Các trang web từ điển và dịch văn bản Hàn Việt [Tổng hợp]

Bean

Thành viên có tiếng
Tham gia
23/2/2009
Bài viết
202
Từ điển Hàn - Việt

http://www.tudientiengviet.net/index.php

http://kdic.zidean.com/index.php

http://vinareport.com/dic.php

http://dics.suricate.co.kr/

http://dictionary.somee.com/

http://www.dicts.info/2/korean-vietnamese.php

http://vndic.net/

http://www.vietgle.vn/tratu/tu-dien-truc-tuyen.aspx?k=&t=H-V

Từ điển Hàn - Anh


http://endic.naver.com/#

http://engdic.empas.com/

http://kr.dic.yahoo.com/search/eng/

http://www.encyber.com/engdic/

http://eedic.daum.net/dicee/view_top.do

Từ điển chuyên ngành

1-Hàn - Anh

Nhiều chuyên ngành

http://terms.naver.com/

http://terms.nate.com/

Kinh tế

http://www.hankyung.com/dic/

http://dic.mk.co.kr/

http://www.edaily.co.kr/invest/dic/economic_main.asp

http://www.bloomberg.com/invest/glossary/bfglosa.htm

http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=101

http://terms.nate.com/economy.html

Chứng khoán

http://stock.koscom.co.kr/dic/dic_view.jsp

http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=501

http://paxnet.moneta.co.kr/stock/stockDictionary/dictionary.jsp?from=가&to=나

http://www.riskglossary.com/

Tài chính

http://www.taxnet.co.kr/account/pds/finWord.asp?menu_flag=3-6&tm_pos=7-1

http://www.keb.co.kr/IBS/edic?cmd=0

http://www.kfb.or.kr/new_data/data_term.html?m=list&S=GAF

Mậu dịch

http://myhome.shinbiro.com/%7Enamijung/frterms.html

http://www.kita.net/dictionary/trade_dic.jsp

Kinh doanh

http://www.sungshin.ac.kr/%7Eparkcom/class/ocu/dic/dic.html

Viễn thông

http://www.encyber.com/infocomdic/

http://word.tta.or.kr/index.jsp

Computer

http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=201

http://myhome.shinbiro.com/~sarancha/

Thời sự

http://www.donga.com/dict/sisa.html/

Pháp luật

http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=301

Thuế

http://terms.naver.com/list.nhn?dirId=401

http://tong.nate.com/dl3332/12294287

Thể thao

http://www.encyber.com/sportsdic/

Y học

http://medic.naver.com/

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?

http://www.kamje.or.kr/term/

Thẩm mỹ

http://www.arthyun.com/word/wo11.htm

Nghệ thuật

http://www.sac.or.kr/aidb/

Nhân vật

http://people.naver.com/Main.nhn

http://people.nate.com/

http://koreandb.nate.com/

Rượu

http://www.keumyang.com/mall/m_board.php?ps_db=dictionary

Sức khỏe

http://www.campuscook.co.kr/Campus/Inforoom/Wordsearch/Recipe_Fooddic.asp

Tôn giáo

http://dic.dharmanet.net/dic.asp (Phật giáo)

http://www.kcm.co.kr/ency/names/

Thần học

http://kcm.kr/dic_list.php?page=1&key=15&jamo=&kword=

2-Anh - Việt

Nhiều chuyên ngành:

http://tratu.vn/

Kinh tế:

http://www.fetp.edu.vn/edictionary/

http://saga.vn/dictlist.aspx?k=

Thương mại điện tử:

http://www.vnnetsoft.com/tudientmdt.php

http://thuongmaidientu.com/glossary/index.html

Những trang web dịch văn bản

http://translate.google.com.vn/translate_t# (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

http://translate.google.com/translate_t# (như trên)

http://vndic.net/trans/index.htm (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

http://vdict.com/?autotranslation (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

http://www.tlnet.com.vn/Translate.aspx (dịch nhiều ngôn ngữ ,có Việt - Hàn)

http://dictionary1.classic.reference...ate/index.html (Anh - Hàn)

http://kr.babelfish.yahoo.com/ (Anh - Hàn)

Theo vnkrol.com
 
Top