Bảng chia động từ bất quy tắc (đt nhóm 3)

Trong chuyên mục 'Tiếng Pháp' đăng bởi linhhang89, 25/7/2010. — 25.852 Lượt xem

 1. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Bảng chia động từ bất quy tắc (đt nhóm 3)

  Avoir:có
  Prés: j'ai/tu as/ il,elle a/nous avons/vous avez/ils,elles ont
  P.P: (A) eu
  F.S: aurai
  Imp: j'avais
  Subj: aie/aies/ait/ayons/ayez/aient
  P.S: eus/eus/eut/eu^mes/eu^té/eurent

  E^tre:thì,là ở
  Prés: suis/as/es/est/sommes/e^tes/sont
  P.P: (A) été
  F.S: serai
  Imp: étais
  Subj: sois/sois/soit/soyons/soyez/soient
  P.S: fus/fus/fut/fu^mes/fu^té/furent

  Envoyer:gửi
  Prés: envoie/envoies/envoie/envoyons/envoyez/envoient
  P.P: (A) envoyé
  F.S: enveirai
  Imp: envoyais
  Subj: envoie/envoies/envoie/envoyons/envoyez/envoient
  P.S: envoyai(as/a/âmes/âtes/èrent)

  Aller + à: đi
  Prés: vais/vas/va/allons/allez/vont
  P.P: (Ê)allé
  F.S: Irai
  Imp: allais
  Subj: aille/ailles/aille/allions/alliez/aillent
  P.S: allai(as/a/âmes/âtes/èrent)
   


  Cùng chuyên mục:

  ilysa Do, missa.suzyNewsun thích điều này.


 2. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  chú ý: những từ phía dưới là những từ chia giống với từ gốc nhưng thêm tiền tố. Sau những từ có cách chia giống nhau đó là phần chia động từ (cuối bài).
  Tenir
  à: cầm, nắm
  abstenir (phản thân): nhịn, kiêng.
  appartenir à:thuộc về
  contenir:chứa,bao hàm
  détenir: giữ
  entretenir: duy trì, giữ gìn
  maintenir: duy trì
  obtenir: nhận được
  retenir: giữ lại
  soutenir:đỡ, giữ

  Venir de/à: đến
  advenir: xảy đến
  circonvenir: lung lạc
  contrevenir:vi phạm
  devenir: trở thành
  disconvenir: phủ nhận, không hợp
  intervenir:can thiệp
  obvenir:nhận được, đạt được
  parvenir: đạt tới
  prévenir: đạt tới
  provenir: từ, nguyên do
  redevenir: trở lại là, lại trở thành
  ressouvenir (phản thân): nhớ lại
  revenir: trở lại
  souvenir (phản thân): nhớ
  subvenir cung cấp
  survenir: xảy tới 1 cách thình lình

  Prés: tiens/tiens/tient/tenons/tenez/tiennent
  P.P: (A) tenu
  F.S: Tiendrai
  Imp:Tenais
  Subj: tienne/tiennes/tienne/tenions/teniez/tiennent
  P.S: tins(ins/int/i^nmes/intes/inrent)
   
  clovervn thích điều này.
 3. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  Acquérir: mua,tậu
  conquérir: chinhphục
  enquérir: dò hỏi
  quérir: phái đi, triệu tới
  reconquérir: khắc phục
  requérir: dò hỏi, yêu cầu

  Prés: acquiers/iers/iert/érons/érez/ierent
  P.P: (A) acquis
  F.S: acquerrai
  Imp:acquérais
  Subj:acquiére
  P.S: acquis(is/it/i^mes/i^tes/irent)
  P.
  Prés: acquérant
   
  clovervn thích điều này.
 4. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  sentir: cảm thấy
  consentir:bằng lòng
  pressentir: dự cảm
  ressentir:cảm thấy

  mentir: nói dối
  mentir: chối

  partir: khởi hành
  partir: phân phát
  repartir: ứng đối

  repentir: ăn năn

  sortir: đi
  ressortir: nổi bật lên

  Prés: sens/sens/sent/sentons/sentez/sentent
  P.P: (A) senti
  F.S: sentirai
  Imp:
  sentais
  Subj:
  sente
  P.S:
  sentis(is/it/i^mes/i^tes/irent)
  P.prés: sentant
   
  clovervn thích điều này.
 5. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  vêtir: mặc quần áo
  vêtir: cởi quần áo
  revêtir: mặc lại quần áo

  Prés: vêts/vêts/vêt/vêtons/vêtez/vêtent
  P.P: (A) vêtu
  Imp:vêtais
  F.S: vêtirai
  Subj:
  vête
  P.prés: vêtant
  P.S: vêtis(is/it/i^mes/i^tes/irent)
   
  clovervn thích điều này.
 6. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  couvrir: phủ
  couvrir: khám phá
  recouvrir: phục hồi

  ouvrir:mở
  entrouvrir: mở hé
  rouvrir: mở lại

  offrir: tặng +qch à q1/COD(bổ ngữ trực tiếp)
  souffir: chịu đựng + de

  Prés: couvre/es/e/ons/ez/ent
  P.P: (A) couvert
  Imp:couvrais
  F.S:
  couvrirai
  Subj:
  couvre
  P.prés:
  couvrant
  P.S:
  couvris(is/it/i^mes/i^tes/irent)
   
  hahoan1802clovervn thích điều này.
 7. linhhang89

  linhhang89 Thành Viên Tiêu Cực Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  23/6/2010
  Bài viết:
  330
  Lượt thích:
  298
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Phương Đông
  29. Assaillir tấn công
  Saillir nhô ra
  Tressaillir rùng mình

