1. nhok_pig_9x

  nhok_pig_9x Thành viên mới

  Giải giúp bài tập công ngệ thông tin: Lập trình hướng đối tượng !

  Cài đặt 1 lớp hình tròn Circle gồm tọa độ (x,y) tâm hình tròn và R là bán kính hình tròn và các hàm thành viên
  - Hàm dựng với 3 tham số mặc định khởi tạo giá trị cho 1 hình tròn đợn vị
  - Hàm display để hiển thị thông tin hình tròn lên màn hình
  - Hàm tính chu vi, diện tích hình tròn
  - Các hàm setx, sety setR để thiết lập giá trị cho x,y,R tương ứng
  - Các hàm getx, gety, getR để lấy giá trị của các thành viên x, y, R tương ứng
  Viết chương trình chính tạo ra 2 đối tượng hình tròn : a là 1 hình tròn đơn vị, b là 1 hình tròn tọa độ (5,10) bán kính R =3. Hiển thị thông tin 2 hình tròn trên ra màn hình, thiết lập lại tọa độ và bán kính R mới cho hình tròn a, hiển thị lại thông tin của hình tròn a sau khi thiết lập với chu vi và diện tích mới .
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP