Chính sách thuế mới 2012

happy20121

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2012
Bài viết
0
Sách Chính sách thuế mới 2012Giá 325.000 VND

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ GIA HẠN THUẾ VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ.

1. Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3. Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

PHẦN THỨ HAI: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
4. Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thuế giá trị gia tăng.
5. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
6. Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
7. Thông tư số 92/2010/TT0-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiế bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

PHẦN THỨ BA: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
8. Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thuế thu nhập doanh nghiệp.
9. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

PHẦN THỨ TƯ: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

13. Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Về thuế thu nhập cá nhân.
14. Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
15. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
16. Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

PHẦN THỨ NĂM: CÁC VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ.

19. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
20. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
21. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

PHẦN THỨ SÁU: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.
22. Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bồ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.
23. Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
24. Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
25. Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
26. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
27. Nghị định số 121/2011/NĐ-CP nagy2 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
28. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.
Giao sách miễn phí khi bạn mua sách tại Hảo An Book
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top