Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính (có đáp án)

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Câu 1. Phân biệt 3 hình thức thực hiện QPPL ( Tuân thủ pháp luật HC, Thi hành QPPLHC và Sử dụng QPPL HC) khác biệt với Áp dụng QPPL HC?

Câu 2. So sánh vị trí Chính phủ theo HP 1980 và 1992?

Câu 3 : Phân biệt Vụ, Tổng cục, Cục?

Câu 4 : Sự khác nhau giữa QĐHCNN với giấy tờ hành chính hành động, có giá trị PLQĐHC

Câu 5 : Đặc điểm của hoạt động công vụ là gì ?

Câu 6 : Phân biệt giữa Viên chức đơn vị sự nghiệp và CB –CC :

Câu 7 : So sánh quyền, nghĩa vụ, đặc điểm của CB-CC?

Câu 8 : Sự khác nhau giữa Công vụ NN và SX KD

Câu 9 : Phân biệt trách nhiệm hành chính – cưỡng chế hành chính?

Câu 10 : Sự khác nhau trong các loại đã nêu về cảnh cáo ( AD trong HS, KL, TNHC ) ?

Câu 11 : So sánh kiểm tra chức năng với kiểm tra nộo bộ?

Câu 12 : Mối quan hệ của quyền khiếu nại & quyền tố cáo ?

Câu 13 : Phân biệt khiếu nại – khiếu kiện ?

Câu 14 : Phân biệt hình thức XP chính và HT XP Bổ sung?

Câu 15 : Phân biệt QĐQP – QĐCB?

Các bạn tải tập tin đính kèm về tại đây nghen......!
KenhSinhVien-imgres.jpg

http://www.mediafire.com/?dqn0gmmjl5o
 

Đính kèm

  • lhc.doc
    130 KB · Lượt xem: 1.616

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Caâu 1. Phaân bieät 3 hình thöùc thöïc hieän QPPL ( Tuaân thuû phaùp luaät HC, Thi haønh QPPLHC vaø Söû duïng QPPL HC) khaùc bieät vôùi Aùp duïng QPPL HC?

PL chæ coù yù nghóa khi ñöôïc thöïc hieän treân thöïc teá. Thöïc hieän ñuùng ñaén vaø nghieâm chænh PL laø moät yeâu caàu khaùch quan cuûa quaûn lyù xaõ hoäi baèng PL. Do ñoù, xaây döïng PL vaø thöïc hieän Pl laø hai hoaït ñoäng coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau.
Thöïc hieän Pl thöïc chaát laø laøm cho nhöõng quy ñònh cuûa PL trôû thaønh hoaït ñoäng thöïc teá cuûa chuû theå PL. Do ñoù, thöïc hieän quy phaïm luaät haønh chính laø vieäc bieán nhöõng yeâu caàu noäi dung quy taéc haønh vi cuûa quy phaïm Luaät haønh chính thaønh nhöõng haønh ñoäng cuûa chuû theå luaät haønh chính.
Quy phaïm luaät haønh chính ñöôïc thöïc hieän döôùi nhöõng hình thöùc sau :
- Tuaân thuû QPPL haønh chính
- Thi haønh QPPL haønh chính
- Söû duïng QPPL haønh chính
- Aùp duïng QPPL haønh chính.
- Tuaân thuû QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå keàm cheá khoâng thöïc hieän nhöõng ñieàu maø phaùp leänh xöû lyù vi phaïm haønh chính caám.
- Thi haønh QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå caàn tuaân thuû thöïc hieän nhöõng ñieàu yeâu caàu cuûa PL haønh chính baèng nhöõng haønh ñoäng heát söùc cuï theå, tích cöïc. VD : Coâng daân nam coù giaáy goïi thöïc hieän NVQS-> tích cöïc thi haønh.
- Söû duïng QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù chuû theå coù theå hoaëc khoâng thöïc hieän quyeàn chuû theå cuûa mình ñaõ ñöôïc quy ñònh trong PL haønh chính. VD : Ñieàu 74 HP quy ñònh coâng daân coù quyeàn khieáu naïi toá caùo. Tröôùc 1 QÑ XPVPHC cuûa CQ QLNN vaø bieát raèng bò thieät nhöng khoâng thöïc hieän quyeàn khieáu naïi.
- Aùp duïng QPPL haønh chính : laø hình thöùc thöïc hieän QPPL trong ñoù caùc cô quan NN co 1thaåm quyeàn aùp duïng QPPL HC ñeå giaûi quyeát caùc coâng vieäc cuï theå.
Vôùi 3 hình thöùc : Tuaân thuû phaùp luaät HC, Thi haønh QPPLHC vaø Söû duïng QPPL HC ñöôïc goïi laø hình thöùc chaáp haønh, coøn Aùp duïng QPPL haønh chính ñöôïc goïi laø hình thöùc aùp duïng.
Hình thöùc chaáp haønhHình thöùc aùp duïng
Veà chuû theå
- Caù nhaân, toå chöùc xaõ hoäi hoaëc cô quan NN
CQ HC NN hoaëc CB-CC coù thaåm quyeàn
Veà keát quaû
Khoâng baèng vaên baûnBao giôø cuõng ñöôïc theå hieän baèng 1 vaên baûn
Haønh ñoäng
- Ñöôïc theå hieän döôùi hình thöùc haønh ñoäng hay khoâng haønh ñoäng.
-Khoâng phaûi luùc naøo cuõng phaùt sinh quan heä PL haønh chính
- Bao giôø cuõng ñöôïc theå hieän baèng nhöõng hoaït ñoäng mang yù nghóa tích cöïc.
- Ñaây laø ñieàu kieän luoân luoân phaùt sinh, thay ñoåi, chaám döùt QHPL haønh chính.

 
Top