL .................................................. ........2
2.1 Tạo Project Dynamic Data.............................................. .................................................. ...........3
2.2 Xây dựng Cơ sở dữ liệu cho Project .................................................. ..........................................4
2.3 Tạo DataContext với LINQ to SQL............................................... ..............................................5
2.4 Đăng ký DataContext....................................... .................................................. ..........................7
2.5 Thêm Custom Metadata vào Model............................................. ................................................8
4. Câu hỏi ôn tập............................................. .................................................. ....................13
5. Tài liệu tham khảo .................................................. .................................................. ........14

Bài số 8: DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework


1. Xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework..........................2
1.1. Tạo Project Dynamic Data.............................................. .................................................. ...........2
1.2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu cho Project .................................................. ..........................................3
1.3. Tạo Data Model với ADO.NET Entity Framework......................................... ............................6
1.4. Đăng ký Data Model............................................. .................................................. .....................8
1.5. Thêm Custom Metadata vào Model............................................. ..............................................10
2. Câu hỏi ôn tập .................................................. .................................................. ............15
3. Tài liệu tham khảo .................................................. .................................................. ......15

Bài số 9: JQUERY1. JQUERY là gì? .................................................. .................................................. ..............2
2. Download jQuery............................................ .................................................. ................2
3. Sử dụng jQuery trong ASP.NET........................................... ...........................................3
4. jQuery hoạt động như thế nào?............................................. .........................................3
4.1. Chạy mã khi Document Ready (trang đã sẵn sàng)............................................ .........................3
4.2. Function $()............................................... .................................................. .................................4
5. Một số API trong jQuery .................................................. ................................................4
5.1. Selectors......................................... .................................................. ............................................4
5.1.1. Basic .................................................. .................................................. .................................4
5.1.2. HIERACHY.......................................... .................................................. ..............................5
5.1.3. Basic Filters (Các yếu tố chọn lọc cơ bản)............................................ ...............................6
5.1.4. Content Filters (Chọn lọc nội dung)............................................. ........................................7
5.1.5. Visibility Filters........................................... .................................................. .......................8
5.2 Attributes........................................ .................................................. ............................................9
5.2.1 Class............................................. .................................................. .......................................9
5.2.2 HTML, Text.............................................. .................................................. ........................10
5.3 Events............................................ .................................................. ...........................................10
6. Câu hỏi ôn tập .................................................. .................................................. ............12
7. Tài liệu tham khảo .................................................. .................................................. ......13

Link Download: http://dichvutoancau.net/showthread.php?552-Giao-trinh-ASP.NET-tu-co-ban-den-nang-cao&p=591#post591
 
Top