Cẩm nang hướng dẫn xử lý các tình huống thiết yếu dành cho bí thư các cấp

happy20121

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2012
Bài viết
0


Sách bìa cứng, khổ 19*27 cm, dày 496 trang.

Giá: 298.000đ

Đại hội XI của Đảng là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng và dân tộc ta. Những quyết sách tại Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội XI đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Các văn kiện của Đại hộiĐảng lần thứ XI là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới. Trong các văn kiện được Đại hội XI thông qua có nhiều điểm mới, có giá trị định hướng cho sự phát triển của đất nước từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương còn quy định một số vấn đề quan trọng khác như: Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6-7-2011 về tiếp tục đổi mới về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; QĐ số 1374/QĐ-TTg ngày 12-8-2011 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; QĐ số 09-QĐ/TW ngày 24-3-2011 bổ sung, sửa đổi về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

Nhằm giúp cho cấp ủy các cấp, cán bộ làm công tác Đảng, các cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt những vấn đề cơ bản, những nét mới trong các văn kiện Đại hội về chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng; đồng thời cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng về nghiệp vụ công tác đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển Đảng trong tình hình mới. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “CẨM NANG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THIẾT YẾU DÀNH CHO BÍ THƯ CÁC CẤP - QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẢNG KHÓA XI V PHT HUY VAI TRỊ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHN V NGƯỜI LAO ĐỘNG”.


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

Phần II. Văn kiện Đại hội Đảng khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phần III. Hướng dẫn quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu của văn kiện Đảng khóa XI;

Phần IV. Xử lý tình huống một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác Đảng;

Phần V. Xử lý tình huống chủ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Phần VI. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tình hình mới và quan hệ lãnh đạo, quan hệ công tác của cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng;

Phần VII. Quy định mới nhất về công tác quản lý và các chế độ tiền lương, phụ cấp và thi đua khen thưởng của cán bộ, Đảng viên.

Giao sáchmiễn phí khi bạn mua sách tại Hảo An Book
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top