  Prés: assaille/es/e/ons/ez/ent
  PC: (A) assailli
  Imp: assaillais
  F.S: assaillirai
  Subj: assaille
  P.Prés: assaillant
  P.S: assaillis/is/it/îmes/îtes/irent

  30. Faillir lầm lỗi
  Défaillir suy nhược

  Prés: faux/faux/faut/faillons/faillez/faillent
  PC: (A) failli
  Imp: faillais
  F.S: faillirai
  Subj: faille
  P.Prés: faillant
  P.S: faillis/is/it/îmes/îtes/irent

  31. Bouillir sôi, nổi giận
  Débouillir
  Rebouillir

  Prés: bous/bous/bout/bouillons/bouillez/bouillent
  PC: (A) bouilli
  Imp: bouillais
  F.S: bouillirai
  Subj: bouille
  P.Prés: bouillant
  P.S: bouillis/is/it/îmes/îtes/irent

  32. Dormir ngủ
  Endormir ru ngủ
  Redormir
  Rendormir ngủ lại

  Prés: dors/dors/dort/dormons/dormez/dorment
  PC: (A) dormi
  Imp: dormais
  F.S: dormirai
  Subj: dorme
  P.Prés: dormant
  P.S: dormis/is/it/îmes/îtes/irent

  33. Courir chạy
  Accourir chạy vội tới
  Concourir cạnh tranh
  Discourir diễn thuyết
  Encourir chịu, bị
  Parcourir đi khắp
  Recourir cầu cứu
  Secourir cứu giúp

  Prés: cours/cours/court/courons/courez/courent
  PC: (A) couru
  Imp: courais
  F.S: courrai
  Subj: coure
  P.Prés: courant
  P.S: courus/us/ut/ûmes/ûtes/urent

  34. Mourir chết

  Prés: meurs/meurs/meurt/mourons/mourez/meurent
  PC: (Ê) mort
  Imp: mourais
  F.S: mourrai
  Subj: meure
  P.Prés: mourant
  P.S: mourus/us/ut/ûmes/ûtes/urent

  35. server phục vụ
  Deserver dọn bàn
  Resservir bắt làm nô lệ
  Prés: sers/sers/sert/servons/servez/servent
  PC: (A) servi
  Imp: servais
  F.S: servirai
  Subj: seve
  P.Prés: sevant
  P.S: servis/is/it/îmes/îtes/irent

  36. Ruir chạy trốn
  Enfuir tẩu thoát
  Refuir

  Prés: fuis/fuis/fuit/fuyons/fuyez/fuient
  PC: (A) fui
  Imp: fuyais
  F.S: fuirai
  Subj: fuie/es/e/fuyions/fuyiez/fuient
  P.Prés: fuyant
  P.S: fuis/is/it/îmes/îtes/irent

  38. recevoir nhận
  Apercevoir nhận ra
  Concevoir có thai
  Percevoir thu, tri giác

  Prés: reçois/reçois/reçoit/recovons/recovez/recoivent
  PC: (A) reçu
  Imp: recevais
  F.S: receverrai
  Subj: reçoive/es/e/recevions/recevez/reçoivent
  P.Prés: recevant
  P.S: reçus/us/ut/ûmes/ûtes/urent

  39. Voir thăm
  Entrevoir thoáng thấy
  Prévoir thấy trước
  Revoir gặp lại

  Prés: vois/vois/voit/voyons/voyez/voient
  PC: (A) vu
  Imp: voyais
  F.S: verrai
  Subj: voie/es/e/fuyions/fuyiez/fuient
  P.Prés: voyant
  P.S: vis/is/it/îmes/îtes/irent

  40. pourvoir cung cấp
  Dépourvoir

  Prés: pourvois/rpourvois/pourvoit/voyons/voyez/voient
  PC: (A) pourvu
  Imp: pourvoyais
  F.S: pourvoirai
  Subj: pourvoie/es/e/recevions/recevez/reçoivent
  P.Prés: pourvoyant
  P.S: pourvus/us/ut/ûmes/ûtes/urent
   
  hahoan1802, missa.suzy, Anta1 bạn khác thích điều này.
 8. missa.suzy

  missa.suzy Thành viên mới

  Tham gia:
  28/9/2011
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Cảm ơn bạn nha!
   
  ngabttthanhcongle007 thích điều này.
 9. thanhbinh9xkm

  thanhbinh9xkm Thành viên mới

  Tham gia:
  7/3/2012
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  2
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  y hà nội
  [chào missa
   
  ngabttdangminhwill thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Bảng chia động Diễn đàn Date
Phần mềm tự động chia sẽ livestream - tăng mắt livestream Clip Hot Hôm qua, lúc 17:54
Bảng Báo Giá Thiết Kế Nhà Xưởng Đẹp 2020 Kiến trúc - Xây dựng 5/8/2020
Tôn Giả Ngói: Thông tin - Đánh giá chất lượng - Bảng báo giá 2020 Tư Vấn & Chuyện Trò 4/8/2020
Cùng chia sẻ cách học tập hiệu quả Game Show KSV 31/7/2020
Chuyên gia giấc ngủ của C.Ronaldo chia sẻ bí kíp ngủ nhanh Tư Vấn & Chuyện Trò 22/7/2020
Chia sẻ Thư viện mẫu CNC miễn phí Thư viện tài liệu 4/7/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. bảng động từ bất quy tắc tiếng pháp

Đang tải...
TOP