Đêm của kẻ tha phương

_=_Cún Trắng_=_

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2010
Bài viết
35
Ñeâm…
Tieáng gioù laïnh xoaùy hoàn toâi thoån thöùc
Laëng ngöôøi nghe ñaâu ñaây thaïch suøng khoùc
Ñeâm…
Moät mình…
Toâi chôït thaáy coâ ñôn!
Tieáng möa rôi doãi hôøn,
Toâi vaân veâ bím thoâng em thaét
Toâi - keû tha phöông ñeám töøng gioït nöôùc maét
Ñeâm roài,…
Em coù coøn thöùc laøm thô?
Söông giaêng phuû môø.
Keû tha phöông nhôù nhaø da dieát
Tuoåi thô ngaøy naøo trong toâi chôït reân sieát
Ñeâm chaäp chôøn mô moät caùnh dieàu.
Toâi nhôù daùng em, daùng nhoû thaân yeâu
Hay göûi cho toâi töøng côn laïnh nôi em ôû
Nôi tuoåi thô cuûa toâi baét ñaàu töø ñoù
Laø ñieåm ñeå toâi bieán mình thaønh tha phöông.
Ñeâm…
Em thöùc moät mình laøm thô, daãu khoâng ai ñoïc
Thô em coù töøng con doác
Coù suoái
Coù hoà
Coù khaéc khoaûi, yeâu thöông…
Coù tuoåi thô toâi baét böôùm, haùi hoa beân ñöôøng
Coù nhöõng buoåi tröa troán nguû treøo caây oåi
Coù töøng naém côm muoái meø noùng hoåi
Coù maét em xoe troøn nhìn: “Chò hai bò laøm sao?”
Ñeâm…
Nôi xöù ngöôøi nghe loøng mình nao nao
Baát giaùc nghe tieáng em toâi haùt
Baát giaùc nghe tieáng möa rôi naëng haït
Ñeå baát giaùc buoàn, chaäp chôøn côn moäng mò vôõ tan.
Nôi toâi ôû baây giôø,…
Chaúng coù con phoá nhoû ñeå lang thang
Chaúng coù röøng hoa daïi ñeå toâi ñaët teân cho chuùng
Keû tha phöông ñaâu coù nghóa laø tuø tuùng
Sao nghe loøng mình bò nhoát giöõa bao la…

truongthanhthuy1708's blog
Sáng tác: Trương Thanh Thùy
 
Top