Cách dùng have và have got

navy tiin

Thành viên mới
Tham gia
29/6/2012
Bài viết
34
- Xét về mặt ngữ nghĩa, have có nhiều lớp nghĩa.
Ở đây, ta chỉ đề cập đến một lớp nghĩa thông thường của have.
Đó là: quyền sở hữu, những mối quan hệ, bệnh tật, tính cách của con người cũng như sự vật và những ý tương tự.
Ví dụ: His father has a flat in Phu My Hung. (Cha anh ấy có một căn hộ tại Phú Mỹ Hưng)

They hardly have enough money to live on. (Họ hiếm khi có đủ tiền để sống.)

The President has a bad cold. (Ngài tổng thống bị cảm nặng.)


The house has a warm atmosphere. (Căn nhà có một bầu không khí thật ấm cúng.)

- Thay vì dùng hình thức ngắn: I have, you have …ta có thể dùng hình thức dài bằng cách thêmgot vào have.
Người ta thường tránh dùng hình thức hỏi và nghi vấn ngắn như: Have I…?, I have not… mà thường dùng hình thức dài với got, do.
Hình thức have got đặc biệt thông dụng trong lối văn thân mật.
Ví dụ: I’ve got a new boyfriend. (Tôi vừa có một bạn trai mới.)
=> Nghe tự nhiên hơn: I have a new boyfriend. Has your sister got a car? (Chị của bạn có xe không?
=> Nghe tự nhiên hơn: Has your sister a car? I haven’t got your keys. (Tôi không có chìa khóa của bạn.)
=> Nghe tự nhiên hơn: I haven’t your keys
- Have got có nghĩa hoàn toàn như have và nó là hình thức hiện tại của have, chứ không phải là hiện tại hoàn thành của của get.

Hình thức have got thường dùng trong những tình huống thân mật, quen thuộc.
Ví dụ: I’ve got a new bicycle. (Tôi có một cái xe đạp mới.)
My mother’s got two sisters. (Mẹ tôi có hai người chị.)

Have you got a headache? (Bạn bị đau đầu phải không?)
I’ve got an appointment with Ms. Lan at ten o’clock. (Tôi có hẹn với cô Lan vào lúc 10 giờ.)

- Hình thức have got không được dùng trong câu trả lời ngắncâu hỏi đuôi.
Ví dụ: ‘Have you got a light?’ – No, I haven’t (Bạn có lửa không? – Không, tôi không có.)
=> Không dùng: No, I haven’t got. Tom’s got a bike, hasn’t he? (Tom có xe đạp, phải không?) => Không dùng: Tom’s got a bike, hasn’t got he?

- Hình thức have got ít khi được sử dụng ở thì quá khứ.
Ví dụ: I had flu last week. (Tuần rồi tôi bị cúm.)
=> Không dùng: I had got flu last week. Did you have good teachers when you were at school? (Khi còn đi học, bạn có thầy giỏi không?)

=> Không dùng: Had you got good teachers when you were at school?

- Thông thường, got không được dùng với hình thức nguyên mẫu có to, quá khứ phân từ hay hiện tại phân từ (-ing) của have.
Ví dụ: Không dùng: to have got a stomachache, having got a brother, had got a flu

- Tuy nhiên, đôi khi có thể dùng have got sau một động từ khiếm khuyết (động từ tình thái)
Ví dụ: She must have got a new boyfriend. (Chắc hẳn cô ấy có một bạn trai mới.)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top