Demo game PASCAL with gravity

Trong chuyên mục 'Thảo luận Game' đăng bởi tanzeal2000gts, 8/12/2013. — 3.587 Lượt xem

?

Bạn có thích xài Pascal không?

 1. 100,0%
 2. Không

  0 phiếu
  0,0%
 1. tanzeal2000gts

  tanzeal2000gts Thành viên mới

  Demo game PASCAL with gravity

  Đây là ý tưởng game có trọng lực bằng Pascal, các bạn cho ý kiến nha. Vì mình làm random nên có một số map sẽ không thể thắng được, các bạn nhớ nhìn trước rồi hãy chơi kẻo tốn mana :)

  Direct link

  Còn đây là code cho các bạn ngâm cứu (mình viết hơi sát, hi vọng các bạn đọc được)
  Mã:
  USES crt;
  VAR x,y,i,k,flr_x,flr_y,can_jump:BYTE;
    a:ARRAY[1..80,1..25] OF STRING;
    mov:CHAR;
  BEGIN
    REPEAT
    textcolor(10); writeln; writeln('THIS IS AN EXAMPLE OF THE GAME WITH GRAVITY');
    textcolor(13); write('Press ',#27,' and ',#26,' to move '); textcolor(11); write(#15);
    textcolor(13); write(', X to jump (Press, do not hold it). Reach ');
    textcolor(14); write(#30); textcolor(13); writeln(' to win.');
    write('If you touch '); textcolor(12); write(#173); textcolor(13); write(', you will lose.');
    textcolor(11); x:=10; y:=6; a[x,y]:=#15; gotoxy(x,y); write(#15); textcolor(7);
    REPEAT
    flr_x:=random(80)+1; flr_y:=random(18)+6; i:=i+1; a[flr_x,flr_y]:=#219; gotoxy(flr_x,flr_y); write(#219);
    UNTIL i=100;
    FOR i:=1 TO 80 DO BEGIN a[i,5]:=#219; gotoxy(i,5); write(#219); END;
    a[80,21]:=#30; gotoxy(80,21); textcolor(14); write(#30);
    textcolor(12); FOR i:=1 TO 80 DO BEGIN gotoxy(i,24); write(#173); END;
    REPEAT
    IF keypressed THEN mov:=readkey; a[x,y]:=' '; gotoxy(x,y); write(' ');
    IF mov='x' THEN IF a[x,y+1]=#219 THEN can_jump:=6;
    IF can_jump>0 THEN BEGIN
      can_jump:=can_jump-1; IF a[x,y-1]<>#219 THEN y:=y-1 ELSE can_jump:=0;
    END ELSE IF a[x,y+1]<>#219 THEN y:=y+1;
    IF mov=#77 THEN IF a[x+1,y]<>#219 THEN x:=x+1;
    IF mov=#75 THEN IF a[x-1,y]<>#219 THEN x:=x-1;
    a[x,y]:=#15; gotoxy(x,y); textcolor(11); write(#15); delay(80); mov:=' ';
    UNTIL (a[x+1,y]=#30) OR (a[x,y+1]=#30) OR (a[x-1,y]=#30) OR (a[x,y-1]=#30) OR (y=23);
    window(30,10,50,20);
    IF y<>23 THEN BEGIN textcolor(10); writeln('You WIN!'); END
    ELSE BEGIN textcolor(15); writeln('You LOSE!'); END;
    writeln; textcolor(13); write('Again? (Y/N)');
    REPEAT mov:=readkey; UNTIL (upcase(mov)='Y') OR (upcase(mov)='N');
    IF upcase(mov)='Y' THEN BEGIN
      window(1,1,80,25); clrscr; FOR i:=1 TO 80 DO FOR k:=1 TO 25 DO a[i,k]:=' '; i:=0;
    END;
    UNTIL upcase(mov)='N'
  END.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP