Cách lập BCLC tiền tệ

anhnt.anh

Quản lý KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2010
Bài viết
968
Lập BCLC tiền tệ khá phức tạp, vì vậy mình chia sẻ cho các bạn file này để việc lập BCLC tiền tệ trở lên đơn giản hơn.


Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.


- Nguyên tắc lập:

Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm:
· Các khoản chi phí không bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng...;
· Các khoản lãi, lỗ không phải bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện...;
· Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư, tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia...;
· Chi phí lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được điều chỉnh tiếp tục với sự thay đổi vốn lưu động, chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như:
· Các thay đổi trong kỳ báo cáo của khoản mục hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;
· Các thay đổi của chi phí trả trước;
· Lãi tiền vay đã trả;
· Thuế TNDN đã nộp;
· Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh;
· Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh;
- Cơ sở lập:
· Bảng Cân đối kế toán;
· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
· Thuyết minh báo cáo tài chính;
· Sổ kế toán các Tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng" và "Tiền đang chuyển";
· Sổ kế toán các Tài khoản hàng tồn kho, các Tài khoản phải thu, các Tài khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh;
· Sổ kế toán các Tài khoản khác có liên quan;
· Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ;
· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.
- Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể:


Ngoài ra còn có bảng lập chi tiết theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp đó.
 

Đính kèm

  • Huong dan lap Bao cao Luu chuyen tien te.doc
    196,5 KB · Lượt xem: 872
Top