Đêm của kẻ tha phương

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi _=_Cún Trắng_=_, 10/8/2010. — 1.325 Lượt xem

 1. _=_Cún Trắng_=_

  _=_Cún Trắng_=_ Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Đêm của kẻ tha phương

  Ñeâm…
  Tieáng gioù laïnh xoaùy hoàn toâi thoån thöùc
  Laëng ngöôøi nghe ñaâu ñaây thaïch suøng khoùc
  Ñeâm…
  Moät mình…
  Toâi chôït thaáy coâ ñôn!
  Tieáng möa rôi doãi hôøn,
  Toâi vaân veâ bím thoâng em thaét
  Toâi - keû tha phöông ñeám töøng gioït nöôùc maét
  Ñeâm roài,…
  Em coù coøn thöùc laøm thô?
  Söông giaêng phuû môø.
  Keû tha phöông nhôù nhaø da dieát
  Tuoåi thô ngaøy naøo trong toâi chôït reân sieát
  Ñeâm chaäp chôøn mô moät caùnh dieàu.
  Toâi nhôù daùng em, daùng nhoû thaân yeâu
  Hay göûi cho toâi töøng côn laïnh nôi em ôû
  Nôi tuoåi thô cuûa toâi baét ñaàu töø ñoù
  Laø ñieåm ñeå toâi bieán mình thaønh tha phöông.
  Ñeâm…
  Em thöùc moät mình laøm thô, daãu khoâng ai ñoïc
  Thô em coù töøng con doác
  Coù suoái
  Coù hoà
  Coù khaéc khoaûi, yeâu thöông…
  Coù tuoåi thô toâi baét böôùm, haùi hoa beân ñöôøng
  Coù nhöõng buoåi tröa troán nguû treøo caây oåi
  Coù töøng naém côm muoái meø noùng hoåi
  Coù maét em xoe troøn nhìn: “Chò hai bò laøm sao?”
  Ñeâm…
  Nôi xöù ngöôøi nghe loøng mình nao nao
  Baát giaùc nghe tieáng em toâi haùt
  Baát giaùc nghe tieáng möa rôi naëng haït
  Ñeå baát giaùc buoàn, chaäp chôøn côn moäng mò vôõ tan.
  Nôi toâi ôû baây giôø,…
  Chaúng coù con phoá nhoû ñeå lang thang
  Chaúng coù röøng hoa daïi ñeå toâi ñaët teân cho chuùng
  Keû tha phöông ñaâu coù nghóa laø tuø tuùng
  Sao nghe loøng mình bò nhoát giöõa bao la…

  truongthanhthuy1708's blog
  Sáng tác: Trương Thanh Thùy
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP