[Bsimoe] Cyamoe-Cause you are my only exception-Vì người là ngoại lệ duy nhất của tôi-因为你是我唯一的例外|AsvychanTrucNgThanh

AsvychanTrucNgThanh

Thành viên mới
Tham gia
6/8/2020
Bài viết
8
[Bsimoe] Cyamoe - Cause you are my only exception - Vì người là ngoại lệ duy nhất của tôi - Yīnwèi nǐ shì wǒ wéiyī de lìwài | Asvychan Trúc Nguyễn Thanh
.
Cyamoe - Cause you are my only exception

I can be grumpy with the whole world for all this life.
But, for one person,
Being gentle through all youth.

I can be angry with all of the world for this one lifetime.
But, for one person,
That genteely smile on the lips.

I can be aggressive with the whole world for all this life.
But, for one person,
Easily take the loss to myself.

I can be careless with all of the world for this one lifetime.
But, for one person,
Learned to care, to tender and loving.

I can stay far away from the whole world for all this life.
But, for one person,
That becomes familiar with hugs and kisses.

I can be teasering with all of the world for this one lifetime.
But, for one person,
That easily obedience like a husband afraid of his wife.

I can be irritable with the whole world for all this life.
But, for one person,
That impotent to standing, looking and then letting go.

I can be mistreat to all of the world for this one lifetime.
But, for one person,
But learn to change myself to be better.

I, because the fear of losing you, changed myself.
Because you,
Is my only exception.

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Because Gun Atthapan Phunsawat is the only exception to Off Jumpol Adulkittiporn.
Off Jumpol Adulkittiporn spends more than twenty years to grumpy with the rest of the world, but because of one Gun Atthapan Phunsawat that is became gentle through all youth.
.
Vì người là ngoại lệ duy nhất của tôi

Tôi có thể cục súc với cả thiên hạ suốt cuộc đời này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà dịu dàng cả thanh xuân.

Tôi có thể giận dữ với cả thế giới suốt một kiếp này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà nở nụ cười trên môi dịu dàng.

Tôi có thể hiếu thắng với cả thiên hạ suốt cuộc đời này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà dễ dàng nhận sự thua cuộc.

Tôi có thể vô tâm với cả thể giới suốt một kiếp này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà học cách chăm sóc dịu dàng yêu thương.

Tôi có thể xa cách với cả thiên hạ suốt một đời này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà trở quen thuộc với những cái ôm và nụ hôn.

Tôi có thể ghẹo gan với cả thế giới suốt một kiếp này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà răm rắp nghe lời như một ông chồng sợ vợ.

Tôi có thể cáu gắt với cả thiên hạ suốt một đời này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà bất lực đứng nhìn cho qua.

Tôi có thể đối xử tệ với cả thế giới suốt một kiếp này.
Thế nhưng, lại vì một người,
Mà học cách thay đổi bản thân trở nên tốt hơn.

Tôi, vì sợ mất đi người mà thay đổi bản thân.
Bởi vì người,
Là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Vì Gun Atthapan Phunsawat là ngoại lệ duy nhất của Off Jumpol Adulkittiporn.
Off Jumpol Adulkittiporn dành hai mươi mấy năm để cục súc với cả thiên hạ nhưng lại vì một Gun Atthapan Phunsawat mà dịu dàng cả thanh xuân.
.
Yīnwèi nǐ shì wǒ wéiyī de lìwài

Wǒ kěyǐ yīshēng dōu duì rén shēngqì.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Nàgè wēnróu de qīngchūn.

Wǒ kěyǐ wéi zhè yīshēng wèi shìjiè shēngqì.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Nàgè wéixiào zài wēnróu de zuǐchún shàng.

Wǒ zhè bèizi dōu kěyǐ hé biérén yīqǐ gōngjí.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Nà róngyì shū.

Zài zhè yīshēng zhōng, wǒ kěnéng duì quán shìjiè dōu bù xiǎoxīn.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Dànshì yào xuéhuì zhàogù wēnróu de ài.

Wǒ kěyǐ zhōngshēng yuǎnlí shìjiè.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Shúxīle yǒngbào hé qīnwěn.

Wǒ kěyǐ yībèizi dòunòng zhěnggè shìjiè.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Nà zhǒng bù'ān dì shùncóng jiù xiàng zhàngfū hàipà qīzi yīyàng.

Zài wǒ de yúshēng zhōng, wǒ kěnéng huì duì rén fánzào.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Nà wú zhù de zhànle qǐlái, wàng liǎo wàng.

Wǒ kěyǐ yībèizi dōu duì shìjiè bù hǎo.
Dànshì, duìyú yīgè rén,
Dànshì, xuéxí rúhé shǐ zìjǐ biàn dé gèng hǎo.

Wǒ yīn wéi hàipà shīqù rén ér gǎibiànle zìjǐ.
Yīn wéi rén
Wǒ wéiyī de lìwài.

因为你是我唯一的例外

我可以一生都对人生气。
但是,对于一个人,
那个温柔的青春。

我可以为这一生为世界生气。
但是,对于一个人,
那个微笑在温柔的嘴唇上。

我这辈子都可以和别人一起攻击。
但是,对于一个人,
那容易输。

在这一生中,我可能对全世界都不小心。
但是,对于一个人,
但是要学会照顾温柔的爱。

我可以终生远离世界。
但是,对于一个人,
熟悉了拥抱和亲吻。

我可以一辈子逗弄整个世界。
但是,对于一个人,
那种不安的顺从就像丈夫害怕妻子一样。

在我的余生中,我可能会对人烦躁。
但是,对于一个人,
那无助的站了起来,望了望。

我可以一辈子都对世界不好。
但是,对于一个人,
但是,学习如何使自己变得更好。

我因为害怕失去人而改变了自己。
因为人
我唯一的例外。

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2020.
 

Đính kèm

  • Cyamoe.jpg
    Cyamoe.jpg
    18,9 KB · Lượt xem: 0
Top