Chức năng của các cơ quan nhà nước theo hiến pháp

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
I. QUỐC HỘI
- Lập hhiến & lập pháp
- Quyết địn chính sách cơ bản về : đối nội và đối ngoại;kinh tế xã hội;quốc phòng,an ninh;nguyên tắc về tổ chức & hoạt động của bộ máy nhà nước,quan hệ XH & hoạt động của công dân.
- Giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

II. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI:
- Là cơ quan thường trực của Quốc Hội
- Chủ tịch Quốc Hội: Chủ trì, điều hành, lãnh đạo UBTVQH chủ tọa các cuộc họp Quốc Hội ;hội nghị liên tịch giữa chủ tịch Hội đồng dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc Hội. Ký chứng thực Hiến pháp,luật,nghị quyết
- Hội đồng dân tộc: Tham mưu cho Quốc Hội giải quyết các vấn đề dân tộc.

III. ỦY BAN QUỐC HỘI
- Nghiên cứu, thẩm tra dự án luật .
- Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của QH ;pháp lệnh của UBTVQH; hoạt động của chính phủ, Bộ,cơ quan ngang Bộ.
trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác
- Văn phòng Quốc Hội
- Nghiên cứu. Tham mưu, Tổng hợp, tổ chức phục vụ các hoạt động của QH&UBTVQH.

IV. CHỦ TỊCH NƯỚC.
- Là Nguyên Thủ Quốc Gia.
- Là người đứng đầu nhà nước thay măt nước CHXHXNVN về đối nội và đối ngoại.

V. CHÍNH PHỦ
- Cơ quan chấp hành của Quốc Hội.
- Cơ quan hành chính cao nhất.
- Lãnh đạo công tác của Bộ;cơ quan ngang Bộ, thuộc chính phủ UBND các cấp.
- Đảm bảo thực hiện Hiến Pháp & Luật.
- Trình dự án luật, pháp lệnh.
- Thực hiện nhiều chính sách khác của NN.

VI. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
- Quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống ND địa phương.
- Giám sát thực hiện quyết định.

VII. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Là cơ quan chấp hành của HĐND
- Quản lý về mặt nhà nước mọi vấn đề ở địa phương .
- Tổ chức & chỉ đạo việc thi hành Hiến Pháp, luật, các văn bản, nghị quyết của cấp trên và HĐND cùng cấp ;bầu cử QH và HĐND.
- Kiểm tra, giám sát với cơ quan nhà nước và các cơ quan và tổ chức khác.

VIII. TÒA ÁN NHÂN DÂN
- Thực hiện công tác xét xử
- Quản lí hành chính nội bộ, chi ngân sách.
- Tuyên truyền giáo dục ý thức và bảo vệ pháp luật cho công dân.

IX. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
- Thực hành quyền công tố.
- Kiểm sát các hoạt động tư pháp như:kiểm sát điều tra , xét xử, thi hành án ,giam giữ cải tạo
- ĐIỂM GIỐNG & KHÁC NHAU GIỮA HP 1946 & HP 1992
1. Giống nhau
- Về Các chương mở đầu đều ghi nhận thành quả của cách mạng việt nam.
- Về Quy định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô, ngày Quốc khánh
- Mọi công dân đều bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và bình đẳng trước pháp luật.quyền bầu cử, ứng cử, bãi miễn các đại biểu, phúc quyết.
- Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu, tự do, trực tiếp, kín...
- Có cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho nhân dân là Quốc Hội hay Nghi Viện Nhân Dân .họp công khai công chúng phải được nghe biết.
- Có chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc
- Có HĐND và UBND các cấp thực hiện quản lí và giám sát ở địa phương có cơ cấu tổ chưc chung thống nhất,có tinh thần dân chủ cao, đông thời chứa tính tập chung cao
- Quy định về bộ máy tư pháp.
- Về quy định sửa đổi Hiến Pháp.
- Nhân viên UBTCQH không được tham dự vào chính phủ.
2. Khác nhau:

* HIẾN PHÁP 1946
- Bao quát chung các vấn đề của đất nước với 7 chương &70 điều
- Đặt quy định nghĩa vụ lên trước quyền lợi và có nghĩa vụ phải đi lính
- Chính phủ thì có nét độc đáo về hình thức tổ chức nhà nước: Chủ tịch nước vừa đứng đầu chính phủ vừa đứng đầu nhà nước, có quyền phủ quyết được bầu ra từ Nghị Viện và có quyền chon Thủ Tướng.
- Không có HĐND cấp huyện.
- Có ban tư pháp xã
- Không có viện kiểm sát
- HĐND cấp xã bầu ra UB hành chính cấp xã và huyện và HĐND cấp tỉnh bầu ra UB hành chính cấp tỉnh và bộ.
- Chính phủ bổ nhiệm tất cả các tòa án từ tối cao đến sơ cấp.
- Ngắn gọn, súc tích, rõ ràng,cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Nghị Viện Nhân Dân thay cho Quốc Hội và có quyền lực cao nhất.
- HĐND không có cơ quan thường trực

* HIẾN PHÁP 1992
- Đi sâu vào nhiều vấn đề của đất nước với 12 chương 147 điều
- Quy đinh 1 cách cụ thể quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân
- Chính phủ có nhiều thay đổi:Thủ Tướng do QH bầu miễn, bãi nhiệm.
- Thủ Tướng có vai trò cao hơn có thêm nhiều quyền hạn và xác định nhiệm vụ rõ ràng trước nhân dân.
- Có thêm chương quy định về VH-GD-KH-CN và chương Quy định chế độ kinh tế là kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN.
- Có HĐND cấp huyện.
- Chủ Tịch nước chỉ là nguyên thủ Quốc Gia
- Các tòa án và viện kiểm sát hoạt động độc lập được Quốc Hội bổ nhiệm
- Các cơ quan hành chính cấp dưới hoạt động chịu sự chi phối của cơ quan cấp trên.
- Quốc Hội có quyền cao nhất và đề cao vai trò của đại biểu Quốc Hội.Mặt Trận Tổ Quốc VN có vị trí quan trọng làm cơ quan giám sát moi hoat động của NN
- Tất cả các HĐND đều có cơ quan thường trực.[/SIZE][/FONT]
 
Top