AXE Apollo "Tuyển phi công"

tuananh229

Thành viên mới
Tham gia
31/7/2013
Bài viết
0

Ti 15-4, Axe - nhãn hàng thuc Công ty TNHH Unilever - phi hp cùng Thành đoàn TP.HCM phát đng chương trình Tìm người VN th hai bay vào vũ tr. Theo đó, các công dân VN trong đ tui 18-35, không phân bit gii tính đu có th đăng ký tham d đ tr thành người VN th hai bay vào vũ tr sau anh hùng Phm Tuân - người VN và châu Á đu tiên bay vào vũ tr ngày 23-7-1980.

C th người dân có th đăng ký trc tuyến do brand vietnam thiết kế qua website www.axeapollo.com hoc ti “Trm không gian Axe Apollo” bn thành ph ln là Hà Ni, Đà Nng, TP.HCM và Cn Thơ.


Đây ha hn là mt chiến dch marketing hoành tráng ca AXE, hãy ch xem nhng câu chuyn, thông đip, kênh truyn thông nào s din ra vi s có mt ca ghttp:// brandsvietnam.com/834-Chien-dich-marketing-Gau-do-gan-ket-yeu-thuong-tren-Zing-Meu đ
 
Top